Calendarul obligațiilor fiscale pentru luna februarie 2015

| February 6, 2015 | 0 Comments

FEBRUARIE

luni

2

februarie

Depunerea Declaraţiei privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal

operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor

1224/2008

luni

2

februarie

Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni

privind schimbarea opţiunii pentru depunerea Declaraţiei 112  privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Formular 010 (persoane juridice)

Formular 070 (persoane fizice)

Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care doresc modificarea vectorului fiscal privind depunerea  D112

C.F. art. 296^19 alin. (1^5)

C.P.F. art. 77 alin. (1)

luni

2

februarie

 Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică Formular 010

Persoanele juridice care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc la 31.12.2014 condiţiile prevăzute la art. 112^1 C.F.

C.F. art. 112^8 alin.  (1)

C.P.F. art. 77 alin. (1)

luni

2

februarie

Depunerea Cererii pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real,

odată cu Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat  / norma de venit pentru anul în curs Formular 220

sau

Depunerea Cererii pentru renunţarea în anul 2015 la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi.

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit

C.F.art. 51, alin. (3)

OPANAF 52/2012

Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală

C.F.art.51 alin. (3)

OPANAF 52/2012

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform C.F. art. 71

C.F.art.73 alin.(2)

OPANAF 52/2012

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (sub 5 contracte de închiriere)

C.F. art.62 alin. (3)

luni

2

februarie

Depunerea  Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit   Formular 220

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază  de  norme  de  venit  şi  care  în  anul  fiscal  anterior  au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro ; aceştia au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real

C.F. art. 49 alin. (9)

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv

C.F. art. 62^1 alin. (1)

luni

2

februarie

Depunerea Notificării privind modificarea sistemului annual/ trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit  Formular 012

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alţii decât cei prevăzuţi la  art. 34 alin. (4) şi (5)

C.F.

art. 34 alin. (3)

OPANAF 1994/2012

luni

2

februarie

Depunerea declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

Formular 600

Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) C.F, respectiv: a) întreprinzătorii titulari ai unei întrep. individuale; b) membrii întrep. familiale; c) pers. fizice autorizate; d) pers. care au venituri din prof. libere; e) pers. care au venituri din drepturi de prop. intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

OMFP 882/2012,

OAPANF 874/2012

luni

16

februarie

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

C.F. art. 206^15 alin. (7)

HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)

luni

16

februarie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul ….  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final   (produse energetice)

C.F. art. 206^20

HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

luni

16

februarie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final

(alcoolul etilic şi a produse alcoolice)

C.F.  art. 206^58

HG 1620/2009

pct. 111 alin. (30)

luni

16

februarie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile

C.F. art. 206^50

 HG 44/2004

 pct. 105

alin. (2) – (3).

luni

16

februarie

Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile

C.F. art. 206^55 alin. (1)-(2)

HG 44/04

pct. 109

luni

16

februarie

Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile

C.F. art. 206^55 alin. (1) şi (3)

HG 44/04

pct. 109

luni

16

februarie

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precendentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (11)

luni

16

februarie

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare

HG 1620/2009

pct. 113.1 alin. (13) subpct. 113.1.1 alin. (9), (10) şi (14) şi subpct. 113.1.1 alin. (7) şi (8).

luni

16

februarie

Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul …  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1)

Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat

HG 44/2004

subpct. 90.1 alin. (8^1)

luni

16

februarie

Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular    (anexa nr. 57)

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii

 C.F. art. 206^64

HG 1620/2009

subpct. 117.2

alin. (9)

miercuri

25

februarie

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100

(format electronic)

lunar

Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013,  anexa 1, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

 OPANAF 3136/2013

alte termene

Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013,  anexa 1, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

miercuri

25

februarie

Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent

 Formular 101 (format electronic)

Organizaţiile nonprofit

C.F. art. 34 alin. (5) lit. a)

OPANAF 155/2012

Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură

C.F. art. 34 alin. (5)

lit. b)

OPANAF 155/2012

miercuri

25

februarie

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Formular 112   pentru luna precedentă

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente;

– Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g)

C.F. art. 296^19

OMFP 1045/2012

miercuri

25

februarie

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

C.F.art.60

alin. (2)

OPANAF  52/2012

miercuri

25

februarie

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

(format electronic)

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

C.F.art.156^2

alin. (1)

OPANAF 1790/2012

miercuri

25

februarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

C.F. art. 156^3

alin. (2)

OPANAF 30/2011

miercuri

25

februarie

Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru  anul curent Formular 306

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F.

OPANAF  6/2010

miercuri

25

februarie

Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată  Formular 307

Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

OPANAF 2223/2013

miercuri

25

februarie

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid

de TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

OPANAF 2224/2013

miercuri

25

februarie

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

C.F.art. 156^4

OPANAF 3162/2011

miercuri

25

februarie

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …

Formular 392A pentru anul precedent (format electronic)

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei

C.F.art.  156^3 alin. (4)

OPANAF  93/2014

miercuri

25

februarie

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …  Formular 392B pentru anul precedent (format electronic)

Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.153, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei

C.F.art.  156^3 alin. (5)

OPANAF  93/2014

miercuri

25

februarie

Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ..” Formular 393 pentru anul trecut (format electronic)

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane

C.F. art. 156^3

alin. (6)

OPANAF  93/2014

miercuri

25

februarie

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 3806/2013

miercuri

25

februarie

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Plătitorii de următoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuală; – din contracte/ convenţii civile şi de agent; – expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; – obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.; – din premii şi jocuri de noroc; – obţ. de nerezidenţi; – din alte surse

C.F.

art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (1) şi (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin. (4) şi (5)

miercuri

25

februarie

Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

Pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

OPANAF 3884/2013

Tags: ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.