INFORMARE PRIVIND PROCEDURA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA PENTRU SOCIETĂȚILE COMERCIALE ÎNFIINȚATE ÎN BAZA LEGII SOCIETĂȚILOR COMERCIALE NR. 31/1990

| June 9, 2015 | 0 Comments

Începând cu data de 1 februarie 2015 procedura de înregistrare în scopuri de TVA pentru societățile comerciale înființate în baza Legii societăților comerciale nr. 31/1990 a fost modificată. Prezentăm în continuare demersurile pe care trebuie să le facă o societate comercială pentru a se înregistra în scopuri de TVA, în funcție de situația în care se găsește. Astfel, înregistrarea poate fi:
A. Înregistrare la cerere, odata cu înființarea, potrivit art. 153, alin. (1) lit. a) Cod fiscal.
B. Înregistrare obligatorie, datorită depășirii plafonului, potrivit art. 153, alin. (1) lit. b) Cod fiscal.
C. Înregistrare la cerere, pe parcursul activității, potrivit art. 153, alin. (1) lit. c) Cod fiscal.
D. Înregistrare urmare a anulării din oficiu a înregistrării, potrivit art. 153, alin. (91) Cod fiscal.

A. Înregistrare la cerere, odata cu înființarea, potrivit art. 153, alin. (1) lit. a) Cod fiscal Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal trebuie, în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului, să depună la organele fiscale competente Declarația 098 „Cererea de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal”, însoțită de următoarele documente:
a) declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora;
b) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, care nu sunt înregistrați fiscal în România, nu au comis/au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevazute la art.2 alin.(2) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) Declarația 088 „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”.
Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă, în situația în care se îndeplinesc criteriile pentru înregistrare, începând cu data comunicării Deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA. Organul fiscal va emite Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA având înscrisă MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Direcția generală regională a finanțelor publice Ploiești Administrația județeană a finanțelor publice Dâmbovița Compartiment servicii pentru contribuabili, data înregistrării în scopuri de TVA și îl va comunica persoanei impozabile potrivit procedurii prevăzute la art. 44 din Codul de procedură fiscală.

B. Înregistrare obligatorie, datorită depășirii plafonului, potrivit art. 153, alin. (1) lit. b) Cod fiscal.
Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, datorită depășirii plafonului, trebuie să depună la organul fiscal, în termen de 10 zile de la data de întâi a lunii următoare celei în care a depășit plafonul:
a) Declarația 010 „Declarația de înregistrare fiscală/de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”
b) Declarația 088 „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a
desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”.

Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea. Organul fiscal va emite Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA având înscrisă data înregistrării în scopuri de TVA și îl va comunica persoanei impozabile potrivit procedurii prevăzute la art. 44 din Codul de procedură fiscală.

C. Înregistrare la cerere, pe parcursul activității, potrivit art. 153, alin. (1) lit. c) Cod fiscal.
Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal trebuie să depună la organele fiscale competente Declarația 010 „Declarația de înregistrare fiscală/de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” însoțită de următoarele documente:
a) declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora;
b) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, care nu sunt înregistrați fiscal în România, nu au comis/au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevazute la art.2 alin.(2) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) Declarația 088 „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”.

Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă, în situația în care se îndeplinesc criteriile pentru înregistrare, începând cu data comunicării Deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA. Organul fiscal va emite Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA având înscrisă data înregistrării în scopuri de TVA și îl va comunica persoanei impozabile potrivit procedurii prevăzute la art. 44 din Codul de procedură fiscală.

D. Înregistrare urmare a anulării din oficiu a înregistrării, potrivit art. 153, alin. (91) Cod fiscal.

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin.(91) din Codul fiscal trebuie sa depună la organele fiscale competente, numai în cazul în care situația care a condus la anularea înregistrării a încetat, Declarația 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art.153 alin.(91) din Codul fiscal” însoțită de următoarele documente:
a) declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora;
b) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, care nu sunt înregistrați fiscal în România, nu au comis/au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevazute la art.2 alin.(2) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) Declarația 088 „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”.
d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului din care să rezulte data înscrierii în Registrul comerțului a mențiunii privind reluarea activității – în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea potrivit art.153 alin.(91) lit. a) din Codul fiscal (anularea înregistrării ca urmare a înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară);
e) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum și datele de identificare ale asociaților și ponderea deținută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA – în cazul tuturor persoanelor impozabile care solicită înregistrarea potrivit art. 153 alin. (91) lit.a)-e) din Codul fiscal;
f) toate deconturile de TVA (formular 300) nedepuse la termen și o cerere motivată din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă – în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea potrivit art. 153 alin. (91) lit. c) din Codul fiscal.
Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă, în situația în care se îndeplinesc criteriile pentru înregistrare, începând cu data comunicării Deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA. Organul fiscal va emite Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA având înscrisă data înregistrării în scopuri de TVA și îl va comunica persoanei impozabile potrivit procedurii prevăzute la art. 44 din Codul de procedură fiscală.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:
1. Declarația 098 „Cererea de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” a fost aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. 112/2015. Se completează cu ajutorul programului de asistență care poate fi descărcat de pe portalul ANAF (www.anaf.ro) – a se vedea ultima varintă. Se depune atât în format de hârtie (semnată, ștampilată), cât și pe suport electronic.

2. Declarația 088 „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA” a fost aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. 112/2015. Se completează cu ajutorul programului de asistență care poate fi descărcat de pe portalul ANAF (www.anaf.ro) – a se vedea ultima varintă. Se depune atât în format de hârtie (semnată, ștampilată), cât și pe suport electronic. Declarația include și următoarele documente:
 împuternicirea, în situația în care declarația este depusă de un împuternicit;
 dovada deținerii legale a spațiului cu destinație de sediu sociale (contract de comodat, închiriere, vânzare-cumpărare etc);
 dovada deținerii legale a spațiului cu destinație de sedii secundare (contract de comodat, închiriere, vânzare-cumpărare etc);
 documente care să ateste tipul de viză și scopul șederii în România, în cazul cetățenilor non-UE care dețin calitatea de administrator.

Declarația 088 se depune de societățile comerciale înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 și în următoarele situații:
a) schimbarea sediului social;
b) schimbarea administratorilor și/sau a asociaților.

3. Declarația 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art.153 alin.(91) din Codul fiscal” a fost aprobată prin O.P.A.N.A.F. 18/2015, se completează în două exemplare și se depune în format de hârtie la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Sursa: Info Fiscal nr. 18/2015 al A.J.F.P. Dâmbovița

Tags: , ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.