Monografie privind lichidarea intreprinderii in cazul in care activul net inainte de partaj este pozitiv

| October 16, 2013 | 0 Comments

Adunarea generală a asociaţilor întreprinderii A hotărăşte dizolvarea şi lichidarea întreprinderii.

Lichidatorul numit de AGA inventariază şi evaluează patrimoniul întreprinderii, după care întocmeşte bilanţul înainte de lichidare, prezentat în tabelul 1.

Lichidatorul efectuează următoarele operaţii pentru lichidarea
întreprinderii A:
• vânzarea imobilizărilor corporale la preţul de 880.000 lei, din care:
– terenurile 350.000 lei;
– construcţiile 180.000 lei;
– instalaţiile tehnice şi maşinile 320.000;
– alte instalaţii, utilaje şi mobilier 30.000 lei.;
• vânzarea stocurilor de materii prime la valoarea de 50.000 lei;
• încasare clienţilor cerţi cu acordarea unui scont de 5%;
• încasarea clienţilor incerţi în proporţie de 40%;
• achitarea datoriilor faţă de furnizori, întreprinderea beneficiind de un scont de 8% pentru plata în avans;
• achitarea integrală a altor datorii pe termen scurt, în sumă de 20.000 lei;
• rambursarea integrală a creditelor bancare pe termen lung;
• cheltuielile efectuate cu ocazia lichidării sunt în sumă de 10.000 lei.

Bilanţul întreprinderii A înainte de lichidare  Tabel (1)
Denumirea elementului Valori (lei) Sume
A. Active imobilizate
• Terenuri 300,000
• Construcţii (amortizare 40.000 lei) 160,000
• Instalaţii tehnice şi maşini (amortizare 70.000 lei) 330,000
• Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (amortizare 20.000 lei) 30,000
Active imobilizate – Total (amortizare 130.000) 820,000
B. Active circulante
• Stocuri 50,000
• Creanţe comerciale (din care clienţi incerţi 2.000 lei) 10,000
• Casa şi conturi la bănci 120,000
Active circulante – Total 180,000
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii – sumele care trebuie plătite într-o perioadă de
până la un an
• Datorii comerciale – furnizori 110,000
• Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datoriile privind
asigurările sociale 20,000
Total 130,000
E. Active circulante nete /datorii curente nete (B+C-D-I) 50,000
F. Total active minus datorii curente (A + E) 870,000
G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai
mare de un an
• Sume datorate instituţiilor de credit 590,000
Total datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 590,000
H. Provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital şi rezerve
• Capital subscris şi vărsat 240,000
• Rezerve 40,000
Total capitaluri proprii 280,000

Înregistrarea în contabilitatea întreprinderii A (în curs de lichidare) a acestor operaţiuni de lichidare propriu-zisă se face astfel:
1. Înregistrarea vânzării imobilizărilor corporale:
– facturarea:
461 Debitori diverşi = %                                                                                         1.047.200
7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital              880.000
4427 TVA colectată                                                                                                     167.200
– încasarea facturii:
5121 Conturi la bănci în lei = 461 Debitori diverşi    1.047.200

2. Scoaterea din gestiune a imobilizărilor corporale vândute:

6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital= 211 Terenuri 300.000

%  = 212 Construcţii                                           200.000
2812 Amortizarea construcţiilor                  40.000
6583 Cheltuieli privind activele cedate
şi alte operaţii de capital                                  160.000

%  = 213 Instalaţii tehnice                                400.000
2813 Amortizarea instalaţiilor tehnice şi maşini    70.000
6583 Cheltuieli privind activele cedate
şi alte operaţii de capital                                                    330.000

% = 214 Alte instalaţii şi mobilier 50.000
2814 Amortizarea altor imobilizări 20.000
6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 30.000

3. Vânzarea stocurilor de materii prime:
– facturare:
4111 Clienţi = %                                                  59.500
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 50.000
4427 TVA colectată                          9.500

– încasare:

5121 Conturi la bănci în lei = 4111 Clienţi 59.500

– scoaterea din gestiune:

371 Mărfuri = 301 Materii prime 50.000
607 Cheltuieli privind mărfurile = 371 Mărfuri 50.000

4. Încasarea creanţelor comerciale:
– încasarea clienţilor cerţi:

% = 4111 Clienţi 8.000
5121 Conturi la bănci în lei                     7.600
667 Cheltuieli privind sconturile acordate   400

– încasarea clienţilor incerţi:

% = 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu                           2.000
5121 Conturi la bănci în lei                                                  800
654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi              1.200

5. Achitarea datoriilor faţă de furnizori:

401 Furnizori = %                                          110.000
5121 Conturi curente la bănci 101.200
767 Venituri din sconturi obţinute 8.800

6. Achitarea altor datorii pe termen scurt:

Clasa 4 Alte datorii = 5121 Conturi curente la bănci 20.000

7. Rambursarea creditelor bancare pe termen lung:

162 Credite bancare pe termen lung= 5121 Conturi curente la bănci 590.000

8. Înregistrarea cheltuielilor efectuate cu ocazia operaţiilor de lichidare:

628 Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terţi = 5121 Conturi curente la bănci în lei 10.000

9. Închiderea conturilor de TVA:

Situaţia conturilor de TVA înainte de inchidere se prezintă astfel:

4427 TVA Colectată
(1) 167.200
(3) 9.500
Sfc 176.700

4427 TVA colectată = 4423 TVA de plată 176.700

10. Achitarea TVA de plată:

4423 TVA de plată = 5121 Conturi curente la bănci în lei 176.700

11. Stabilirea rezultatului lichidării:
– închiderea conturilor de venituri:

% = 121 Profit şi pierdere                 938.800
707 Venituri din vânzarea marfurilor                                       50.000
7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 880.000
767 Venituri din sconturi obţinute                                             8.800

– închiderea conturilor de cheltuieli:

121 Profit şi pierdere = %                                        881.600
607 Cheltuieli privind mărfurile                         50.000
628 Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 10.000
654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi          1.200
6583 Cheltuieli privind activele cedate            820.000
667 Cheltuieli privind sconturile acordate             400

– înregistrarea impozitului pe profit [(938.800 – 881.600)x16% = 9.152]:

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozit pe profit 9.152

12. Închiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit:

121 Profit şi pierdere = 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 9.152

După această înregistrare situaţia contului 121 Profit şi pierdere se prezintă astfel:

121 Profit şi pierdere
(10) 881.600 (10) 938.800
(11) 9.152
Sfc 48.048

13. Achitarea impozitului pe profit:

441 Impozit pe profit = 5121 Conturi curente la bănci în lei 9.152

După această înregistrare situaţia contului 5121 Conturi curente la bănci în lei se prezintă astfel:

5121 Conturi la bănci în lei
Si 120.000 (5) 101.200
(1) 1.047.200 (6) 20.000
(3) 59.500 (7) 590.000
(4) 7.600 (8) 10.000
(4) 800 (10) 176.700
(13) 9.152
Rd 1.115.100  Rc 907.052
Sfd 328.048

În urma înregistrării tuturor acestor operaţii bilanţul final de lichidare se prezintă astfel(tabelul 2)

Bilant final de lichidare Tabel 2
Denumirea elementului Sume
A. Active imobilizate
B. Active circulante
Casa şi conturi la bănci 328.048
Active circulante – total 328.048
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
E. Active circulante nete /datorii curente nete (B+C-D-I) 328.048
F. Total active minus datorii curente (A + E) 328.048
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
H. Provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital şi rezerve
• Capital subscris şi vărsat 240.000
• Rezerve 40.000
• Profit şi pierdere 48.048
Total capitaluri proprii 328.048

După întocmirea bilanţului de lichidare urmează să se facă partajul activului net rezultat în urma operaţiilor de lichidare. Considerând că cei doi asociaţi deţin fiecare 50% din capitalul social, fiecare va primi jumătate
din activul net. Operaţiile de partaj se vor înregistra astfel:
1. Partajul capitalului subscris şi vărsat:
1012 Capital subscris vărsat = 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul 240.000
– asociatul A 120.000
– asociatul B 120.000

2. Partajul rezervei legale:
1061 Rezerve legale = 456 Decontări cu asociaţi privind capitalul 40.000
– asociatul A 20.000
– asociatul B 20.000
Deoarece rezervele legale au fost constituite din profitul brut, acestea urmează a fi impozitate cu cota de 16%, adică 40.000 x 16% = 6.400.

3. Înregistrarea impozitului pe profit aferent rezervei legale:
456 Decontări cu asociaţii privind capitalul = 441 Impozit pe profit 6.400
– asociatul A: 3.200
– asociatul B: 3.200

4. Plata impozitului pe profit aferent rezervei legale:

441 Impozit pe profit = 5121 Conturi la bănci în lei 6.400

5. Înregistrarea impozitului pe dividende aferent rezervei legale:
(40.000 – 6.400) x 16% = 5.376

456 Decontări cu asociaţii = 446 Alte impozite, taxe şi privind capitalul vărsăminte asimilate 5.376
– asociatul A: 2.688
– asociatul B: 2.688

6. Plata impozitului pe dividende aferent rezervei legale:

446 Alte impozite, taxe şi = 5121 Conturi la bănci în lei 5.376 vărsăminte asimilate

7. Partajul rezultatului net (profit) obţinut în urma operaţiilor de lichidare:

121 Profit şi pierdere = 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul 48.048
– asociatul A: 24.024
– asociatul B: 24.024

8. Înregistrarea impozitului pe dividende aferent rezultatului net:
(48.048 x 16% = 7.688)
456 Decontări cu asociaţii = 446 Alte impozite, taxe şi privind capitalul vărsăminte asimilate 7.688
– asociatul A: 3.844
– asociatul B: 3.844

8. Plata impozitului pe dividende aferent rezultatului net:

446 Alte impozite, taxe şi = 5121 Conturi la bănci în lei 7.688

9. Achitarea datoriei către cei doi asociaţi:

456 Decontări cu asociaţii = 5121 Conturi la bănci în lei 308.584
– asociatul A: 154.292
– asociatul B: 154.292

După aceste operaţii toate conturile prezintă sold zero.

Tags: , ,

Category: Monografii

Leave a Reply

Your email address will not be published.