Procedura de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal

| March 31, 2014 | 0 Comments

Va reamintim Procedura de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în spaţiul privat al contribuabilului, aprobată prin Ordinul ANAF nr. 230/2013, publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126/07.03.2013.

 Generalităţi

Pentru a obţine mai rapid şi mai exact informaţii despre creanţele fiscale existente în fişa pe plătitor din dosarul fiscal, contribuabilii pot accesa aplicaţia informatică Dosar fiscal de la adresa: www.anaf.ro, pagina Acasă, meniul Servicii on-line, submeniul Acces dosar fiscal/ Instrucţiuni Dosar fiscal.

Pentru accesul controlat la dosarul fiscal, contribuabilii trebuie să solicite un certificat digital, completând formularul 152 Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat.

După autentificarea în baza certificatului digital, contribuabilul are acces la spaţiul său privat, unde vizualizează informaţii din dosarul fiscal prin accesarea aplicaţiei Dosar fiscal.

În cazul în care se revocă dreptul de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul fiscal se completează formularul 153 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal.

 Cerinţe sistem

Serviciul Acces controlat la dosarul contribuabilului funcţionează pe calculatoare cu sistem de operare Windows. Programul de Internet (ex. Internet Explorer) trebuie să aibă prima opţiune limba engleză. În caz contrar, trebuie parcurşi următorii paşi: se alege din meniul Tools opţiunea Internet Options, se apasă butonul Languages şi se alege English (United States).

 Accesarea aplicaţiei

După autentificarea pe portalul ANAF, prin funcţia Logare, va apărea pagina cu spaţiul privat al contribuabilului, de unde se accesează aplicaţia din meniul Dosar fiscal. În continuare, se dă click pe textul Dosar fiscal şi se obţine deschiderea aplicaţiei.

Pe ecran se va afişa meniul principal care conţine patru submeniuri de lucru, astfel:

– submeniul Date Identificare;

– submeniul Vector Fiscal;

– submeniul Situaţie Sintetică;

– submeniuri pentru fiecare Declaraţie.

În mod automat, aplicaţia afişează o listă care cuprinde codurile de identificare fiscală asociate certificatului digital cu care s-a realizat autentificarea, iar contribuabilul selectează codul fiscal pentru care se doreşte afişarea informaţiilor.

Prin apăsarea butonului Go, se lansează acţiunea de căutare a datelor pentru codul fiscal furnizat. În absenţa acestei alegeri, utilizatorul va vizualiza meniurile însă acestea nu vor avea conţinut.

Navigarea între meniuri este posibilă prin deplasarea mouse-ului şi alegerea opţiunii dorite.

Detaliem mai jos definiţiile şi acţiunile, pentru fiecare dintre submeniurile de lucru.

 Submeniul Date identificare

Se prezintă principalele date de identificare ale contribuabilului, sub formă de secţiuni.

Secţiunea de date comune

În prima parte a secţiunii se prezintă codul de identificare fiscală selectat şi denumirea, iar în cea de a doua parte se prezintă domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face parte, starea acestuia, ultima declaraţie de înregistrare/menţiuni, cu includerea numărului şi datei declaraţiei, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce priveşte înregistrarea ca plătitor de TVA şi tipul sediului.

Secţiunea de date specifice

Categoriile pentru care se prezintă informaţii de identificare specifice sunt: agenţi economici, persoane fizice, instituţii publice, nerezidenţi.

Submeniul Vector Fiscal

Secţiunea cuprinde informaţii legate de vectorul fiscal asociat contribuabilului pentru fiecare impozit/taxă/contribuţie, datele de început şi sfârşit (dacă este cazul) şi periodicitatea declarării acestora.

Submeniul pentru fiecare Declaraţie

Secţiunea cuprinde informaţii despre declaraţiile depuse, grupate după tipul acestora. Prezentarea se face sub formă tabelară în ordinea descrescătoare a anilor de raportare, iar în cadrul anilor, gruparea se face pe luna de raportare. În cazul în care în declaraţie, perioada de raportare este înlocuită cu T1…T4 sau S1, S2, (T=Trimestru, S=semestru), tabelul conţine perioada de raportare ca atare, numărul de înregistrare şi data, obţinute de la organul fiscal competent. Fiecărei secţiunii de declaraţii îi sunt ataşate filtre pe baza cărora se poate selecta o declaraţie în vederea generării şi vizualizării copiei acesteia.

 Important!

Pentru completarea datei de înregistrare este disponibil un calendar cu ajutorul căruia se alege data de înregistrare în formatul corect. După introducerea elementelor de filtrare şi apăsarea butonului Go, se generează copia declaraţiei selectate.

Soluţia pune la dispoziţie două butoane:

View: generare declaraţie în format .pdf în browser;

Export: exportul declaraţiei în format .pdf şi salvare externă.

Soluţia permite vizualizarea: D100; D101; D102; D103; D120; D130; D301; D390; D300; D394 şi D710.

 Submeniul Situaţie Sintetică

Secţiunea cuprinde informaţii referitoare la obligaţiile de plată datorate (titlu de creanţă – declaraţie, decizie de impunere, decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; tipul de impozit/ taxă/ contribuţie etc.; scadenţa soldului; categoria de sumă; termen de plată; soldul debitor.

În cazul în care contribuabilul doreşte vizualizarea informaţiilor privind situaţia sa fiscală, se va accesa câmpul Obligaţii fiscale datorate, caz în care se afişează informaţii grupate pe ani calendaristici, în cadrul perioadei de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, iar în cadrul fiecărui an, pe luni calendaristice.

Pentru a obţine o situaţie fiscală detaliată, contribuabilul accesează câmpul Soldul obligaţiilor fiscale datorate, caz în care se afişează toate tipurile de impozite, taxe, contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidat, împreună cu soldurile aferente.

Această secţiune cuprinde şi informaţii referitoare la stingerea obligaţiilor de plată care sunt cuprinse în formularul Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale, al cărui model a fost instituit prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1438/2009.

 Alte precizări

Lunar, pentru fiecare zonă de informaţii se realizează actualizarea acestora, iar data ultimei actualizări se menţionează ori de câte ori sunt solicitate aceste informaţii.

Pentru a asigura accesul contribuabililor la informaţiile cuprinse în submeniul Situaţie Sintetică, organul fiscal competent afişează până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, pe website-ul ANAF toate aceste informaţii.

De asemenea, informaţiile obţinute din acest submeniu pot fi folosite în vederea corelării evidenţei fiscale cu cea contabilă.

Pentru mai multe detalii, se poate accesa Ghidul „Instrucţiuni de utilizare a serviciului – Acces controlat la dosarul contribuabilului” accesând website-urile:

ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice, meniul Acces controlat la dosarul contribuabilului;

AJFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro, categoria Servicii online, subcategoria Acces dosar fiscal, din prima pagină meniul lateral stânga.

Tags: ,

Category: Intrebari si Raspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published.