Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declarării inactivităţii temporare la Oficiul Registrului Comerţului

| May 27, 2014 | 0 Comments

În documentarul fiscal de mai jos, Administraţia Judeţeană Finanţelor Publice Vâlcea prezintă Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declarării inactivităţii temporare la Oficiul Registrului Comerţului.

Generalităţi

Societăţile comerciale care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii. Odată cu cererea se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către ORC privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

Pot opta pentru regimul derogatoriu şi contribuabilii persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare sau persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale. Odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la ORC sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele respective îşi desfăşoară activitatea, după caz.

Procedura de aprobare

1. Perioadă, condiţii

În caz de inactivitate temporară, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale pentru impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Depunerea declaraţiilor fiscale poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

– să nu desfăşoare nici un fel de activitate;

– să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;

– să nu dispună de personal angajat si să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

– să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;

– să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contribuţiilor;

– să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare;

– să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi.

 În cerere, contribuabilul declară pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile enumerate mai sus şi menţionează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.

Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 30 de zile de la data depunerii. Pentru cererile aprobate, decizia va cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât şi condiţiile în care acesta a fost aprobat.

Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunică potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetări privind respectarea condiţiilor menţionate mai sus. În situaţia în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condiţiilor, contribuabilul va reintra în regimul normal de declarare. În această situaţie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu.

Obligaţiile de declarare aferente activităţii desfăşurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se menţin.

2. Sfera de aplicare, termen de depunere

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii:

– formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

– formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

 – formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

– formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, aprobat prin OMFP nr. 1.045/2012;

– formularul 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

– formularul 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

– formularul 300 „Decont de taxa pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02, aprobat prin OPANAF nr. 1.790/2012.

Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligaţiile de declarare cuprinse în formularele menţionate mai sus şi care sunt înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului.

Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligaţia depunerii declaraţiilor prevăzute mai sus, cu următoarea excepţie:

– pentru fracţiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligaţia depunerii următoarelor declaraţii la termenele prevăzute de lege:

  • 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”;
  • 120 „Decont privind accizele”;
  • 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”.

3. Administrare

Informaţia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu şi cea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu se înscriu în vectorul fiscal al contribuabilului.

Contribuabilii care au obligaţia depunerii pentru o fracţiune de an a Declaraţiilor 101, 120 şi 130, după caz, sunt supuşi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor de impunere din oficiu.

Pentru celelalte obligaţii fiscale sau declaraţii informative, altele decât cele menţionate mai sus, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligaţia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere şi procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.

*

Bază legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, cu modificările şi completările ulterioare.

Tags: ,

Category: Intrebari si Raspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published.