Vineri, 28 februarie, termen unic pentru Declaraţia 205

| February 17, 2014 | 0 Comments

Vineri, 28 februarie 2014, este termen limită pentru depunerea formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, aferent anului 2013.În articolul de mai jos, prezentăm principalele aspecte privind completarea şi depunerea Declaraţiei 205.

 Formular, completare şi depunere

Formularul se completează şi se depune de:

– plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III din Codul Fiscal;

– intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

– plătitorii de venituri din salarii.

În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăţi privind mai multe tipuri de venituri prevăzute la Secţiunea III „Date privind natura veniturilor”, se completează un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit plătit, prevăzut la Secţiunea III „Date privind natura veniturilor” se generează în acelaşi formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

În cazul veniturilor din salarii, se generează tabelul prevăzut la Secţiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, iar pentru celelalte venituri plătite, se generează câte un tabel prevăzut la Secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, înscriindu-se datele corespunzătoare tipului de venit plătit.

Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe websiteurile:

– ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii;

– AJFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro, secţiunea Utile/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii.

Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în format electronic (format .pdf, cu fişier .xml ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoţit de exemplarul în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.

Formatul hârtie se listează prin funcţiile aplicaţiei informatice de asistenţă la completarea declaraţiei şi cuprinde situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tipuri de venituri, cuprinse în Secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” şi Secţiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, din formular.

Formatul hârtie se listează în două exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat şi ştampilat, împreună cu formatul electronic al declaraţiei, fişierul .xml ataşat;

– copia se păstrează de către plătitorul de venituri.

Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

 Important!

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe tipuri de venit şi va cuprinde numai poziţiile corectate, declarate eronat în declaraţia iniţială sau poziţiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declaraţia iniţială.

În cazul în care, declaraţia se corectează prin eliminarea unei poziţii declarate eronat în declaraţia iniţială se va proceda astfel:

– în tabelul de la secţiunea IV „Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaraţia iniţială, iar la coloanele 4-7, se va înscrie cifra „0” (zero);

– în tabelul de la secţiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaraţia iniţială, iar la coloanele 4-8, se va înscrie cifra „0” (zero).

 Alte precizări

Formularul 205 se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală.

În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declaraţia se depune la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia corespunzătoare activităţii sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

Pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate, declaraţia se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat este plătit de entitatea la care a fost detaşat. În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi, angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat. Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul, în scopul completării declaraţiei.

Sursa:finantevalcea

Tags: ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.