Ordin 2869/2014 privind modificarea Ordinului 127/2014 – Instrucţiuni privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare

| September 26, 2014 | 0 Comments

ORDIN   Nr. 2869 din 19 septembrie 2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 693 din 23 septembrie 2014

În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, având în vedere dispoziţiile art. 27 şi 28 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART. I
Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Punctul 5.1 se abrogă.
2. După punctul 12.4 se introduc patru noi puncte, punctele 12.5 – 12.8, cu următorul cuprins:
“12.5. Contestaţia formulată potrivit pct. 12.1 se depune la organul fiscal căruia îi revine competenţa de administrare a debitorului principal şi va fi înaintată, de îndată, spre soluţionare comisiei prevăzute la pct. 12.3 sau 12.4, după caz, însoţită de un referat care cuprinde propunerea de soluţionare a acesteia.
12.6. Conducătorul comisiei prevăzute la pct. 12.3 şi pct. 12.4 va desemna un secretariat tehnic al comisiei care are atribuţii în ceea ce priveşte primirea documentelor de la organul fiscal care administrează debitorul principal, organizarea şedinţei comisiei, întocmirea tuturor actelor procedurale emise de către comisie, respectiv procesul-verbal de desfăşurare a şedinţei comisiei şi decizia de aprobare/respingere a contestaţiei, după caz, precum şi orice alte sarcini stabilite de către preşedintele comisiei.
12.7. Decizia de aprobare/respingere a contestaţiei va fi semnată de către directorul general şi va fi comunicată atât contestatarului, cât şi organului fiscal care administrează debitorul principal.
12.8. Asupra modului de soluţionare a contestaţiei, organul fiscal care administrează debitorul principal va înştiinţa organul fiscal căruia i-a comunicat decizia de angajare a răspunderii solidare.”
3. După capitolul XII se introduce un nou capitol, capitolul XII^1, denumit “Stingerea creanţelor fiscale”, cuprinzând punctele 12^1.1 – 12^1.3, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL XII^1
Stingerea creanţelor fiscale

12^1.1 Sumele recuperate de la codebitori vor stinge obligaţiile fiscale ale debitorului principal pentru recuperarea cărora s-a atras răspunderea solidară, dispoziţiile art. 114, 115 şi 169 din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.
12^1.2. În situaţia în care s-a dispus atragerea răspunderii unei persoane juridice, cu debitorul aflat în insolvenţă, iar organul fiscal a încasat sumele pentru care s-a atras răspunderea, cu sumele astfel realizate se sting creanţele fiscale ale debitorului insolvent, dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.
12^1.3. În situaţia în care s-a atras răspunderea solidară înaintea radierii debitorului principal, codebitorii rămân obligaţi la plata creanţelor fiscale înscrise în Decizia de angajare a răspunderii solidare şi, în cazul nestingerii acestor obligaţii în termenul legal, asupra acestora se vor lua şi/sau continua măsurile de executare silită. În acest caz, sumele recuperate de la persoanele răspunzătoare solidar se fac venit la bugetul corespunzător tipului de impozit, taxă, contribuţie datorată de către debitorul principal.”
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 19 septembrie 2014.
Nr. 2.869.

—————

Tags: , , ,

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.