Ordinul ANAF 3582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

| November 29, 2013 | 0 Comments

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 728/26.11.2013, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii.

Potrivit noului act normativ, începând cu 1 ianuarie 2014, administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, administrează contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în raza de teritorială a judeţelor sau a municipiului Bucureşti, cu excepţia instituţiilor publice, inclusiv entităţile rezultate în urma divizării ori a fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi îndeplinesc criteriile de selecţie.

Atenţie! În categoria contribuabililor mijlocii intră şi contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali.

Criterii de selecţie a contribuabililor mijlocii

Contribuabilii mijlocii sunt selectaţi potrivit următoarelor criterii, care se pot actualiza anual.

A. Criteriul valoric agregat. Este criteriul de bază şi este rezultatul agregării a 2 indicatori, selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:

– volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili – 50%;

– cifra de afaceri raportată la situaţiile financiare încheiate la31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea – 50%.

Important! Contribuabilii în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului conform Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabilii declaraţi inactivi potrivit art. 78^1 din Codul de Procedură Fiscală nu vor fi selectaţi drept contribuabili mijlocii.

B. Criteriul insolvenţei. Potrivit acestui criteriu, sunt selectaţi contribuabili cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ, aflaţi sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, care au creanţe fiscale totale, respectiv creanţe înscrise la masa credală, cât şi acumulate ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, mai mari de 3 milioane lei.

Reguli de administrare a contribuabililor mijlocii

Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti prin Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii în a căror rază teritorială acestea îşi desfăşoară activitatea.

Contribuabilii rezultaţi în urma divizării unui contribuabil mijlociu vor fi administraţi tot de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti prin Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii.

De asemenea, un contribuabil nou rezultat din fuziunea unui contribuabil mijlociu cu un alt contribuabil va fi administrat de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti prin Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii.

În situaţia în care un contribuabil care nu se înscrie în categoria contribuabililor mijlocii absoarbe prin fuziune un contribuabil mijlociu, acesta va fi preluat spre administrare de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijloci, în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului.

Contribuabilii mijlocii aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului conform prevederilor art. 237 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabilii declaraţi inactivi potrivit art. 78^1 din Codul de Procedură Fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi scoşi din administrarea administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei regionale a finanţelor publice Bucureşti începând cu 1 ianuarie a anului următor celui în care au devenit inactivi sau au intrat în inactivitate temporară şi vor fi predaţi spre administrare, pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenţă în administrarea acestora.

În situaţia în care, de la data actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, unii dintre contribuabilii care urmează a fi preluaţi în administraţiile judeţene ale finanţelor publice sau Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti prin Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii, au fost declaraţi inactivi sau au intrat în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, aceştia vor rămâne în administrarea fostului organ fiscal teritorial.

Contribuabilii mijlocii care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie vor fi scoşi din administrarea administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei generale a finanţelor publice Bucureşti după 2 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criterii de selecţie.

 Alte prevederi

Lista contribuabililor mijlocii se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui ANAF, conform criteriilor de selecţie. Această listă se întocmeşte până la data 30 noiembrie a fiecărui an, se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul ANAF.

Predarea-primirea între organele fiscale implicate se face pe bază de protocol. Protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor secundare ale acestora se finalizează până la 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecţia.

Procedura de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor secundare ale acestora între organele fiscale implicate se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.

Tags: ,

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.