Actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 31.07.2015 – 31.08.2015

| September 10, 2015 | 0 Comments

1. Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 (M. Of. nr. 576 din 31 iulie 2015)
2. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 (M. Of. nr. 576 din 31 iulie 2015)
3. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1965/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M. Of. nr. 579 din 3 august 2015)
4. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1966/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” (M. Of. nr. 580 din 3 august 2015)
5. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1959/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile a Direcţiei generale a vămilor şi structurilor vamale subordonate (M. Of. nr. 597 din 7 august 2015)
6 . Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1713/1991/2015 privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului Vamal Comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină
dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România (M. Of. nr. 603 din 10 august 2015)
7. Ordinul nr. 8 /2015 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (M. Of. nr. 614 din 13 august 2015)
8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 930/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete (M. Of. nr. 623 din 17 august 2015)
9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 945/2015 privind stabilirea fondului de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente lunilor august – decembrie 2015 (M. Of. nr. 621 din 14 august 2015)
10. Ordinul comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1987/513/2015 pentru aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate (M. Of. nr. 630 din 19 august 2015)
11. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2097/2015 pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu (M. Of. nr. 634 din 20 august 2015)
12. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2108/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (M. Of. nr. 635 din 20 august 2015)
13. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 639 din 21 august 2015)
14. Hotărârea Guvernului nr. 633/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (M. Of. nr. 645 din 25 august 2015)
15. Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 876/506/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 “Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României (M. Of. nr. 643 din 25 august 2015)
16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 939/2015 pentru modificarea Ordinului ministrul economiei şi finanţelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (M. Of. nr. 649 din 27 august 2015)

17. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 961/2015 privind aprobarea Deciziei comisiei fiscale centrale nr. 3/2015 (M. Of. nr. 649 din 27 august 2015)
18. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2092/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015 (M. Of. nr. 643 din 25 august 2015)
19. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2202/2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice (M. Of. nr. 637 din 21 august 2015)
20. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2203/2015 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (M. Of. nr. 647 din 26 august 2015)
21. Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 (M. Of. nr. 576 din 31 iulie 2015)
22. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 (M. Of. nr. 576 din 31 iulie 2015)
23. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1965/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M. Of. nr. 579 din 3 august 2015)
24. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1966/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” (M. Of. nr. 580 din 3 august 2015)

Tags: ,

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.