Hotararea 119/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj

| April 7, 2014 | 0 Comments

HOTĂRÂRE Nr. 119 din 19 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 197 din 20 martie 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 3
(1) Prin sintagma locuri de muncă vacante, potrivit art. 10 alin. (1) şi (3) din lege, se înţelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou-create.
(2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum şi comunicarea de către angajatori a ocupării locurilor de muncă vacante care au fost comunicate se vor face pe suport hârtie sau în format electronic, conform formularelor prevăzute în anexa nr. 1A, respectiv în anexa nr. 1B. Prin format electronic se înţelege suport magnetic, e-mail ori serviciul on-line pentru comunicarea locurilor de muncă vacante sau ocuparea acestora oferit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
(3) Obligaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) şi (3) din lege se consideră îndeplinită în situaţia în care comunicarea prevăzută la aceste texte de lege se realizează prin transmiterea formularului corespunzător prevăzut la alin. (2), în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege.
(4) Termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) din lege se îndeplineşte la sfârşitul celei de a 5-a zile lucrătoare, ora 24,00, din perioada de 5 zile lucrătoare de la vacantarea locului de muncă. Perioada respectivă se calculează începând cu data vacantării, respectiv creării locului de muncă, în situaţia în care această dată nu este declarată zi nelucrătoare, sau cu prima zi lucrătoare, în situaţia în care vacantarea locului de muncă s-a realizat într-o zi declarată nelucrătoare.
(5) Termenul de o zi de la data ocupării locului de muncă, prevăzut la art. 10 alin. (3) din lege, se îndeplineşte la sfârşitul primei zile lucrătoare, ora 24,00, următoare datei în care s-a ocupat locul de muncă în condiţiile legii.
(6) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante sau ocuparea acestora se poate realiza prin serviciul on-line oferit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzut la alin. (2), începând cu data de la care acest serviciu on-line devine operativ, dată care se face publică de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe pagina de internet a instituţiei.”
2. La articolul 5, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 56 alin. (1) lit. a), b), d), e), g) şi i), art. 61 lit. c) şi d), art. 65 alin. (1), art. 95 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) încetarea raportului de muncă la iniţiativa angajatorului, prin notificare scrisă, în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”.
3. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 10
(1) Pentru a se asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, persoanele prevăzute la art. 20 şi 22^1 din lege pot încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori îşi exercită dreptul de rezidenţă potrivit legii, un contract de asigurare pentru şomaj conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
(2) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru şomaj, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se dovedeşte cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ privind dobândirea calităţii de asigurat în cadrul acestor sisteme de asigurări sociale, eliberat de instituţiile competente potrivit legii, în original şi copie.
(3) Prin întreprinzători persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale, precum şi prin persoane fizice autorizate, prevăzuţi la art. 20 lit. c) din lege, se înţelege inclusiv soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare, în condiţiile legii.
(4) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru şomaj, calitatea de soţie/soţ a titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate prevăzută la alin. (3) se dovedeşte cu documentul emis conform prevederilor legale de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.”
4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 11
(1) În vederea încheierii contractelor de asigurare pentru şomaj cu persoanele prevăzute la art. 20 şi 22^1 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti pot împuternici agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază persoanele îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori îşi exercită dreptul la rezidenţă potrivit legii.”
5. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 12
Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 22 alin. (2) şi art. 22^1 alin. (2) din lege ca limită inferioară a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 şi art. 22^1 alin. (1) din lege prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj şi la care se calculează contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plăteşte această contribuţie.”
6. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Prin activităţi autorizate potrivit legii se înţelege:
a) activităţile economice desfăşurate de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale conform legii;
b) exercitarea profesiilor liberale potrivit dispoziţiilor legale speciale;
c) exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de către zilieri;
d) activităţi desfăşurate de persoane fizice în urma cărora se realizează venituri din agricultură, silvicultură sau piscicultură conform art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
e) activităţi în urma cărora se realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor conform art. 61 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”
7. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Se consideră că nu realizează venituri, potrivit prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) şi art. 66 alin. (1) din lege:
a) persoanele care nu realizează venituri impozabile sau care realizează venituri neimpozabile în conformitate cu Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
b) persoanele care realizează venituri din salarii reprezentând plăţi compensatorii acordate persoanelor disponibilizate din bugetul angajatorului, în temeiul contractului colectiv de muncă aplicabil;
c) persoanele care realizează venituri din investiţii, venituri din premii şi din jocuri de noroc şi venituri din transferul proprietăţilor imobiliare definite conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”
8. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 18
(1) În vederea certificării stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege şi a stabilirii dreptului la indemnizaţie de şomaj, angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverinţă din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru care s-au datorat conform prevederilor legale, la bugetul asigurărilor pentru şomaj, contribuţiile prevăzute la art. 26 şi 27 din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 26, precum şi, după caz, dacă se regăsesc în situaţia prevăzută la art. 34 alin. (2) din lege.
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi plătitorilor veniturilor persoanelor cărora le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege.
(3) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) va conţine şi date cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege au fost suspendate, precum şi data şi motivul încetării acestora. Datele privind raporturile de muncă sau de serviciu se verifică şi se certifică de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă, pentru perioadele până la data de 31 decembrie 2010, şi în situaţia raporturilor de muncă pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă prin sistemul informatic al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă de către Inspecţia Muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.
(4) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) se verifică şi se certifică în ceea ce priveşte datele referitoare la baza de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, pe baza informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, depuse de angajator sau plătitorul de venit, care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice.
(5) În situaţia în care până la data de 31 decembrie 2010 nu există întocmit carnet de muncă, dovada existenţei unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 se efectuează cu alte acte prevăzute de lege.
(6) În situaţia în care sunt identificate neconcordanţe între conţinutul adeverinţei şi informaţiile din cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (4) depuse de angajator sau plătitorul de venit şi/sau înscrisurile efectuate în carnetul de muncă până la data de 31 decembrie 2010 ori se constată că angajatorul sau plătitorul de venit prevăzut la alin. (2) nu a depus potrivit prevederilor legale declaraţia lunară, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă solicită în scris angajatorului corectarea respectivelor documente şi depunerea lor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu excepţia declaraţiei lunare care se depune potrivit prevederilor din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Neeliberarea de către angajator sau plătitorul de venit prevăzut la alin. (2) a adeverinţei prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie, potrivit art. 113 lit. j) din lege şi se sancţionează cu amenda prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. a) din lege de către organele de control măsuri active ale structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă care au competenţa constatării şi sancţionării celorlalte contravenţii prevăzute de lege.”
9. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 19
(1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, potrivit art. 36 din lege, în baza certificatului întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face, după caz, pe baza:
a) informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în declaraţiile privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj, depuse de angajator sau plătitorul de venit ori, după caz, persoanele care aveau obligaţia depunerii declaraţiei, conform prevederilor legale, pentru perioade anterioare lunii ianuarie 2011;
b) informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, depuse de angajator sau plătitorul de venit, care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice, pentru perioade începând cu luna ianuarie 2011;
c) contractului de asigurare pentru şomaj, prin însumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj.
(3) Certificarea stagiilor de cotizare prevăzute la alin. (2) se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin certificatul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 25.
(4) Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011, este cea stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) În situaţiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raporturilor juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege nu poate fi dovedită prin declaraţiile prevăzute la alin. (2), în vederea stabilirii şi certificării stagiului de cotizare, pot fi valorificate şi alte acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii, respectiv acte în temeiul cărora s-au stabilit şi derulat raporturile juridice.
(6) Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (5) revine persoanei în cauză.
(7) Prin excepţie, în situaţia persoanelor care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege, certificarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege se face pe baza informaţiilor din cuprinsul declaraţiilor de natura celor prevăzute la alin. (2) şi a adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18, în cazul în care se constată că angajatorul nu a depus declaraţia de natura celor prevăzute la alin. (2).”
10. La articolul 19^1, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(8) Pentru persoanele care au realizat venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care au realizat venituri din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, perioadele în care s-au datorat contribuţiile individuale de asigurări pentru şomaj în conformitate cu prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare, constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj.”
11. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 24
(1) Încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj în situaţia prevăzută la art. 44 lit. b) din lege se aplică persoanelor care deţineau autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăţi comerciale anterior datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, precum şi persoanelor care desfăşoară activităţi în calitate de zilier sau activităţi în urma cărora se realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor sau venituri din agricultură, silvicultură ori piscicultură conform art. 61 sau 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”
12. Articolul 29^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 29^1
Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 48^1 din lege se face în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
13. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 33
(1) În aplicarea art. 59 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă fac cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă denumirea şi datele de contact ale angajatorilor prevăzute în formularul al cărui model este prezentat în anexa nr. 1A, prin publicarea sau afişarea acestora.
(2) Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege, preselecţia candidaţilor în scopul stabilirii raportului de muncă sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de muncă vacant, în funcţie de criteriile impuse de acesta şi cu respectarea prevederilor legale.”
14. Articolul 43^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 43^2
(1) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judeţ, dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acordă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi stabileşte noul domiciliu, care va acorda, după caz, şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor.
(2) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadraţi, precum şi, în situaţia prevăzută la art. 73^1 alin. (6) din lege, documentele prevăzute la art. 43^1 alin. (2) lit. e) şi g).
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.
(4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit documentele menţionate la alin. (2) li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă să prezinte aceste documente în termen de 15 zile de la data primirii comunicării.
(5) Dacă după două astfel de comunicări absolventul nu prezintă actele doveditoare, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acestuia, şi, în funcţie de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale.”
15. La articolul 45, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“ART. 45
(1) Pentru acordarea primelor de mobilitate prevăzute la art. 74 şi 75 din lege, persoanele vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, următoarele documente, după caz:
a) o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12;
b) actul de identitate, în copie, care să ateste domiciliul;
c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;
d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) şi (2), după caz, din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii;
e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;
f) declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că, la data solicitării primei de mobilitate prevăzute la art. 74 sau 75 din lege, nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz;
g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;
h) adeverinţă de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice, în situaţia şomerilor de lungă durată înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.
(2) Beneficiază de prima de mobilitate prevăzută la art. 74 sau 75 din lege persoanele prevăzute la art. 74, 75 şi art. 75^1 alin. (1) – (3) din lege care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni şi nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) din lege.”
16. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
“(2^1) Prin sintagma şomeri de lungă durată înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzuţi la art. 75^1 alin. (1) din lege, se înţelege şomeri de lungă durată care sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani, şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani.”
17. La articolul 46 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
“(2) Prin schimbarea domiciliului la vechiul domiciliu, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului la un domiciliu care se află în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu sau sectoarele municipiului Bucureşti în care se află vechiul domiciliu.”
18. La articolul 52, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) Prin sintagma formă de învăţământ se înţelege unul dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învăţământ reglementat prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) învăţământ secundar superior – ciclul inferior al liceului sau învăţământ profesional;
b) învăţământ secundar superior – ciclul superior al liceului sau învăţământ postliceal;
c) învăţământ superior.”
19. La articolul 54, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevăzute la alin. (3) pentru angajatorii care beneficiază în temeiul convenţiilor încheiate, în conformitate cu prevederile legale, de această scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 16, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată.”
20. La articolul 59 alineatul (3), partea introductivă a literei D se modifică şi va avea următorul cuprins:
“D. pentru şomerii care în termen de cel mult 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială:”.
21. La articolul 59^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condiţiile prevăzute la art. 80, cât şi condiţiile prevăzute la art. 85 sau 93^4 din lege pot beneficia, pentru persoanele respective, opţional, numai de una din subvenţiile prevăzute la aceste articole.”
22. După articolul 59^1 se introduce un nou articol, articolul 59^2, cu următorul cuprins:
“ART. 59^2
Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la art. 85 alin. (2) din lege, ulterior termenului de 18 luni prevăzut la art. 85 alin. (4) din lege, dar anterior termenului de 2 ani prevăzut la art. 85 alin. (2) din lege, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu în perioada dintre cele două termene plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege.”
23. La articolul 60, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(5) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevăzute la alin. (4) pentru angajatorii care beneficiază în temeiul convenţiilor încheiate, în conformitate cu prevederile legale, de această scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată, precum şi, după caz, o declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are, potrivit legii, obligaţia de a angaja persoane cu handicap.”
24. După articolul 60 se introduc opt noi articole, articolele 60^1 – 60^8, cu următorul cuprins:
“ART. 60^1
(1) Acompaniamentul social personalizat prevăzut la art. 93^2 din lege se realizează de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială tinerii cu risc de marginalizare socială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi sunt înregistraţi în evidenţă.
(2) În vederea acordării serviciilor care constituie acompaniament social personalizat, prevăzute la art. 93^2 alin. (1) din lege, tinerii cu risc de marginalizare socială încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti prevăzută la alin. (1) un contract de solidaritate conform modelului prevăzut în anexa nr. 27.
(3) Durata contractului de solidaritate, cu excepţia situaţiei în care tânărul a împlinit vârsta de 25 de ani, nu poate depăşi data la care tânărul împlineşte vârsta de 26 de ani.
(4) În situaţia tinerilor care au împlinit vârsta de 25 de ani, dar nu au împlinit vârsta de 26 de ani, contractul de solidaritate se încheie pe o perioadă de un an.
ART. 60^2
(1) În vederea încheierii contractului de solidaritate prevăzut la art. 60^1 alin. (2), tinerii cu risc de marginalizare socială, înregistraţi în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, depun următoarele documente:
a) adeverinţă de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice;
b) documente din care să rezulte că se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 5 pct. IV^3 din lege.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt, după caz:
a) pentru tinerii care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem, documentul care să ateste că se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;
b) pentru tinerii cu dizabilităţi, certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii;
c) pentru tinerii care nu au familie, certificatul de naştere şi declaraţie pe propria răspundere că nu au familie sau, după caz, certificatele de deces ale părinţilor; pentru tinerii a căror familie nu le poate asigura întreţinerea, certificatul de naştere şi declaraţie pe propria răspundere a membrilor familiei în a cărei întreţinere se află tânărul, conform legii, că aceştia nu îi pot asigura întreţinerea sau copia dispoziţiei de acordare a ajutorului social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ori a dispoziţiei de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
d) pentru tinerii care au copii în întreţinere, certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, precum şi, după caz, certificatul de căsătorie; în situaţia în care tinerii care au copii în întreţinere sunt beneficiari ai alocaţiei pentru susţinerea familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, se va prezenta numai copia dispoziţiei primarului de acordare a acestui drept;
e) pentru tinerii care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate, dovada din care să rezulte că au executat pedepse privative de libertate;
f) pentru tinerii care sunt victime ale traficului de persoane, documentul emis de autoritatea competentă.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia declaraţiilor pe propria răspundere, se prezintă în original şi în copie, iar copiile certificate de funcţionarul public al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti se păstrează de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti.
(4) Certificarea se face prin înscrierea pe copie a menţiunii «conform cu originalul», urmată de numele, prenumele şi semnătura persoanei care a făcut menţiunea şi de data la care s-a făcut menţiunea.
(5) Pentru încadrarea în categoria de tineri definită la art. 5 pct. IV^3 lit. c) din lege, prin tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea se înţelege persoana în vârstă de peste 16 ani ai cărei părinţi au decedat sau provine dintr-o familie beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ori de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Pentru încadrarea în categoria de tineri definită la art. 5 pct. IV^3 lit. d) din lege, prin tânăr care are copii în întreţinere se înţelege persoana în vârstă de peste 16 ani care, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, are drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului, nu are venituri sau, pentru copiii pe care îi are în întreţinere, are stabilit un drept de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 60^3
(1) Beneficiază de măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege angajatorii care:
a) au comunicat agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale, locurile de muncă vacante care vor fi ocupate de tinerii care au încheiat cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti un contract de solidaritate;
b) încadrează în muncă tineri în perioada de valabilitate a contractelor de solidaritate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată până la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 95 din lege pentru acordarea măsurii de stimulare.
(2) La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze tineri beneficiari ai contractelor de solidaritate, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti prezintă liste cu persoanele care fac parte din această categorie.
ART. 60^4
(1) Pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 93^4 din lege, angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 28.
(2) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie pe baza prezentării de către angajatori a următoarelor documente:
a) contractele individuale de muncă ale tinerilor beneficiari de contracte de solidaritate, înregistrate conform legii, în copie certificată de către angajator pentru conformitate cu originalul;
b) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că acesta nu mai beneficiază pentru aceleaşi persoane de alte măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă a căror finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform prevederilor legale.
ART. 60^5
(1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege se acordă lunar, de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 60^4 până la expirarea duratei contractului de solidaritate.
(2) În perioada în care raporturile de muncă ale tinerilor încadraţi în baza convenţiei prevăzute la art. 60^4 sunt suspendate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege nu se acordă.
(3) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare.
(4) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 93^4 din lege, angajatorii de inserţie vor depune:
a) declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale;
b) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 29, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (4) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege nu se acordă.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (4) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective.
(7) Perioada pentru care nu se acordă măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege din motivele prevăzute la alin. (5) face parte din perioada de acordare a acestei măsuri de stimulare.
ART. 60^6
(1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege se acordă angajatorilor de inserţie care menţin raporturile de muncă cu tinerii încadraţi în condiţiile art. 93^4 după data expirării perioadei pentru care au fost încheiate contractele de solidaritate. Măsura de stimulare se acordă pe perioada menţinerii respectivelor raporturi de muncă, dar nu mai mult de 2 ani.
(2) Prin indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei, prevăzută la art. 93^6 alin. (1) din lege, se înţelege cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilite conform art. 39 alin. (2) din lege, pe baza stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj până la data ultimei zile calendaristice a lunii în care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate.
(3) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege nu se acordă în situaţia în care tânărul încadrat în condiţiile art. 93^4 din lege nu a realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj până la data prevăzută la alin. (2) stagiul minim de cotizare de cel puţin un an, prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege.
ART. 60^7
(1) În vederea acordării măsurii de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege, angajatorii de inserţie vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti o convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 30, până la data de întâi a lunii următoare lunii în care expiră termenul legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege.
(3) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1), angajatorii de inserţie vor depune următoarele documente:
a) act adiţional la contractul individual de muncă încheiat pe perioadă determinată sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere a angajatorului privind menţinerea raporturilor de muncă, pentru persoanele pentru care se solicită încheierea convenţiei;
b) adeverinţa prevăzută la art. 18 pentru fiecare persoană pentru care se menţine raportul de muncă, care în această situaţie va conţine, în ceea ce priveşte baza de calcul al contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi raportul de muncă, informaţii până la data ultimei zile calendaristice a lunii în care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) se depun până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege.
(5) Termenul prevăzut la alin. (4) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege.
(6) Certificarea stagiilor de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv a stagiului minim de cotizare, precum şi stabilirea cuantumului măsurii de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege, pentru fiecare persoană pentru care se poate acorda această măsură de stimulare, sau, după caz, constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea măsurii de stimulare se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe baza documentelor prevăzute la alin. (3) şi în conformitate cu prevederile art. 19 şi ale art. 95 alin. (1^1) – (1^3) din lege, şi se comunică angajatorilor de inserţie în vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1).
ART. 60^8
(1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege se acordă ca urmare a încheierii convenţiei prevăzute la art. 60^7 alin. (1), lunar, începând cu data următoare datei la care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege. Măsura de stimulare se acordă pe perioada menţinerii raporturilor de muncă ale tinerilor, dar nu mai mult de 2 ani.
(2) Suma lunară în cuantumul prevăzut la art. 60^7 alin. (6) se acordă angajatorilor de inserţie proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoana pentru care se acordă această sumă, inclusiv pe perioada concediului de odihnă.
(3) În perioada în care raporturile de muncă ale tinerilor încadraţi în baza convenţiei prevăzute la art. 60^7 sunt suspendate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege nu se acordă.
(4) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare.
(5) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 93^6 din lege, angajatorii de inserţie vor depune:
a) declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale;
b) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 31, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (5) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege nu se acordă.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (5) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective.
(8) Perioada pentru care nu se acordă măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege din motivele prevăzute la alin. (6) face parte din perioada de acordare a acestei măsuri de stimulare.
(9) Suma cuvenită pentru perioada din luna în care expiră durata contractului de solidaritate se acordă, conform prevederilor legale, în luna următoare împreună cu suma cuvenită pentru această lună.”
25. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 61
(1) Sumele cuvenite conform art. 80, 85, 93^4 şi 93^6 din lege se deduc de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.”
26. La articolul 62, alineatele (1) şi (1^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“ART. 62
(1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21, însoţită de următoarele documente:
a) tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni;
b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a).
………………………………………………………………..
(1^2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (1^1) atrage încetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege.”
27. După articolul 62^1 se introduce un nou articol, articolul 62^2, cu următorul cuprins:
“ART. 62^2
În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 106 din lege, Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă:
a) analizează, pe baza cerinţelor la nivel naţional şi european, documentele programatice elaborate în domeniul ocupării forţei de muncă;
b) identifică şi propune măsuri privind adaptarea la schimbări a lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor pentru promovarea unor politici care vizează favorizarea anticipării şi bunei gestionări a modificărilor şi restructurărilor la toate nivelurile relevante (naţional, regional, local şi sectorial);
c) formulează propuneri pentru elaborarea de instrumente specifice în vederea dezvoltării şi monitorizării unor abordări proactive faţă de schimbare şi restructurare.”
28. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 65
Anexele nr. 1A, 1B şi 2 – 31 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”
29. Anexa nr. 1, care devine anexele nr. 1A şi 1B, se modifică şi se înlocuieşte cu anexele nr. 1A şi 1B, iar anexele nr. 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20 şi 26 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 – 11 la prezenta hotărâre.
30. După anexa nr. 26 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 27 – 31, având cuprinsul anexelor nr. 12 – 16 la prezenta hotărâre.
31. În tot cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare”, se înlocuieşte cu sintagma “declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.
ART. II
(1) Convenţiile încheiate în aplicarea prevederilor art. 80 şi 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 44, 47 şi 53 din Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, îşi produc efectele în conformitate cu prevederile legale în vigoare anterioare datei intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 44, 47 şi 53 din Legea nr. 250/2013.
(2) Angajatorii care au încheiat convenţii în temeiul dispoziţiilor art. 80 şi 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 250/2013 prevăzute la alin. (1), beneficiază de scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă persoanelor încadrate în muncă, prevăzută la art. 80 şi 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, până la expirarea perioadei pentru care se acordă scutirea respectivă.
ART. III
După republicarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în Monitoru

Download (PDF, 222KB)

l Oficial al României, Partea I, Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
ART. IV
În cazul contractelor şi convenţiilor încheiate potrivit prevederilor art. 6, respectiv art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru raportare se vor utiliza anexele nr. 4a) – 4c) la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002.
ART. V
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 1 noiembrie 2002, se modifică după cum urmează:
1. La capitolul II “Garantarea accesului la drepturi elementare şi fundamentale”, secţiunea 1 “Accesul la un loc de muncă”, cuprinzând articolele 3 – 13, se abrogă.
2. Articolul 57 va avea următorul cuprins:
“ART. 57
În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 116/2002, trimestrial, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, şi anual, până la data de 15 februarie pentru anul anterior, Ministerul Administraţiei Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă transmit Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale un raport referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002 şi a prevederilor art. 93^1 – 93^8 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul lor de competenţă, însoţit de situaţiile statistice întocmite potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 4 – 7.”
3. Articolul 62 va avea următorul cuprins:
“ART. 62
Pe baza informaţiilor furnizate potrivit prevederilor art. 57 – 61 Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale elaborează Raportul anual privind rezultatele aplicării prevederilor Legii nr. 116/2002 şi a prevederilor art. 93^1 – 93^8 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Programul pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, pe care le prezintă Guvernului până la finele trimestrului I al anului următor.”
4. Articolul 63 va avea următorul cuprins:
“ART. 63
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate solicita informaţii suplimentare din partea instituţiilor cu atribuţii în aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002, precum şi a prevederilor art. 93^1 – 93^8 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”
5. Anexele nr. 1 – 3 se abrogă.
6. Articolul 66 va avea următorul cuprins:
“ART. 66
Anexele nr. 4 – 8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”
7. Anexele nr. 4a) – 4c) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 17 – 19 la prezenta hotărâre.

Anexele le gasiti aici .

 

Tags:

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.