Ordin 2067/2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

| January 24, 2014 | 0 Comments

                   ORDIN   Nr. 2067 din 24 decembrie 2013
pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 6 din  7 ianuarie 2014

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

ART. I
Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La secţiunea 8, subsecţiunea 8.3.3^1, punctul 170^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“170^1. – (1) Producătorii de energie din surse regenerabile, care beneficiază de certificate verzi emise de operatorul de transport şi sistem, potrivit legii, evidenţiază lunar dreptul de a primi certificate verzi (articol contabil 445 <<Subvenţii>>/analitic distinct = 7411 <<Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri>>). Creanţa aferentă certificatelor verzi se evaluează în funcţie de numărul de certificate verzi de primit şi preţul de tranzacţionare de la data stabilirii acestui drept, publicat de operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM – S.A.).
(2) La primirea certificatelor verzi, contravaloarea acestora se reflectă în contul 507 <<Certificate verzi acordate>>, articol contabil 507 <<Certificate verzi acordate>> = 445 <<Subvenţii>>/analitic distinct. Certificatele verzi primite se evaluează la preţul de tranzacţionare de la data primirii, publicat de operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM – S.A.). Diferenţa între valoarea certificatelor verzi înregistrată în contul 445 <<Subvenţii>>/analitic distinct la stabilirea dreptului de a primi certificate verzi şi valoarea acestora la data primirii, determinată în funcţie de preţul de tranzacţionare de la data primirii reprezintă venit financiar (contul 768 <<Alte venituri financiare>>) sau cheltuială financiară (contul 668 <<Alte cheltuieli financiare>>), după caz.
(3) La sfârşitul exerciţiului financiar, certificatele verzi evidenţiate în contul 507 <<Certificate verzi acordate>> se evaluează la preţul de tranzacţionare publicat de operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM – S.A.) pentru ultima tranzacţie, cu reflectarea în rezultatul perioadei a diferenţelor rezultate (contul 768 <<Alte venituri financiare>> sau contul 668 <<Alte cheltuieli financiare>>, după caz).
(4) La vânzarea certificatelor verzi se recunoaşte câştigul rezultat (contul 7642 <<Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate>>), respectiv pierderea înregistrată (contul 6642 <<Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate>>) din vânzarea acestora.”
2. La secţiunea 8, subsecţiunea 8.3.3^1, după punctul 170^4 se introduce un nou punct, punctul 170^5, cu următorul cuprins:
“170^5. – (1) Prin excepţie de la prevederile pct. 170^1 alin. (1), contravaloarea certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează în contul 266 <<Certificate verzi amânate>>, pe seama veniturilor înregistrate în avans (contul 472 <<Venituri înregistrate în avans>>/analitic distinct). Evidenţierea în contabilitate a contravalorii certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată se efectuează la data constatării dreptului de a le primi, la valoarea determinată în funcţie de numărul de certificate verzi şi preţul de tranzacţionare al certificatelor verzi, publicat de operatorul pieţei de energie electrică (S.C. OPCOM – S.A.).
(2) La sfârşitul exerciţiului financiar, certificatele verzi prevăzute la alin. (1) se evaluează potrivit regulilor aplicabile creanţelor imobilizate, cuprinse în prezentele reglementări contabile.”
3. După punctul 265^2 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 8.10.5 “Contabilitatea operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi”, cuprinzând punctele 265^3 şi 265^4, cu următorul cuprins:
“8.10.5 Contabilitatea operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi
265^3. – (1) În cazul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă imobilizări necorporale de natura drepturilor de utilizare şi se evidenţiază în contul 205 <<Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare>>/analitic distinct.
(2) Amortizarea imobilizărilor necorporale prevăzute la alin. (1) se înregistrează pe perioada pentru care entitatea are dreptul de a utiliza reţelele respective, dacă această durată este specificată în contractele încheiate sau, dacă nu este stabilită o asemenea durată, pe durata de viaţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de consum.
265^4. – (1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 265^3 se aplică şi în cazul cheltuielilor efectuate de entităţi pentru racordarea la reţeaua de apă, gaze sau alte utilităţi, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la reţelele respective de distribuţie.
(2) În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părţi.”
4. În Planul de conturi general, prevăzut la punctul 329, se introduc cinci noi conturi, respectiv conturile 1491 “Pierderi rezultate din reorganizări şi care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute” (A), 1495 “Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii” (A), 266 “Certificate verzi amânate” (A), 507 “Certificate verzi acordate” (A) şi 6455 “Contribuţia unităţii la asigurările de viaţă” (A).
5. Conturile prevăzute la pct. 4 se înscriu pe rândurile corespunzătoare din formularele de bilanţ, respectiv bilanţ prescurtat, şi cont de profit şi pierdere cuprinse în situaţiile financiare anuale sau raportările contabile anuale.
6. În Planul de conturi general, prevăzut la punctul 329, denumirea contului 6456 “Contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative” se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative”.
7. În capitolul VII, după funcţiunea contului 265 “Alte titluri imobilizate” se introduce funcţiunea contului 266 “Certificate verzi amânate”, care va avea următorul cuprins:
“Contul 266 <<Certificate verzi amânate>>
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată, potrivit legii.
Contul 266 <<Certificate verzi amânate>> este un cont de activ.
În debitul contului 266 <<Certificate verzi amânate>> se înregistrează:
– valoarea certificatelor verzi pentru care se constată dreptul de a le primi, dar a căror tranzacţionare este amânată, potrivit legii (472).
În creditul contului 266 <<Certificate verzi amânate>> se înregistrează:
– valoarea certificatelor verzi primite admise la tranzacţionare (507);
Soldul contului reprezintă valoarea certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată, potrivit legii.”
8. În capitolul VII, funcţiunea contului 438 “Alte datorii şi creanţe sociale” se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Contul 438 <<Alte datorii şi creanţe sociale>>
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa contribuţiei unităţii la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate şi asigurările de viaţă, a datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi a plăţii acestora.
Contul 438 <<Alte datorii şi creanţe sociale>> este un cont bifuncţional.
În creditul contului 438 <<Alte datorii şi creanţe sociale>> se înregistrează:
– contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative (645);
– contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (645);
– contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (645);
– sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428);
– sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul asigurărilor sociale (512).
În debitul contului 438 <<Alte datorii şi creanţe sociale>> se înregistrează:
– sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428);
– sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative (512);
– sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (512);
– sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (512);
– sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512);
– sume reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul creditor al contului reprezintă sumele ce urmează a fi plătite pentru contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate şi asigurările de viaţă, precum şi sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.”
9. În capitolul VII, după funcţiunea contului 506 “Obligaţiuni” se introduce funcţiunea contului 507 “Certificate verzi acordate”, care va avea următorul cuprins:
“Contul 507 <<Certificate verzi acordate>>
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa certificatelor verzi primite de entitate, potrivit legii, cu excepţia celor a căror tranzacţionare a fost amânată.
Contul 507 <<Certificate verzi acordate>> este un cont de activ.
În debitul contului 507 <<Certificate verzi acordate>> se înregistrează:
– valoarea certificatelor verzi primite, cu excepţia celor a căror tranzacţionare a fost amânată, potrivit legii (445);
– valoarea certificatelor verzi primite, dar a căror tranzacţionare a fost amânată iniţial, potrivit legii (266);
– diferenţele favorabile constatate la data primirii certificatelor verzi, inclusiv a celor a căror tranzacţionare a fost amânată, potrivit legii, reprezentând diferenţa între preţul de tranzacţionare de la data primirii acestora şi preţul de tranzacţionare de la data constatării dreptului de a le primi (768);
– diferenţele favorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a certificatelor verzi (768).
În creditul contului 507 <<Certificate verzi acordate>> se înregistrează:
– valoarea certificatelor verzi vândute (461, 512);
– pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a certificatelor verzi şi preţul lor de vânzare (664);
– diferenţele nefavorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a certificatelor verzi (668);
– certificate verzi anulate, potrivit legii (668).
Soldul contului reprezintă valoarea certificatelor verzi existente.”
10. În capitolul VII, funcţiunea contului 645 “Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială” se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Contul 645 <<Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială>>
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.
În debitul contului 645 <<Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială>> se înregistrează:
– sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecţia socială (423);
– contribuţia unităţii la asigurările sociale şi de sănătate (431);
– contribuţia unităţii la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437);
– contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative (438);
– contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);
– contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (438).”
ART. II
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 8^2 se introduce un nou articol, articolul 8^3, cu următorul cuprins:
“ART. 8^3
(1) Prevederile prezentului ordin, referitoare la efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, se aplică şi societăţilor ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013.
(2) Pentru exerciţiul financiar al anului 2013, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013 întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2014, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2013 ţin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.”
2. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, se introduc cinci noi conturi, respectiv conturile 1491 “Pierderi rezultate din reorganizări şi care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute” (A), 1495 “Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii” (A), 266 “Certificate verzi amânate” (A), 507 “Certificate verzi acordate” (A) şi 6455 “Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă” (A).
3. În Planul de conturi prevăzut la punctul 143, denumirea contului 6456 “Cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative” se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative”.
4. Societăţile care aplică reglementările contabile aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă informaţiile reflectate în conturile menţionate la pct. 2 pe rândurile corespunzătoare acestor elemente, raportate în cadrul situaţiilor financiare anuale, respectiv al raportărilor contabile anuale.
5. În capitolul VI se introduce funcţiunea conturilor 266 “Certificate verzi amânate” şi 507 “Certificate verzi acordate”, cu următorul cuprins:
“Contul 266
Cu ajutorul contului 266 <<Certificate verzi amânate>> se ţine evidenţa certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată, potrivit legii.
Contul 507
Cu ajutorul contului 507 <<Certificate verzi acordate>> se ţine evidenţa certificatelor verzi primite de entitate, potrivit legii, cu excepţia celor a căror tranzacţionare a fost amânată.”
ART. III
Prezentul ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2013.
ART. IV
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă punctul 170^3 şi alineatul (2) al punctului 262 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

Tags: , ,

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.