Studiu de caz privind lichidarea unei intreprinderi in cazul cand disponibilitatile banesti rezultate in urma lichidarii asigura achitarea datoriilor

| October 23, 2013 | 0 Comments

Adunarea generală a asociaţilor întreprinderii A hotărăşte dizolvarea şi lichidarea întreprinderii. Lichidatorul numit de AGA inventariază şi evaluează patrimoniul întreprinderii, după care întocmeşte bilanţul înainte de lichidare.

Bilanţul întreprinderii A înainte de lichidare

Tabelul 1

Denumirea elementului   Valori (lei) Sume
A. Active imobilizate  
• Construcţii (amortizare   40.000 lei) 300000
• Instalaţii tehnice şi   maşini (amortizare 70.000 lei) 430000
Active imobilizate – Total 730000
B. Active circulante  
• Stocuri (mărfuri) 30000
• Creanţe comerciale (din   care clienţi incerţi 8.000 lei) 20000
• Casa şi conturi la bănci 120000
Active circulante – Total 170000
C. Cheltuieli în avans  
D. Datorii – sumele care   trebuie plătite într-o perioadă de  
până la un an  
• Datorii comerciale –   furnizori 100000
• Alte datorii, inclusiv   datorii fiscale şi datoriile privind  
asigurările sociale 20000
Total 120000
E. Active circulante nete   /datorii curente nete (B+C-D-I) 50000
F. Total active minus   datorii curente (A + E) 780000
G. Datorii: sumele care   trebuie plătite într-o perioadă mai  
mare de un an  
• Sume datorate   instituţiilor de credit 530000
Total datorii care trebuie   plătite într-o perioadă mai mare 530000
de un an  
H. Provizioane  
I. Venituri în avans  
J. Capital şi rezerve  
• Capital subscris şi   vărsat 250000
Total capitaluri proprii 250000

Lichidatorul efectuează următoarele operaţii pentru lichidarea întreprinderii A:
• vânzarea imobilizărilor corporale la preţul de 600.000 lei, din care:
– construcţiile 200.000 lei;
– instalaţiile tehnice şi maşinile 400.000;
• vânzarea stocurilor de mărfuri la valoarea de 30.000 lei;
• încasare clienţilor cerţi cu acordarea unui scont de 5%;
• încasarea clienţilor incerţi în proporţie de 40%;
• achitarea datoriilor faţă de furnizori, întreprinderea beneficiind de un scont de 8% pentru plata în avans;
• achitarea integrală a altor datorii pe termen scurt, în sumă de 20.000 lei;
• rambursarea integrală a creditelor bancare pe termen lung;
• cheltuielile efectuate cu ocazia lichidării sunt în sumă de 10.000 lei.
Înregistrarea în contabilitatea întreprinderii A (în curs de lichidare) a acestor operaţiuni de lichidare propriu-zisă se face astfel:
1. Înregistrarea vânzării imobilizărilor corporale:
– facturarea:
461 Debitori diverşi = % 714.000
7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 600.000
4427 TVA colectată 114.000
– încasarea facturii:

5121 Conturi la bănci în lei = 461 Debitori diverşi 714.000

2. Scoaterea din gestiune a imobilizărilor corporale vândute:

% = 212 Construcţii                      340.000
2812 Amortizarea construcţiilor                                                 40.000
6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 300.000

% = 213 Instalaţii tehnice               500.000
2813 Amortizarea instalaţiilor tehnice şi maşini                            70.000
6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 430.000

3. Vânzarea stocurilor de mărfuri:
– facturare:

4111 Clienţi = % 35.700
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 30.000
4427 TVA colectată 5.700
– încasare:

5121 Conturi la bănci în lei = 4111 Clienţi 35.700

– scoaterea din gestiune:

607 Cheltuieli privind mărfurile = 371 Mărfuri 30.000

4. Încasarea creanţelor comerciale:

– încasarea clienţilor cerţi:

% = 4111 Clienţi 12.000
5121 Conturi la bănci în lei                           11.400
667 Cheltuieli privind sconturile acordate           600

– încasarea clienţilor incerţi:

% = 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 8.000
5121 Conturi la bănci în lei                                                     3.200
654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi                               4.800

5. Achitarea datoriilor faţă de furnizori:

401 Furnizori = %                                              100.000
5121 Conturi curente la bănci         92.000
767 Venituri din sconturi obţinute    8.000

6. Achitarea altor datorii pe termen scurt:

Clasa 4 Alte datorii = 5121 Conturi curente la bănci 20.000

7. Rambursarea creditelor bancare pe termen lung:

162 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi curente la bănci 530.000

8. Înregistrarea cheltuielilor efectuate cu ocazia operaţiilor de lichidare:

628 Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terţi = 5121 Conturi curente la  bănci în lei 10.000

9. Închiderea conturilor de TVA:

4427 TVAColectată
  114.000 (1)
  5.700 (3)
  Sfc 119.700

4427 TVA colectată = 4423 TVA de plată 119.700

10. Achitarea TVA de plată:

4423 TVA de plată = 5121 Conturi curente la bănci în lei 119.700

11. Stabilirea rezultatului lichidării:

– închiderea conturilor de venituri:

% = 121 Profit şi pierdere                    638.000
707 Venituri din vânzarea mărfurilor                                         30.000
7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 600.000
767 Venituri din sconturi obţinute                                              8.000

– închiderea conturilor de cheltuieli:

121 Profit şi pierdere = %   775.400
607 Cheltuieli privind mărfurile 30.000
628 Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terţi 10.000
654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 4.800
6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 730.000
667 Cheltuieli privind sconturile acordate 600

Rezultă un sold debitor al contului 121 Profit şi pierdere de 137.400 lei (775.400 – 638.000), ceea ce reprezintă o pierdere.
După această înregistrare situaţia contului 5121 Conturi curente la bănci în lei se prezintă astfel:

 

5121 Conturi la bănci în   lei

Si 120.000 (5) 92.000
(1) 714.000 (6) 20.000
(3) 35.700 (7) 530.000
(4) 11.400 (8) 10.000
(4) 3.200 (10) 119.700
Rd 764.300 Rc 771.700
Sfd 112.600

În urma înregistrării tuturor acestor operaţii bilanţul final de lichidare se prezintă astfel (vezi tabelul 2).
După întocmirea bilanţului de lichidare urmează să se facă partajul activului net rezultat în urma operaţiilor de lichidare. Considerând că cei doi asociaţi deţin fiecare 50% din capitalul social, fiecare va primi jumătate din activul net.

Bilanţ final de lichidare Tabelul 2
– lei –
Denumirea elementului Sume
A. Active imobilizate
B. Active circulante
Casa şi conturi la bănci 112600
Active circulante – total 112600
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii ce trebuie   plătite într-o perioadă de până la
un an
E. Active circulante nete   /datorii curente nete (B+C-D-I) 112600
F. Total active minus   datorii curente (A + E) 112600
G. Datorii ce trebuie   plătite într-o perioadă mai mare de
un an
H. Provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital şi rezerve
• Capital subscris şi   vărsat 250000
• Profit şi pierdere -137400
Total capitaluri proprii 112600

Operaţiile de partaj se vor înregistra astfel:
1. Partajul capitalului subscris şi vărsat:
1012 Capital subscris vărsat = 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul 250.000
– asociatul A 125.000
– asociatul B 125.000
2. Decontarea pierderii rezultate în urma operaţiilor de lichidare:
456 Decontări cu asociaţii privind capitalul = 121 Profit şi pierdere 137.400

– asociatul A: 68.700
– asociatul B: 68.700

3. Achitarea datoriei către cei doi asociaţi:

456 Decontări cu asociaţii privind capitalul
(2)137.400 250.000 (1)
Sfc 112.600

456 Decontări cu asociaţii = 5121 Conturi la bănci în lei 112.600
– asociatul A: 56.300
– asociatul B: 56.300

Tags: , ,

Category: Monografii

Leave a Reply

Your email address will not be published.