LEGEA 18/2014 pentru modificarea L 52/2011 privind activităţi desfăşurate de zilieri

| April 7, 2014 | 0 Comments

LEGE   Nr. 18 din  7 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 192 din 19 martie 2014

ART. I
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 1
(1) În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) zilier – persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii; b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar – persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional;
c) registrul de evidenţă a zilierilor, denumit în continuare Registru – registru cu regim special, întocmit de către beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor;
d) activităţi cu caracter ocazional – activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.
(2) Pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române.
(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice.”
2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 2
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de muncă.”
3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 3
(1) Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 2, prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.
(2) O persoană poate desfăşura activităţi ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali.
(4) Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani desfăşoară, ca zilieri, numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este periclitată starea de sănătate.”
4. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
“CAPITOLUL II
Desfăşurarea activităţilor de către zilieri”
5. La articolul 5 alineatul (2), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“d) să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;
e) să plătească zilierului remuneraţia cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârşitul fiecărei zile; plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar; modalitatea de plată electronică şi aspectele care privesc plata remuneraţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”
6. La articolul 5 alineatul (2), litera f) se abrogă.
7. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, beneficiarul are următoarele obligaţii:
a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;
b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;
c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;
d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;
e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;
f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;
g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii; modalitatea de înregistrare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”
8. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
“ART. 5^1
Cercetarea evenimentului în care au fost implicaţi zilieri se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia acesta s-a produs.”
9. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
“ART. 8^1
În situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.”
10. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar.
(3) Dovada plăţii remuneraţiei se face prin semnătura zilierului în Registru.”
11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 10
(1) Zilierii au următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
a) să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;
b) să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către beneficiar;
c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;
e) să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea zilierilor;
f) să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.
(2) Beneficiarul care foloseşte minori în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional are obligaţia de a respecta toate dispoziţiile legale privitoare la protecţia minorilor la locul de muncă.”
12. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 11
(1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811;
e) recuperarea materialelor – grupa 383;
f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
h) publicitate – grupa 731;
i) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
j) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
k) activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice – cod 0141.”
13. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 12
(1) Următoarele fapte săvârşite de beneficiar constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) încălcarea prevederilor art. 9 alin. (2), cu amendă de 10.000 lei;
b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) – d), art. 5 alin. (3) lit. e) – g) şi art. 7 alin. (1) şi (2), cu amendă de 6.000 lei;
c) încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului;
d) beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;
e) beneficiarul care foloseşte zilieri pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional fără respectarea dispoziţiilor art. 4 se sancţionează cu amendă de 6.000 lei.”
14. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 13
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), d) şi e) se realizează de către inspectorii de muncă.
(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) se realizează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.”
15. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege.
ART. II
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
ART. III
Alineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ART. 8
(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.”
ART. IV
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 7 martie 2014.
Nr. 18.

ANEXA 1
(Anexa nr. 1 la Legea nr. 52/2011)

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR
– model –
Beneficiar …………………………………………….
CUI ……………………………………………………
Cod CAEN ………………………………………….

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Remuneraţia brută convenită;
B – Remuneraţia netă plătită;
C – Semnătura de confirmare de primire a banilor;
D – Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului;
E – Acordul părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfăşoară activitate ca zilieri.


________________________________________________________________________________________________________
|Nr. |Data de    |Numele şi |Actul de  |Semnătura   |Semnătura   |Domeniul de|Nr. de | A | B | C | D | E |
|crt.|desfăşurare|prenumele |identitate|zilierului  |zilierului  |activitate |ore    |   |   |   |   |   |
|    |a          |zilierului|şi CNP    |pentru      |la începerea|principal  |lucrate|   |   |   |   |   |
|    |activităţii|          |          |asumarea pe |activităţii |sau        |       |   |   |   |   |   |
|    |           |          |          |propria     |după        |secundar;  |       |   |   |   |   |   |
|    |           |          |          |răspundere  |efectuarea  |locul      |       |   |   |   |   |   |
|    |           |          |          |că starea   |instruirii  |executării |       |   |   |   |   |   |
|    |           |          |          |sănătăţii   |în domeniul |activităţii|       |   |   |   |   |   |
|    |           |          |          |sale îi     |securităţii |           |       |   |   |   |   |   |
|    |           |          |          |permite     |şi          |           |       |   |   |   |   |   |
|    |           |          |          |desfăşurarea|sănătăţii în|           |       |   |   |   |   |   |
|    |           |          |          |activităţii |muncă       |           |       |   |   |   |   |   |
|____|___________|__________|__________|____________|____________|___________|_______|___|___|___|___|___|
|  1 |     2     |     3    |     4    |      5     |      6     |     7     |   8   | 9 | 10| 11| 12| 13|
|____|___________|__________|__________|____________|____________|___________|_______|___|___|___|___|___|

ANEXA 2
(Anexa nr. 2 la Legea nr. 52/2011)

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
a Registrului de evidenţă a zilierilor

1. Beneficiar – se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz.
2. CUI – codul unic de înregistrare a beneficiarului.
3. Cod CAEN – diviziunea/grupa/clasa activităţii economice pentru care beneficiarul s-a înregistrat să desfăşoare activitatea.
4. În coloana nr. 1 – Nr. crt. – se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.
5. În coloana nr. 2 – Data de desfăşurare a activităţii – se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.
6. În coloana nr. 3 – Numele şi prenumele zilierului – se vor trece numele şi prenumele zilierului.
7. În coloana nr. 4 – Actul de identitate şi CNP – se va trece tipul actului (BI, CI, paşaport), seria şi numărul acestuia şi codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.
8. În coloana nr. 5 – Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătăţii sale îi permite desfăşurarea activităţii – zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii;
9. În coloana nr. 6 – Semnătura zilierului la începerea activităţii, după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii şi după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
10. În coloana nr. 7 – Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activităţii – se va trece explicit activitatea din CAEN şi locul unde se desfăşoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.).
11. În coloana nr. 8 – Nr. de ore lucrate – numărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi.
12. În coloana nr. 9 – Remuneraţia brută convenită – se va preciza suma stabilită prin negociere între părţi.
13. În coloana nr. 10 – Remuneraţia netă plătită – se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.
14. În coloana nr. 11 – Semnătura de confirmare de primire a banilor – zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru.
15. În coloana nr. 12 – Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului – beneficiarul va semna şi va aplica ştampila;
16. În coloana nr. 13 – Acordul părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfăşoară activitate ca zilieri.

Tags: ,

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.