Legea nr. 70/2015 – intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar

| April 14, 2015 | 0 Comments

Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015.

CAPITOLUL I Masuri pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar

Art. 1. – (1) Operatiunile de incasari si plati efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar, definite potrivit legii.
(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplica Trezoreriei Statului, institutiilor de credit, institutiilor emitente de moneda electronica, institutiilor care presteaza servicii de plata, autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, institutiilor financiare nebancare si entitatilor care efectueaza operatiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operatiunile specifice activitatii pentru care acestea au fost autorizate, precum si operatorilor din domeniul jocurilor de noroc.
(3) Prevederile prezentului capitol se aplica si operatiunilor de incasari si plati in valuta efectuate pe teritoriul Romaniei. Incadrarea in plafoanele prevazute de prezentul capitol se efectueaza in functie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati.

Art. 2. – In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) incasare fragmentata – fractionarea sumei de incasat in mai multe transe, pentru a evita plafonul de incasare in numerar stabilit prin lege;
b) plata fragmentata – fractionarea sumei de plata in mai multe transe, pentru a evita plafonul de plata in numerar stabilit prin lege;
c) magazin de tipul cash and carry – magazin care realizeaza comert de tipul cash and carry, astfel cum este definit la art. 4 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operatiuni de incasari si plati in numerar, in urmatoarele conditii:
a) incasari de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;
b) incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;
c) plati catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
d) plati catre magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
e) plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.
(2) Sunt interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.
(3) Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.
(4) La data acordarii avansurilor spre decontare, sumele aferente intra in calculul plafonului zilnic prevazut la alin. (1) lit. c) sau d), dupa caz.

Art. 4. – (1) Operatiunile de incasari in numerar efectuate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), de la persoane fizice, reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana.
(2) Sunt interzise incasarile fragmentate de la o persoana, pentru operatiunile de incasari in numerar prevazute la alin. (1), cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum si fragmentarea tranzactiilor reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, respectiv fragmentarea unei livrari de bunuri sau a unei prestari de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care se efectueaza cu plata in rate, in conditiile in care intre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si persoanele fizice sunt incheiate contracte de vanzare-cumparare cu plata in rate, conform legii.
(4) Operatiunile de plati in numerar efectuate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei.

Art. 5. – Plafoanele-limita prevazute de prezentul capitol nu se aplica de catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), pentru urmatoarele operatiuni:
a) depunerea de numerar in conturile deschise la institutiile de credit sau la institutiile care presteaza servicii de plata si care sunt autorizate de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv in automatele de incasari in numerar;
b) plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens;
c) plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;
d) retragerea de numerar din conturi deschise la institutiile de credit sau la institutiile care presteaza servicii de plata si care sunt autorizate de Banca Nationala a Romaniei pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal prevazute de lege si pentru alte operatiuni de plati efectuate catre persoanele fizice, altele decat cele prevazute la art. 4 alin. (4);
e) transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii;
f) depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Art. 6. – Este interzisa acordarea oricaror avantaje clientilor, de catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), pentru efectuarea de plati in numerar.

Art. 7. – In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) care au organizate mai multe casierii, plafoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b) si la art. 4 alin. (1) sunt aplicabile pe fiecare casierie in parte.

Art. 8. – Sucursalele si alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie si/sau cont deschis la o institutie de credit aplica in mod corespunzator prevederile prezentului capitol.

Art. 9. – (1) In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1), pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate si/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei in numerar, sumele care depasesc aceste plafoane putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.
(2) In cazul returnarii de bunuri de catre persoanele fizice si, respectiv, neprestarii de servicii catre persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata in numerar in limita a 10.000 lei, sumele care depasesc acest plafon putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar. Prin exceptie, in cazul in care, la data restituirii, persoanele fizice declara pe propria raspundere ca nu mai detin cont bancar, restituirea se poate face integral in numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituita.

Art. 10. – Operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanele fizice, altele decat operatiunile de incasari si plati realizate prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum si cele reprezentand acordarea/restituirea de imprumuturi, se pot efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzactie. Sunt interzise incasarile si platile fragmentate in numerar pentru tranzactiile mai mari de 50.000 lei, precum si fragmentarea unei tranzactii mai mari de 50.000 lei.

Art. 11. – (1) Se interzice persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) sa elibereze persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) si art. 8 sume in numerar peste plafonul stabilit la art. 3 alin. (1) lit. c), pe fiecare persoana si tranzactie, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 5.
(2) Este interzisa persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) si art. 8 fragmentarea solicitarilor de eliberare de numerar care conduce la depasirea plafonului prevazut la art. 3 alin. (1) lit. c).
(3) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor in contul persoanelor fizice, in baza documentelor justificative legale prezentate de platitori.

Art. 12. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (1), (2) si (4), art. 9 si 10 constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 si art. 11 alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 4.500 lei.

Art. 13. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 12 se efectueaza de catre organele Ministerului Finantelor Publice, ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor sale subordonate, conform competentelor.

Art. 14. – Contraventiilor prevazute la art. 12 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

Art. 15. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins: „Art. 1^1. – In sensul prezentei ordonante de urgenta, urmatorii termeni se definesc astfel:
  a) institutie acceptanta – institutie de credit sau o institutie financiara nebancara care ofera comerciantilor acceptanti servicii de acceptare la plata a cardurilor si/sau a instrumentelor de plata de tip moneda electronica, in baza unui contract incheiat in prealabil intre aceasta si comerciantul acceptant, precum si servicii de eliberare de numerar la ghiseele sale si in reteaua proprie de terminale ale detinatorilor. In cazul instrumentelor de plata electronica de tipul cardului, institutia acceptanta poate fi si emitentul instrumentului de plata;
  b) institutie emitenta – institutie de credit sau o institutie financiara nebancara care emite si pune la dispozitie detinatorului un instrument de plata electronica, pe baza unui contract incheiat cu acesta;
  c) card comercial – cardul de plata emis unor operatori economici, unor entitati din sectorul public sau unor persoane fizice care desfasoara o activitate independenta de natura economica, a carui utilizare este limitata la cheltuielile legate de activitatea desfasurata;
  d) comision interbancar – comisionul platit in mod direct sau indirect, pentru fiecare operatiune, intre prestatorul de servicii de plata al platitorului si cel al beneficiarului care participa la operatiunea de plata cu cardul sau pe baza de card;
  e) comision de servicii percepute comerciantilor-comisionul platit acceptantului de catre beneficiarul platii, pentru fiecare operatiune, cuprinzand comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plata si procesare si marja acceptantului;
  f) beneficiar al platii – destinatarul preconizat al fondurilor care au facut obiectul unei operatiuni de plata;
  g) sistem tripartit de plata cu cardul – sistemul de plata prin carduri in care functiile de emitere si acceptare sunt integrate intr-o singura institutie financiara, care este si proprietarul sistemului. Atunci cand un sistem tripartit de plata cu cardul autorizeaza alti prestatori de servicii de plata sa emita si/sau sa accepte carduri de plata, acesta este considerat ca fiind un sistem cvadripartit de plata cu cardul si se va supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta.”
 2. Dupa articolul 2 se introduc trei noi articole, articolele 2^1 – 2^3, cu urmatorul cuprins: „Art. 2^1. – Institutiile emitente nu pot aplica institutiilor acceptante comisioane interbancare mai mari de 0,2% din valoarea fiecarei operatiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de debit, respectiv comisioane interbancare mai mari de 0,3% din valoarea fiecarei operatiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de credit.
  Art. 2^2. – Acordurile dintre institutiile acceptante si beneficiarii platilor vor contine informatii detaliate referitoare la comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plata si procesare, marja acceptantului, precum si a comisioanelor suplimentare aplicate in functie de marca si categoria respectivelor carduri de plata.
  Art. 2^3. – (1) Prevederile art. 2^1 si 2^2 se aplica institutiilor emitente si institutiilor acceptante din Romania.
  (2) Prevederile art. 2^1 si 2^2 nu se aplica operatiunilor cu carduri comerciale, retragerilor de numerar de la bancomate si operatiunilor cu carduri emise de sisteme tripartite de plata cu cardul.”
 3. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins: „(2^1) Constituie contraventie si se sanctioneaza, prin derogare de la dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de la 10.000 lei la 200.000 lei nerespectarea dispozitiilor art. 2^1 si 2^2.
  (2^2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 7.500 lei nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3).”
 4. La articolul 3, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1), (2), (2^1) si (2^2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

CAPITOLUL III Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 16. – (1) Cap. I intra in vigoare la 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prevederile cap. I nu se aplica contractelor incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 17. – La data intrarii in vigoare a dispozitiilor cap. I se abroga prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 18. – Prevederile art. 15 se aplica la 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 19. – In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului, se vor modifica si completa Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.253/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 790 din 10 noiembrie 2003.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 1. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, PETRU GABRIEL VLASE
  PRESEDINTELE SENATULUI, CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 2 aprilie 2015.
Nr. 70.

Tags: ,

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.