Proiect de ordonanta privind operatiunile de incasari si plati in numerar

| January 28, 2014 | 0 Comments

Capitolul I – Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar

 Art. 1 -(1) Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi fară personalitate juridică de la/către oricare din aceste categorii de persoane, se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar.

 (2) Prevederile prezentului capitol  nu se aplică instituţiilor de credit, instituţiilor emitente de monedă electronică autorizate de Banca Naţională a României, instituţiilor care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României, instituţiilor financiare nebancare şi entităţilor care efectuează operaţiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operaţiunile specifice activităţii pentru care acestea au fost autorizate.

(3) Prevederile prezentului capitol se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul capitol se efectuează în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi.

 Art.2 – (1) Prin derogare de la prevederile art.1, alin.(1), se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

a) încasări de la persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană ;

b)  încasări efectuate de către magazinele de tipul Cash&Carry, care sunt organizate  şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

c) plăţi către persoanele prevăzute la art.1, alin. (1), în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei/ persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 5.000 lei/zi ;

d) plăţi către magazinele de tipul Cash&Carry care sunt organizate  şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare,  în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 2.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul Cash&Carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 2.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

(3)  Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 2.000 lei şi, respectiv de 10.000 lei către magazinele de tipul Cash&Carry .

(4) La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic prevăzut la alin. (1), lit. (c) sau d), după caz.

Art.3 – (1) Operaţiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1, alin. (1), de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe sau alte drepturi, primirea de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei/persoană. Sunt interzise încasările fragmentate în numerar pentru tranzacţiile prevăzute în prezentul articol, cu o valoare mai mare de 2.000 lei/persoană, precum şi fragmentarea tranzacţiilor.

(2) Operaţiunile de încasare în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1, alin. (1), de la persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/persoană. Sunt interzise încasările fragmentate în numerar pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii cu valoare mai mare de 10.000 lei.

(3) Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1, alin. (1) către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi, sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 2.000 lei/persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 2.000 lei/persoană.

Art.4 – Plafoanele limită prevăzute de prezentul capitol nu se aplică pentru următoarele operaţiuni:

a) depunerile în conturile persoanelor prevăzute la art.1, alin. (1), deschise la instituţiile de credit:;

b) cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute, efectuate în acest sens;

c) achitarea în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;

d) retragerile de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice, altele decât cele de la art.3, alin. (3).

e) sumele eliberate în numerar de ATM –uri.

Art.5 – Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienţilor, de către persoanele prevăzute la art.1, alin. (1), pentru efectuarea de plăţi în numerar.

Art.6 – În cazul persoanelor prevăzute la art.1, alin.(1) care au organizate mai multe casierii, plafoanele prevăzute la art.2, alin.(1), lit.a) şi la art.3, alin.(1)  şi (2) se vor urmări pe fiecare casierie.

Art.7 – Subunităţile economice ale persoanelor juridice care au casierie proprie şi/sau cont deschis la o instituţie de credit,  aplică în mod corespunzător prevederile prezentului capitol.

Art.8 – (1) În cazul persoanelor prevăzute la art.1, alin.(1), pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 2.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul Cash&Carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată  astfel: 2.000 lei, respectiv, 10.000 lei în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin alte modalităţi de plată fără numerar.

(2) În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei, sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin alte modalităţi de plată fără numerar.

Art.9 – Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoane fizice, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi şi alte operaţiuni de încasări şi plăţi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie. Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii  mai mari de 10.000 lei .

Art.10 – Prin excepţie de la prevederile art.2, 3 şi 9 din prezentul capitol, contravaloarea achiziţiilor de bunuri imobile şi autovehicule se achită doar prin instrumente de plată fără numerar.

Art. 11 – (1) Nerespectarea prevederilor art. 2, art.3, art.6,  art.8 ,art.9 şi art.10 constituie contravenţie, în condiţiile în care nu reprezintă infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de 25% din suma încasată/ plătită care depăşeşte plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 5 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.

Art. 12 – (1) Se interzice entităţilor prevăzute la art. 1, alin. (2) să elibereze persoanelor prevăzute la art. 1, alin. (1) şi art.7, sume în numerar peste plafonul stabilit la art. 2, alin. (1), lit.c), pe fiecare persoană şi tranzacţie, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 4.

(2) Este interzisă entităţilor prevăzute la art.1, alin.(1) şi art.7 fragmentarea solicitărilor de eliberare de numerar care conduce la depăşirea plafonului prevăzut la art.2, alin.(1), lit.c).

(3) Persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.

Art. 13 – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul capitol se efectuează de către organele Ministerului Finanţelor Publice, conform competenţelor.

Art. 14 – Dispoziţiile prezentului capitol referitor la sancţiunile contravenţionale se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a), art. 28 alin. (1) şi art. 29 din acelaşi act normativ.

Intregul proiect poate fi consultat aici .

Tags: ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.