Procedura de angajare a răspunderii solidare

| May 30, 2014 | 0 Comments

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85/04.02.2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementată de dispoziţiile art. 27-28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin actul normativ menţionat au fost aprobate:

– Instrucţiunile privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementată de dispoziţiile art. 27-28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală;

– modelul, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale formularelor:

  • Decizie de angajare a răspunderii solidare în situaţia atragerii răspunderii solidare prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală;
  • Decizie de angajare a răspunderii solidare în situaţia atragerii răspunderii solidare prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

În documentarul de mai jos, prezentăm, în sinteză, principalele aspecte privind respectarea drepturilor contribuabililor în aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare.

Dreptul de a fi ascultat

În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Codul de Procedură Fiscală, înainte de emiterea deciziei de angajare a răspunderii solidare, organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal asigură persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară condiţiile necesare exercitării dreptului de a fi ascultată, în vederea stabilirii situaţiei de fapt.

Persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară poate fi asistată de avocat, consultant sau persoana care o consiliază pe aceasta, sau poate fi reprezentată de o persoană împuternicită, în baza unui mandat întocmit în condiţiile legii.

Convocarea persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, în vederea consultării documentaţiei aflată la dosar, se face prin notificare.

În situaţia în care persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, din motive temeinic justificate, nu se poate prezenta la audiere la data stabilită, aceasta poate solicita amânarea audierii, comunicând acest fapt în scris, cel târziu până la data stabilită pentru audiere.

Noua dată ce poate fi stabilită pentru audiere de către persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, trebuie să fie într-o zi lucrătoare, în termen de cel mult 15 zile de la data fixată iniţial de către organul fiscal.

Declaraţiile făcute la audiere de persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară se consemnează într-un proces verbal, în care se face menţiunea şi despre înscrisurile prezentate în apărare de către aceasta.

Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de doi funcţionari publici dintre cei care realizează audierea şi de către persoana audiată sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.

Refuzul persoanei pentru care se va proceda la angajarea răspunderii solidare, sau a reprezentantului legal al acesteia de a semna procesul-verbal de audiere nu întrerupe procedura de angajare a răspunderii solidare.

Totodată, în cazul neprezentării la audiere, funcţionarul public care a instrumentat dosarul de angajare a răspunderii solidare, întocmeşte o notă de constatare în care consemnează acest fapt.

Persoana pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, poate prezenta organului fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal, în scris, observaţii şi precizări, alături de orice alt înscris considerat util în apărarea acesteia, în termen de 30 de zile de la data consultării documentaţiei aflată la dosar, sub sancţiunea decăderii.

Acest termen nu poate fi prorogat iar prezentarea obiecţiunilor, precizărilor şi înscrisurilor în apărarea persoanei pentru care urmează să se angajeze răspunderea solidară, se face prin depunere la registratura organului fiscal cu competenţe în executarea silită, poştă sau fax.

Dreptul de a contesta decizia de angajare a răspunderii solidare

Persoana pentru care s-a atras răspunderea solidară, nemulţumită, poate formula contestaţie împotriva deciziei de angajare a răspunderii solidare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, sub sancţiunea decăderii, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) din Codul de Procedură Fiscală.

Menţionăm că procedura de angajare a răspunderii solidare încetează în cazul în care s-au stins obligaţiile fiscale pentru care a fost declanşată angajarea răspunderii solidare, când decizia de angajare a răspunderii solidare a fost anulată pe cale administrativă urmare soluționării contestaţiei în acest sens, ori actele administrative fiscale emise au fost anulate de către instanţa de judecată competentă.

Tags: ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.