Obligatiile fiscale privind veniturile obtinute de persoanele care presteaza servicii pentru asociatiile de proprietari

| November 4, 2013 | 0 Comments

Care este cadrul legal ce reglementează modul în care sunt încadrate, din punct de vedere fiscal, veniturile plătite unor persoane fizice care prestează servicii pentru aceste entităţi, precum şi obligaţiile fiscale ce revin în funcţie de încadrarea respectivă.

I.          Încadrarea  veniturilor  obţinute   de   către   PREŞEDINTELE   si CENZORUL asociaţiei de proprietari

Preşedintele, membrii comitetului executiv şi cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt aleşi sau revocaţi din funcţie de adunarea generală a proprietarilor, membri ai asociaţiei de proprietari. (Legea ‘ nr. 230/2007, art.27)

Pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a persoanei care ocupă funcţia de administrator de imobile sau a altor angajaţi sau prestatori, adunarea generală a proprietarilor mandatează comitetul executiv reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari. (Legea nr. 230/2007, art.27)

Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari potrivit legii privind înfiinţarea, rganizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi sumele primite de membrii comisiei de cenzori reprezintă venituri asimilate salariilor. (Legea nr.571/2003, art.55) Mai departe, obligaţiile de plată şi declarare le regăsiţi la pct. IV din material.

II.         Încadrarea veniturilor obţinute de către ADMINISTRATORUL asociaţiei de proprietari

În baza art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator. Persoanele fizice atestate pot fi angajate prin încheierea unui contract individual de muncă, conform celor stabilite prin negociere directă.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 7 alin. (1) pct. 2 precizează că orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare este activitate dependentă.

Mai departe, obligaţiile de plată şi declarare le regăsiţi la pct. IV din material.

III.        Încadrarea veniturilor obţinute  de  către  PERSOANA  CARE PRESTEAZA  SERVICII   DE   CURATENIE   in   cadrul  asociaţiei  de proprietari (fără să aibă încheiat contract individual de muncă cu asociaţia)

Încadrarea, din punct de vedere fiscal, a veniturilor obţinute din activităţi desfăşurate în baza unui contract/convenţie civilă încheiată potrivit Codului civil se efectuează având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Codul fiscal, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 82/2010 (publicată în M.O. nr. 638/10.09.2010) şi prevederile art. III din OUG nr. 58/2010, modificate prin OUG nr. 82/2010.

 -» Primul pas constă în efectuarea unei analize a activităţii pe care o desfăşoară femeia de serviciu în cadrul asociaţiei respective, pentru a vedea dacă este sau nu activitate dependentă. Astfel că plătitorul de venit va analiza cele 4 criterii de la art. 7 din Codul fiscal, şi dacă cel puţin unul dintre criterii este  îndeplinit atunci activitatea va fi reconsiderată ca fiind activitate dependentă.

Prevederea legală de la art. 7 alin. (1) pct. 2 subpunctul 2.1:

„Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:

a)beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;

b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;

c) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;

d) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.”

La pct. 2.2. de la acelaşi articol se precizează că în cazul reconsiderării unei activităţi ca activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate şi virate, fiind datorate solidar de către plătitorul şi beneficiarul de venit. Mai departe, obligaţiile de plată şi declarare le regăsiţi la pct. IV din material.

 – Al doilea pas va fi efectuat doar atunci când se constată că nu este vorba despre o activitate dependentă.

Aşadar, dacă în urma analizei reiese că nici unul din cele 4 criterii nu este îndeplinit atunci se vor avea în vedere prevederile de la art. III din OUG nr 58/2010, modificate prin OUG nr. 82/2010, prevederi care se aplică veniturilor de natură profesională. Conform acestora, “în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prin venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, se înţelege acele venituri realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13A1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil. Asupra acestor venituri se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj.”

Mai departe, obligaţiile de plată şi declarare le regăsiţi la pct. V din material.

 IV. Impozitul pe venit şi contribuţiile sociale – în cazul veniturilor din salarii şi din activităţi dependente

Sub aspectul impozitului pe venit, văzând şi prevederile art. 55 din Codul fiscal şi ale Normelor metodologice de aplicare a acestui articol, aprobate prin HG nr. 44/2004, veniturile din activităţi dependente sunt considerate venituri din salarii, în situaţia în care nu este încheiat un contract de muncă potrivit Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Pentru determinarea impozitului pe venit se va aplica regula de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază, conform prevederilor art. 57 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, adică prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

Sub aspectul contribuţiilor sociale obligatorii, potrivit art. 296A4 alin. (1) din titlul IXA2 „Contribuţii sociale obligatorii” al Legii nr. 571/2003, persoanele fizice pentru câştigul brut realizat din activităţi dependente datorează contribuţiile sociale individuale, astfel:

contribuţia individuală de asigurări sociale -10,5%

contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate -5,5%

contribuţia individuală la bugetul asigurărilor de şomaj – 0,5%

 EXCEPTII DE LA DATORAREA CONTRIBUTIILOR:

PENSIONARII: La art. 296A16 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal se precizează că pentru veniturile din activităţi dependente realizate de persoanele fizice, care au calitatea de pensionari nu se datorează contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj şi nici contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajator.

PRESEDINTELE si CENZORUL: La art. 296A16 alin. (4) lit. b) se precizează că pentru veniturile din activităţi dependente realizate de catre presedintele si cenzorul asociatiei de proprietari in baza contractului de mandat, nu se datoreaza contributia individuala de asigurari pentru somaj si nici contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator.

 Art. 296A3 lit. c) din Codul fiscal precizează că sunt contribuabili ai sistemelor de asigurări sociale şi persoanele juridice care au calitatea de angajator precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente.

Cotele de contribuţii sociale obligatorii datorate de angajatorii şi de către entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente sunt următoarele:

20,8% pentru contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator;

5,2% pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator;

0,85% pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

0,5% pentru contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajator;

0,15% – 0,85% pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, conform legii, datorată de angajator;

0,25% pentru contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator.

 EXCEPTII DE LA DATORAREA CONTRIBUTIILOR:

La art. 296A16 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal se precizează că sunt exceptate de la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate veniturile din activităţi dependente realizate de catre presedintele si cenzorul asociatiei de proprietari in baza contractului de mandat.

Coroborând prevederile referitoare la contribuţiile de asigurări din Codul fiscal cu cele din legea specială, se pare ca pentru veniturile care nu sunt realizate în baza unui contract individual de muncă (încheiat în condiţiile Codului muncii) nu se datorează de către angajator contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

 * Referitor la obligaţiile declarative şi la termenele de declarare şi plată veţi avea în vedere următoarele:

Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. (art. 58 din Codul fiscal)

Contribuţiile sociale individuale se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează, împreună cu contribuţia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.(alin. (9) al art. 296A18 din Codul fiscal)

Plătitorii de venituri din salarii sunt obligaţi să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, formularul 112 “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, aprobat prin HG nr. 1397/2010.

Plătitorii de venituri din salarii au obligaţia să completeze fişele fiscale pe întreaga durată de efectuare a plăţii salariilor şi vor transmite organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul şi conţinutul formularelor se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Cât priveşte înregistrarea în vectorul fiscal, aveţi obligaţia să vă înregistraţi pentru impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor, precum şi pentru contribuţiile de asigurări. Obligaţia înregistrării în vectorul fiscal intervine doar daca nu sunteţi înregistrat deja pentru aceste obligaţii fiscale. Pentru înregistrare veţi depune formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” reglementat prin OMFP nr. 262/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

V. Impozitul pe venit şi contribuţiile sociale – în cazul veniturilor din activităţi profesionale altele decât veniturile din salarii şi din activităţi dependente

–           Impozitul pe veniturile realizate în baza unor contracte/convenţii civile încheiate

potrivit Codului civil, se determină conform prevederilor art. 52 sau art. 52A1 din Codul fiscal, în funcţie de opţiunea exercitată prin contract.

Potrivit art. 52 plătitorul de venit calculează, reţine şi virează, prin reţinere la sursă, impozitul cu titlu de plăţi anticipate în contul impozitului pe venitul net anual impozabil, în cotă de 10% aplicată la venitul brut.

Potrivit art. 52A1 plătitorul de venit calculează, reţine şi virează , prin reţinere la sursă, la momentul plăţii veniturilor, impozitul în cotă de 16% aplicată la venitului brut. În acest caz, impozitul este final.

 –           Referitor la contribuţii, pentru veniturile de natură profesională se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale (10,5%) şi contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj (0,5%).

Baza lunară de calcul la care se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj este venitul brut.

Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj, corespunzătoare veniturilor de natură profesională, revine plătitorului de venit.

EXCEPTII DE LA DATORAREA CONTRIBUTIILOR:

Nu se reţin contribuţii individuale pentru veniturile realizate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil de persoanele fizice asigurate în alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi persoanelor care au calitatea de pensionari. (OUG nr.82/2010, art.111 alin.5)

Referitor la obligaţiile declarative şi la termenele de declarare şi plată veţi avea în vedere următoarele:

Impozitul pentru veniturile din activităţi desfăşurate în baza unui contract/ convenţie civilă, se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul. (art. 52 şi art. 52A1 din Codul fiscal)

Cele două contribuţii sociale individuale se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.(alin. (9) al art. 296A18 din Codul fiscal)

Pentru impozitul pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi pentru cele două contribuţii individuale, plătitorii de venituri sunt obligaţi să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, formularul 112 “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, aprobat prin HG nr. 1397/2010.

–           Pentru impozitul pe veniturile obtinute din desfasurarea de activitati in baza unor contracte/conventii civile, care nu genereaza venituri din salarii, de catre persoane fizice care sunt asigurate in alte sisteme sau care au calitatea de pensionari, platitorii de venituri sunt obligati sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.

Tags: ,

Category: Intrebari si Raspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published.