Cursuri valutare utilizate in anul 2014

| January 20, 2014 | 0 Comments

1. Cursul valutar pentru calculul accizelor
Începând cu data de 1 ianuarie 2014 acestea vor fi calculate la un curs de 4,7380 lei/euro (faţă de 4,5223 lei/euro pentru 2013). Conform OUG 102/2013, în situaţia în care cursul de schimb valutar comunicat în anul precedent este mai mic decât cursul valutar comunicat în anul anterior anului precedent, acciza se va stabili în funcţie de cursul comunicat
în anul anterior anului precedent,actualizat cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculat în septembrie din anul precedent, comunicat de Institutul Naţional de Statistică până la 15 octombrie. Pentru anul 2014, media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în septembrie 2013 este 104,77%. Deoarece curs 1 oct.2012 – 4,5223; curs 1 oct.2013 – 4,4485. Pentru 2014 acciza = 4,5223 x 104,77%, adică 4,7380 lei/euro.

2 . Cursul valutar pentru calculul timbrului de mediu – începând cu data de 1 ianuarie 2014, acesta va fi calculată la un curs de 4,4485 lei/euro (faţă de 4,5223 lei/euro pt. 2013), curs valutar comunicat de Banca Centrală Europeană pentru data de 1 octombrie 2013.

3. Cursuri valutare TVA
– pentru vânzări la distanţă – echivalentul în lei al plafonului de 35.000 de euro prevăzut la art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei (cursul de la data aderării – 3,3817 lei/euro)

– plafon achiziţii intracomunitare de 10.000 euro – echivalentul în lei al plafonului pentru achiziţii intracomunitare de 10.000 euro, prevăzut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil în cursul unui an calendaristic, se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai mare decât 5 şi prin
reducere când cifra sutelor este mai mică de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei. (cursul de la data aderării – 3,3817 lei/euro)

– plafon 100.000 euro pentru stabilirea perioadei fiscale – În sensul art. 156^1 alin. (1) din Codul fiscal, echivalentul în lei al plafonului de 100.000 de euro se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal în cursul anului (cursul valabil pentru 31 decembrie 2013 este 4,4639 lei/euro).

– elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import sunt exprimate în valută – cursul de schimb valutar se stabileşte conform prevederilor comunitare care reglementează calculul valorii în vamă.

– elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operaţiuni, alta decât importul de bunuri, se exprimă în valută, cursul de schimb care se aplică este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naţională a României sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrală Europeană ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează
decontările, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză, iar, în cazul operaţiunilor supuse sistemului TVA la încasare la data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză dacă nu ar fi fost supusă sistemului TVA la încasare În situaţia în care se utilizează cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană, conversia între monede, altele decât moneda euro, se realizează prin intermediul cursului de schimb al monedei euro pentru fiecare dintre monede. În contractele încheiate între părţi trebuie menţionat dacă pentru decontări va fi utilizat cursul de schimb al unei bănci comerciale, în caz contrar aplicându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României sau cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană. Prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naţională a României se înţelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară şi care este valabil pentru operaţiunile care se vor desfăşura în ziua următoare.

4. Curs valutar pentru calculul impozitului pe reprezentanţe – echivalentul în lei al impozitului pe reprezentanţe stabilit la art. 123 din Codul fiscal (4.000 euro pentru un an fiscal) se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat.

5. Cursul utilizat de organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale pentru calculul veniturile din activităţi economice scutite de la plata impozitului pe profit – calculul echivalentului în lei a 15.000 euro se determină prin utilizarea cursului mediu de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru anul fiscal respectiv (pentru anul 2013 cursul mediu anual a fost de 4,4190 lei/euro).

6. Cheltuieli impozit pe profit
– cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant (art. 21 alin. (3) lit. j) din Codul fiscal) – cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării cheltuielilor.

– cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant (art. 21 alin. (3) lit. k) din Codul fiscal) – cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării cheltuielilor.

7. Creditul fiscal
Creditul fiscal obţinut de o persoană juridică română care obţine venituri dintr-un stat străin prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reţinere la sursă, şi veniturile sunt impozitate atât în România cât şi în statul străin conform art. 31 din Codul fiscal

– veniturile, cheltuielile, alte sume impozabile sau deductibile, cât şi impozitul plătit se convertesc în lei prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar, comunicată de Banca Naţională a României ( pentru anul 2013 cursul mediu anual a fost de 4,4190 lei/euro).

8. Cheltuieli deductibile persoane fizice autorizate
– contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru o persoană (art. 48 alin. (5) lit. g) din Codul fiscal) – limita echivalentului în euro se transformă în lei la cursul mediu anual comunicat de Banca Naţională a României ( pentru anul 2013 cursul mediu anual a fost de 4,4190 lei/euro).

– prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoană (art. 48 alin. (5) lit. h din Codul fiscal) – limita echivalentului în euro se transformă în lei la cursul mediu anual comunicat de Banca Naţională a României (pentru anul 2013 cursul mediu anual a fost de 4,4190 lei/euro).

9. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor realizate în valută

– venitul anual estimat se determină pe baza  chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.
– venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere. ( Vezi material „Cursuri valutare pentru chirii pe anul 2013”).

10. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
– pentru încadrarea în condiţia privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent, echivalentul în lei al plafonului de 65.000 euro se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României de la închiderea aceluiaşi exerciţiului financiar (curs valutar 31.12.2013 – 4,4847 lei/euro).

– dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro, cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent (pentru anul 2014 se va utiliza cursul valutar 31.12.2013 – 4,4847 lei/euro).

11. Aplicarea sistemului simplificat de contabilitate
Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate. Pentru verificarea încadrării în criteriile prevăzute mai sus se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar. (curs valutar 31.12.2013 – 4,4847 lei/euro).

12.Depunerea raportărilor contabile
Acestea se depun de persoanele care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. Echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro se determină prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent. (curs valutar 31.12.2013 – 4,4847 lei/euro).

sursa: DGRFP Galati

Tags:

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.