Actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 02.10.2015 – 19.12.2015

| December 26, 2015 | 0 Comments

Actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 02.10.201519.12.2015

 1. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2690/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale şi privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale. (M. Of. nr. 750 din 7 octombrie 2015)
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc (M. Of. nr. 767 din 14 octombrie 2015)
 3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1198/2015 pentru modificarea si completarea unor reglementări contabile (M. Of. nr. 759 din 12 octombrie 2015)
 4. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2252/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat (M. Of. nr. 758 din 12 octombrie 2015)
 5. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal (M. Of. nr. 759 din 12 octombrie 2015)
 6. Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 239/2015 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (M. Of. nr. 766 din 14 octombrie 2015)
 7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 785 din 21 octombrie 2015)
 8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale (M. Of. nr. 785 din 21 octombrie 2015)
 9. Hotărârea Guvernului nr. 816/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice (M. Of. nr. 780 din 20 octombrie 2015)
 10. Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2015 pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative (M. Of. nr. 780 din 20 octombrie 2015)
 11. Sentinţa Curţii de Apel Braşov nr. 166/R/2014 (M. Of. nr. 785 din 21 octombrie 2015)
 12. Decizia Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie nr. 22/2015 (M. Of. nr. 788 din 22 octombrie 2015)
 13. Legea nr. 244/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (M. Of. nr. 797 din 27 octombrie 2015)
 14. Legea nr. 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015 (M. Of. nr. 808 din 30 octombrie 2015)
 15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare (M. Of. nr. 806 din 29 octombrie 2015)
 16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 bugetare (M. Of. nr. 807 din 29 octombrie 2015)
 17. Hotărârea Guvernului nr. 880/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă în agricultură (M. Of. nr. 793 din 26 octombrie 2015)
 1. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor deşeurilor de ambalaje (M. Of. nr. 809 din 30 octombrie 2015)
 2. Legea nr. 254/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.(M. Of. nr. 818 din 3 noiembrie 2015)
 3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării (M. Of. nr. 816 din 3 noiembrie 2015)
 4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015)
 5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 823 din 4 noiembrie 2015)
 6. Legea nr. 266/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M. Of. nr. 836 din 9 noiembrie 2015)
 7. Legea nr. 267/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M. Of. nr. 839 din 10 noiembrie 2015)
 8. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2184/2015 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2015 (M. Of. nr. 837 din 10 noiembrie 2015)
 9. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor
  vârstnice nr. 2185/2015
  privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se
  acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2015 (M. Of. nr.
  837 din 10 noiembrie 2015)
 10. Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind
  aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de
  asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare (M. Of. nr. 834 din 9 noiembrie 2015)
 11. Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 3804/2793/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009 – 2014 (M. Of. nr. 849 din 16 noiembrie 2015)
 12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3832/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii (M. Of. nr. 870 din 20 noiembrie 2015)
 13. Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 501/2015 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2016 (M. Of. nr. 858 din 18 noiembrie 2015)
 14. Legea nr. 290/2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014 (M. Of. nr. 882 din 25 noiembrie 2015)
 15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central (M. Of. nr. 874 din 23 noiembrie 2015)
 16. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
  2963/2015
  pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 “Declaraţie pe propria răspundere pentru
  exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor” (M. Of. nr. 879 din 24 noiembrie 2015)
 17. Decizia Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie nr. 17/2015 (M. Of. nr. 875 din 23 noiembrie 2015)
 18. Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare (M. Of. nr. 918 din 11 decembrie 2015)
 19. Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar (M. Of. nr. 920 din 11 decembrie 2015)
 20. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015)
 21. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile (M. Of. nr. 910 din 9 decembrie 2015)
 22. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3250/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M. Of. nr. 905 din 7 decembrie 2015)
 23. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3497/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită (M. Of. nr. 912 din 9 decembrie 2015)
 24. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3495/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal” (M. Of. nr. 914 din 10 decembrie 2015)
 25. Legea nr. 316/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 934 din 17 decembrie 2015)
 26. Legea nr. 320/2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (M. Of. nr. 928 din 15 decembrie 2015)
 27. Legea nr. 327/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. privind cazierul fiscal (M. Of. nr. 937 din 18 decembrie 2015)
 28. Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 (M. Of. nr. 941 din 19 decembrie 2015)
 29. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 340/2015 (M. Of. nr. 942 din 19 decembrie 2015)
 30. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4044/2015 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţia prevăzută la art. 336 alin. (1) lit. t) şi de a aplica sancţiunea prevăzută la art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 940 din 18 decembrie 2015)
 31. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
  2727/2015
  pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii
  informative (M. Of. nr. 924 din 14 decembrie 2015)
 32. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3602/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (M. Of. nr. 930 din 16 decembrie 2015)
 33. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3604/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată (M. Of. nr. 926 din 15 decembrie 2015)
 34. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3605/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 926 din 15 decembrie 2015)
 35. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3628/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) “Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” (M. Of. nr. 934 din 17 decembrie 2015)
 36. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3635/2015 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali (M. Of. nr. 938 din 18 decembrie 2015)
 37. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii” (M. Of. nr. 938 din 18 decembrie 2015)
 38. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2999/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii bursei de rezidenţiat, pentru rezidenţii din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, din bugetul Casei Naţionale de Pensii (M. Of. nr. 925 din 14 decembrie 2015)
 39. Ordinul ministrului justiţiei nr. 4057/C/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.166/C/2012 pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice (M. Of. nr. 929 din 15 decembrie 2015)
 40. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 374/2015 pentru aprobarea instrucţiunilor privind eliberarea şi utilizarea documentului portabil DA1 – “Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală în cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale” în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (M. Of. nr. 932 din 16 decembrie 2015)

Tags: ,

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.