Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 569/2014

| December 4, 2014 | 0 Comments

ORDIN   Nr. 569 din 11 noiembrie 2014
privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat
EMITENT:      INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 854 din 24 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri,

preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat.
ART. 2
Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 3
Institutul Naţional de Statistică asigură actualizarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană.
ART. 4
Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcţia de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Statistică.
ART. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.948/2012 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2013.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Tudorel Andrei

Bucureşti, 11 noiembrie 2014.
Nr. 569.

ANEXA 1

NORME
de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

Cadrul legal
– Naţional: Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006
– European: Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 102 din 7 aprilie 2004, cu modificările ulterioare

Scopul prezentelor norme
Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa Declaraţia statistică Intrastat într-un mod corect şi eficient.

Declaraţia statistică Intrastat în România
Declaraţia statistică Intrastat este o declaraţie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri între România şi alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene către teritoriul României, iar expedierile reprezintă fluxurile de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene.

Obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat
Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;
2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Obligaţiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către Institutul Naţional de Statistică pe baza declaraţiilor statistice Intrastat din anul precedent şi a informaţiilor din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finanţelor Publice. Schimbul de date între Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Finanţelor Publice are loc într-un singur sens, respectiv Ministerul Finanţelor Publice furnizează Institutului Naţional de Statistică informaţiile din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES), însă Institutul Naţional de Statistică nu furnizează sub nicio formă şi pe nicio cale informaţii statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

Praguri valorice Intrastat
Institutul Naţional de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi de 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 500.000 lei trebuie să declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul expedieri.

Tipuri de declaraţii statistice în funcţie de valoarea anuală a schimburilor intracomunitare de bunuri


______________________________________________________________________________
|         Tip de declaraţie         |    Introduceri     |      Expedieri      |
|___________________________________|____________________|_____________________|
| Nu există obligaţia de a transmite| mai mici de        | mai mici de         |
| Declaraţia statistică Intrastat   | 500.000 lei        | 900.000 lei         |
|___________________________________|____________________|_____________________|
| Declaraţie standard, în care se   | egale sau mai mari | egale sau mai mari  |
| completează toate informaţiile,   | de 500.000 lei     | de 900.000 lei      |
| mai puţin valoarea statistică     | şi mai mici de     | şi mai mici de      |
|                                   | 10.000.000 lei     | 20.000.000 lei      |
|___________________________________|____________________|_____________________|
| Declaraţie extinsă, în care se    | egale sau mai mari | egale sau mai mari  |
| completează toate informaţiile,   | de 10.000.000 lei  | de 20.000.000 lei   |
| inclusiv valoarea statistică      |                    |                     |
|___________________________________|____________________|_____________________|

Remarcă: Dacă un operator economic este obligat să transmită declaraţii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri să transmită declaraţia standard, iar pentru celălalt flux să transmită declaraţia extinsă. În acest caz, este permisă transmiterea declaraţiei extinse pentru ambele fluxuri.
Declaraţia statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care au atins sau au depăşit pragul valoric Intrastat în anul anterior celui de referinţă sau îl ating sau îl depăşesc în anul de referinţă, separat pentru introduceri şi expedieri de bunuri. Astfel, aceşti operatori economici devin furnizori de informaţii statistice Intrastat.
Pentru anul de referinţă, furnizorii de informaţii statistice Intrastat sunt:
a) operatorii economici care au avut obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru întregul an anterior celui de referinţă şi care pe tot parcursul anului anterior celui de referinţă au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
b) operatorii economici care au dobândit obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat în cursul anului anterior celui de referinţă, prin depăşirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
c) operatorii economici care depăşesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului de referinţă, separat pentru fiecare flux. Obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului de referinţă a schimburilor intracomunitare de bunuri depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pe cele două fluxuri.
Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplică acelor furnizori de informaţii statistice Intrastat care în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă au înregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistică la 10.000.000 lei pentru introduceri şi, respectiv, 20.000.000 lei pentru expedieri. Această regulă este stipulată în legislaţia comunitară, având ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
Operatorii economici au obligaţia să transmită date pentru sistemul statistic Intrastat pentru introducerile şi expedierile de bunuri lunare, întotdeauna până la sfârşitul anului de referinţă în care pragul valoric Intrastat a fost depăşit şi pentru următorul an calendaristic. După un an calendaristic întreg în care furnizorul de informaţii statistice nu a realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri, exprimat în valori cumulate de la începutul anului calendaristic, superior nivelului pragului valoric Intrastat stabilit pentru introduceri şi/sau expedieri, obligaţia de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat încetează şi nu va mai trebui transmisă Declaraţia statistică Intrastat începând cu luna ianuarie a anului următor. Aceasta se va aplica în condiţiile în care pragul valoric Intrastat nu este depăşit din nou în cursul anului următor. Regulile menţionate vor fi aplicate din nou, în mod separat pentru introduceri şi expedieri intracomunitare de bunuri.
Datele statistice Intrastat trebuie furnizate către Institutul Naţional de Statistică lunar, într-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referinţă.
Furnizorul de informaţii statistice poate întocmi şi transmite Declaraţia statistică Intrastat singur sau poate apela pentru întocmirea şi transmiterea declaraţiei statistice Intrastat la serviciile unui alt operator economic, ce poartă denumirea de parte terţă declarantă.
În cazul în care apelează la serviciile unei părţi terţe declarante pentru completarea şi transmiterea Declaraţiei statistice Intrastat, furnizorul de informaţii statistice are obligaţia de a face dovada existenţei unui contract între el şi partea terţă declarantă. O parte terţă declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Naţional de Statistică a fost notificat, în scris, de către furnizorul de informaţii statistice.
De asemenea, încetarea relaţiilor dintre un furnizor de date şi o parte terţă declarantă trebuie notificată către Institutul Naţional de Statistică.
Responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor statistice cuprinse în Declaraţia statistică Intrastat şi transmiterea acesteia la termenul legal, conform legislaţiei în vigoare, aparţine în exclusivitate furnizorului de informaţii statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informaţii statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006.

Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate mişcările de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care măresc sau reduc stocul de resurse materiale al unui stat. Toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene trebuie declarate în Declaraţia statistică Intrastat.
Practic, aceasta înseamnă că Declaraţia statistică Intrastat trebuie întocmită pentru introducerile şi/sau expedierile intracomunitare de bunuri în următoarele cazuri:
a) schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;
b) mişcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau mişcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mişcări de bunuri înainte şi după procesare etc.;
c) returnarea de bunuri;
d) mişcări specifice de bunuri;
e) leasing financiar;
f) leasing operaţional cu o durată de peste 2 ani.

Ce nu trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
Pentru următoarele cazuri nu trebuie întocmită Declaraţia statistică Intrastat:
a) comerţul cu servicii;
b) bunuri în tranzit simplu;
c) mişcări temporare de bunuri;
d) mişcări de bunuri pentru/după reparaţii şi/sau întreţinere;
e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparţin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;
f) schimburi de bunuri în cadrul comerţului triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru mai multe informaţii referitoare la comerţul triunghiular, vă rugăm să consultaţi Manualul pentru furnizorii de informaţii statistice Intrastat – partea a II-a, cap. 4.
Lista bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene este prezentată în tabelul nr. 1.
Pentru informaţii metodologice detaliate privind statisticile de comerţ intracomunitar cu bunuri, puteţi consulta manualele şi ghidurile de pe site-ul www.intrastat.ro, secţiunea Metodologie Intrastat.

Modalităţi de completare şi transmitere a declaraţiilor statistice Intrastat
Declaraţiile statistice Intrastat se transmit la Institutul Naţional de Statistică numai în format electronic, declaraţiile pe hârtie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia furnizorilor de informaţii statistice Intrastat următoarele modalităţi electronice de completare şi transmitere a declaraţiilor statistice Intrastat:
1. aplicaţia Intrastat on-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro;
2. aplicaţia Intrastat off-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro.
Aplicaţia Intrastat off-line permite crearea unui fişier ce va conţine Declaraţia statistică Intrastat, pe care furnizorul de informaţii statistice îl transmite către Institutul Naţional de Statistică prin una dintre următoarele modalităţi:
a) e-mail, la adresa declaratie.intrastat@insse.ro;
b) încărcarea fişierului în aplicaţia on-line Intrastat disponibilă pe site-ul www.intrastat.ro;
c) dacă furnizorul de informaţii statistice nu are acces la internet pentru a transmite Declaraţia statistică Intrastat potrivit lit. a) sau b), va copia fişierul cu declaraţia Intrastat (fişierul cu extensia .xml sau .enc) pe o dischetă/CD/USB şi se va adresa direcţiei teritoriale de statistică în raza căreia îşi are sediul, solicitând posibilitatea de a transmite prin e-mail fişierul conţinând Declaraţia statistică Intrastat la Institutul Naţional de Statistică sau va transmite declaraţia de la orice alt calculator cu acces la internet.
3. software-ul propriu, existent sau dezvoltat de furnizorul de informaţii statistice, pentru realizarea fişierului care să conţină Declaraţia statistică Intrastat într-un format predefinit, prezentat în “Manualul de descriere a procedurii pentru crearea altor tipuri de fişiere acceptate de INS”, manual ce poate fi descărcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de către Institutul Naţional de Statistică. Fişierul care conţine Declaraţia statistică Intrastat, în format predefinit, se transmite la Institutul Naţional de Statistică folosind aceeaşi procedură descrisă la punctul precedent.
Institutul Naţional de Statistică recomandă utilizarea aplicaţiilor Intrastat on-line sau off-line deoarece acestea conţin reguli de validare predefinite pentru realizarea unor declaraţii statistice Intrastat corecte şi valide.

Informaţii de completat în Declaraţia statistică Intrastat

______________________________________________________________________________
| Perioada     | Se indică luna şi anul de referinţă în care au fost realizate |
|              | schimburile intracomunitare de bunuri, respectiv luna şi anul |
|              | în care bunurile sunt introduse sau expediate pe/de pe        |
|              | teritoriul României.                                          |
|______________|_______________________________________________________________|
| Date de      | Se indică informaţii de identificare ale operatorului economic|
| identificare | care a realizat schimburi intracomunitare de bunuri şi date de|
| pentru       | contact actualizate ale persoanei responsabile pentru         |
| furnizorul de| completarea Declaraţiei statistice Intrastat.                 |
| informaţii   |                                                               |
| statistice   |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Cod de       | Se indică codul de identificare fiscală al partenerului       |
| identificare | comercial din Uniunea Europeană, către care sunt expediate    |
| al           | fizic bunurile. Acest câmp va fi completat numai pentru fluxul|
| partenerului | Expedieri.                                                    |
| comercial    |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Date de      | Dacă este cazul, se indică informaţii de identificare ale     |
| identificare | părţii terţe declarante şi date de contact actualizate ale    |
| pentru partea| persoanei responsabile pentru completarea Declaraţiei         |
| terţă        | statistice Intrastat.                                         |
| declarantă   |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Introduceri/ | Se indică fluxul pentru care se întocmeşte Declaraţia         |
| Expedieri    | statistică Intrastat: Introduceri sau Expedieri.              |
|______________|_______________________________________________________________|
| Tip de       | – Nouă – în cazul în care Declaraţia statistică Intrastat se  |
| declaraţie   | transmite pentru prima dată pentru o anumită perioadă de      |
|              | referinţă.                                                    |
|              | – Revizuire – în cazul în care au loc corecţii/modificări/    |
|              | adăugări/ştergeri pentru anumite date existente într-o        |
|              | Declaraţie statistică Intrastat deja transmisă. Revizuirea    |
|              | datelor se face prin intervenţia în corpul declaraţiei asupra |
|              | liniei/liniilor ce trebuie corectate/modificate/adăugate/     |
|              | şterse. Declaraţia statistică Intrastat “Revizuită” conţine   |
|              | toate datele perioadei de referinţă (nu numai linia/liniile   |
|              | revizuită/revizuite) pentru care se retransmite şi va         |
|              | reprezenta declaraţia furnizorului de informaţii statistice   |
|              | Intrastat pentru respectiva perioadă de referinţă (va înlocui |
|              | în totalitate declaraţia precedentă).                         |
|              | – Nulă – în cazul în care furnizorul de informaţii statistice |
|              | Intrastat nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri   |
|              | într-o lună de referinţă, trebuie să transmită câte o         |
|              | declaraţie “Nulă” pentru fiecare lună de referinţă în care nu |
|              | realizează schimburi intracomunitare de bunuri. Declaraţia    |
|              | statistică Intrastat “Nulă” trebuie completată doar cu datele |
|              | de identificare ale furnizorului de informaţii statistice.    |
|              | În cazul în care furnizorul de informaţii statistice Intrastat|
|              | nu transmite către Institutul Naţional de Statistică          |
|              | declaraţia “Nulă” în luna/lunile în care nu realizează        |
|              | schimburi intracomunitare de bunuri, acesta va suporta        |
|              | prevederile legale în vigoare privind nerespectarea           |
|              | obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor statistice      |
|              | Intrastat.                                                    |
|______________|_______________________________________________________________|
| Codul şi     | Pentru identificarea bunurilor ce fac obiectul schimburilor   |
| denumirea din| intracomunitare se foloseşte Nomenclatorul combinat, denumit  |
| Nomenclatorul| în continuare NC, la nivel de 8 cifre, aferent anului de      |
| combinat     | referinţă pentru care are loc transmiterea datelor. Procedura |
|              | de căutare şi selecţie a codurilor aferente bunurilor este    |
|              | facilitată de aplicaţiile informatice puse la dispoziţie cu   |
|              | titlu gratuit furnizorilor de informaţii statistice Intrastat |
|              | de către Institutul Naţional de Statistică.                   |
|              | Furnizorul de informaţii statistice are obligaţia raportării  |
|              | corecte a bunurilor şi selectării codului de 8 cifre din NC   |
|              | corespunzător bunurilor ce fac obiectul schimburilor          |
|              | intracomunitare. Informaţiile adiţionale privind codul NC la  |
|              | nivel de 8 cifre existente în diferite documente, spre exemplu|
|              | factura externă etc., trebuie analizate cu rigurozitate în    |
|              | vederea asigurării corespondenţei cu bunurile pe care le      |
|              | însoţesc. În cazul în care aceste informaţii se dovedesc a fi |
|              | incorecte sau inexacte, vor fi ignorate în procedura de       |
|              | completare a Declaraţiei statistice Intrastat şi înlocuite cu |
|              | informaţiile corecte, corespunzătoare bunurilor ce fac        |
|              | obiectul schimburilor intracomunitare, conform NC în vigoare. |
|______________|_______________________________________________________________|
| Ţara         | Pentru expedieri intracomunitare de bunuri se indică statul   |
| parteneră    | membru de destinaţie din Uniunea Europeană, conform           |
| – Destinaţie | nomenclatorului de ţări şi teritorii prezentat în tabelul nr. |
| – Expediţie/ | 2.                                                            |
| Origine      | Pentru introduceri intracomunitare de bunuri se indică statul |
|              | membru de expediţie din Uniunea Europeană, respectiv de unde  |
|              | bunurile au fost expediate către România, precum şi ţara de   |
|              | origine a bunului respectiv, conform nomenclatorului de ţări  |
|              | şi teritorii prezentat în tabelul nr. 2.                      |
|              | Sunt considerate originare dintr-o ţară bunurile obţinute în  |
|              | întregime în respectiva ţară. În cazul în care două sau mai   |
|              | multe ţări au intervenit în fabricarea unui bun, acest bun    |
|              | este considerat originar din ţara în care a avut loc ultima   |
|              | transformare substanţială, justificată din punct de vedere    |
|              | economic, respectiv realizată de un operator economic echipat |
|              | în acest sens şi având ca rezultat un produs nou sau          |
|              | reprezentând un stadiu de fabricaţie important.               |
|              | Schimburile de bunuri cu anumite părţi ale teritoriilor       |
|              | statelor membre ale Uniunii Europene nu se cuprind în sistemul|
|              | statistic Intrastat, deoarece acestea nu aparţin teritoriului |
|              | statistic al Uniunii Europene, acestea făcând obiectul        |
|              | declaraţiilor vamale, pe care Institutul Naţional de          |
|              | Statistică le preia de la Autoritatea Naţională a Vămilor.    |
|              | Aceste teritorii sunt: Büsingen (CH), Campione d’Italia (CH), |
|              | San Marino (SM), Gibraltar (GI), Ceuta (XC), Melilla (XL),    |
|              | Andorra (AD), Groenlanda (GL), Insulele Feroe (FO) şi zonele  |
|              | din Cipru aflate în afara controlului guvernului.             |
|              | Schimburile de bunuri cu următoarele teritorii ale statelor   |
|              | membre care deşi aparţin teritoriului statistic al Uniunii    |
|              | Europene, nu aparţin teritoriului fiscal al Uniunii Europene  |
|              | nu trebuie raportate în Declaraţia statistică Intrastat:      |
|              | Helgoland (DE), Monaco şi departamentele franceze de peste    |
|              | mări (Guyana Franceză, Guadalupe, Martinica şi Réunion) şi    |
|              | partea de nord franceză a Saint-Martin (FR), Insulele Aland   |
|              | (FI), Muntele Athos (GR), Insulele Channel (GB), Livigno (IT),|
|              | apele teritoriale ale lacului Lugano (IT) şi Insulele Canare  |
|              | (ES). Pentru schimburile de bunuri cu aceste teritorii se     |
|              | întocmesc declaraţii vamale pe care Institutul Naţional de    |
|              | Statistică le preia de la Autoritatea Naţională a Vămilor.    |
|______________|_______________________________________________________________|
| Valoarea     | Se completează valoarea facturată a bunurilor, conform        |
| facturată    | documentelor de achiziţie/vânzare. Valoarea facturată se      |
|              | completează în lei, fără zecimale şi nu cuprinde TVA, accize  |
|              | etc.                                                          |
|              | Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât   |
|              | lei, pentru Declaraţia statistică Intrastat această valoare   |
|              | trebuie transformată în lei. Transformarea are la bază cursul |
|              | de schimb stabilit de Banca Naţională a României în momentul  |
|              | expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul României. |
|              | Valoarea facturată trebuie să reflecte întotdeauna valoarea   |
|              | reală a bunurilor. Dacă schimbul de bunuri nu este însoţit de |
|              | un document care să ateste valoarea reală a bunurilor,        |
|              | valoarea facturată trebuie estimată folosind valoarea de piaţă|
|              | a bunurilor.                                                  |
|              | În valoarea facturată pot fi incluse cheltuieli incidentale,  |
|              | dacă acestea reprezintă plăţi achitate de cumpărător către    |
|              | vânzător şi sunt încorporate în mod simultan în baza de calcul|
|              | pentru TVA. Cheltuielile incidentale pot reprezenta cheltuieli|
|              | legate de ambalaje, transport, asigurare sau comisioane.      |
|              | Pentru bunurile expediate/introduse pentru prelucrare trebuie |
|              | indicată valoarea totală ce ar fi fost facturată în cazul     |
|              | cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri.     |
|              | Pentru bunurile introduse/expediate în urma prelucrării,      |
|              | valoarea indicată trebuie să fie valoarea estimată a bunurilor|
|              | expediate/introduse pentru prelucrare la care se adaugă       |
|              | valoarea activităţii de prelucrare realizată şi valoarea      |
|              | materialelor auxiliare încorporate în acestea.                |
|              | Pentru alte schimburi intracomunitare de bunuri pentru care nu|
|              | există documente care să indice valoarea reală a bunurilor, în|
|              | câmpul “valoare facturată” din Declaraţia statistică Intrastat|
|              | trebuie indicată valoarea ce ar fi fost facturată în cazul    |
|              | cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri. Este|
|              | cazul furnizorilor de informaţii statistice Intrastat care    |
|              | realizează un transfer al propriilor bunuri în alt stat membru|
|              | pentru o posibilă vânzare, pentru stocare pe o perioadă mai   |
|              | mare de 24 de luni sau pentru prelucrare sub contract.        |
|______________|_______________________________________________________________|
| Valoarea     | Valoarea statistică a bunurilor trebuie completată de toţi    |
| statistică   | furnizorii de informaţii statistice Intrastat care au realizat|
|              | în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă  |
|              | introduceri intracomunitare de bunuri mai mari de 10.000.000  |
|              | lei şi/sau expedieri intracomunitare de bunuri mai mari de    |
|              | 20.000.000 lei.                                               |
|              | Valoarea statistică este valoarea la frontiera României a     |
|              | bunului introdus sau expediat. În afară de valoarea bunului,  |
|              | valoarea statistică conţine costul transportului şi asigurării|
|              | acestuia până la frontiera română. Valoarea statistică derivă,|
|              | în mod normal, din valoarea indicată în câmpul “valoare       |
|              | facturată” din Declaraţia statistică Intrastat, ajustată în   |
|              | funcţie de termenii de livrare.                               |
|              | Relaţiile existente între valoarea facturată, valoarea        |
|              | statistică şi termenii de livrare sunt prezentate în tabelul  |
|              | nr. 3.                                                        |
|              | Valoarea statistică a bunurilor se declară astfel:            |
|              | • pentru expedieri se declară valoarea bunurilor, la care se  |
|              | adaugă cheltuielile de transport, de asigurare şi alte        |
|              | cheltuieli pentru transportul bunurilor de la locul de        |
|              | expediere până la frontiera României (pe teritoriul naţional);|
|              | • pentru introduceri se declară valoarea bunurilor, inclusiv  |
|              | cheltuielile de transport, de asigurare şi alte cheltuieli    |
|              | pentru transportul bunurilor pe parcursul extern până la      |
|              | frontiera României.                                           |
|              | Bunurile pentru prelucrare şi cele rezultate în urma          |
|              | prelucrării vor fi estimate la valoarea lor de piaţă, înainte |
|              | şi, respectiv, după prelucrare.                               |
|              | Valoarea statistică se completează în lei, fără zecimale.     |
|              | Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât   |
|              | lei, pentru declaraţia Intrastat această valoare trebuie      |
|              | transformată în lei. Transformarea are la bază cursul de      |
|              | schimb stabilit de Banca Naţională a României în momentul     |
|              | expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul României. |
|______________|_______________________________________________________________|
| Masa netă    | Masa netă reprezintă masa reală a bunurilor, exclusiv         |
|              | ambalajele, cum ar fi paleţi, containere etc. Masa netă se    |
|              | exprimă în kilograme, fără zecimale, pentru fiecare linie din |
|              | Declaraţia statistică Intrastat.                              |
|              | Pentru bunurile a căror masă netă este exprimată cu zecimale, |
|              | se aplică regulile generale de rotunjire, respectiv:          |
|              | – dacă partea zecimală este mai mică decât 5, se rotunjeşte la|
|              | valoarea întreagă inferioară;                                 |
|              | – dacă partea zecimală este mai mare sau egală cu 5, se       |
|              | rotunjeşte la valoarea întreagă superioară.                   |
|              | Pentru bunurile a căror masă netă este mai mică de 1 kg,      |
|              | rotunjirea se face astfel: pentru cantităţi mai mari sau egale|
|              | cu 0,5 kg se raportează 1 kg, iar pentru cantităţi mai mici de|
|              | 0,5 kg se raportează 0 kg.                                    |
|              | În cazul în care există mai multe bunuri declarate în linii   |
|              | distincte în Declaraţia statistică Intrastat pentru o anumită |
|              | perioadă de referinţă, pe un anumit flux, încadrate la acelaşi|
|              | cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip |
|              | de tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de   |
|              | transport, iar masa netă pentru fiecare linie completată în   |
|              | Declaraţia statistică Intrastat este mai mică de 0,5 –        |
|              | respectivele linii vor fi cumulate pentru a nu denatura       |
|              | rezultatele statistice obţinute prin raportarea unor valori   |
|              | facturate/statistice mari aferente unor mase nete egale cu 0. |
|______________|_______________________________________________________________|
| Cantitatea în| Unitatea de măsură suplimentară reprezintă unitatea de măsură |
| unitatea de  | a cantităţii, alta decât kilogramul, în care poate fi exprimat|
| măsură       | un bun. Nu toate bunurile pot fi exprimate în unităţi de      |
| suplimentară | măsură suplimentare. Unităţile de măsură suplimentare sunt    |
|              | stabilite prin NC pentru fiecare cod la nivel de 8 cifre ce   |
|              | poate fi exprimat într-o asemenea unitate de măsură. Lista    |
|              | unităţilor de măsură suplimentare este prezentată în tabelul  |
|              | nr. 4. În Declaraţia statistică Intrastat se indică cantitatea|
|              | în unitatea de măsură suplimentară aferentă codului de 8 cifre|
|              | selectat din NC, spre exemplu număr de bucăţi, număr de       |
|              | perechi, metri pătraţi, metri cubi, litri etc.                |
|              | Cantitatea în unităţi de măsură suplimentare se exprimă fără  |
|              | zecimale.                                                     |
|              | În cazul în care cantitatea exprimată în unitate de măsură    |
|              | suplimentară este mai mică de o unitate de măsură             |
|              | suplimentară, se raportează întotdeauna cifra 1. Pentru restul|
|              | cazurilor se aplică regulile generale de rotunjire prezentate |
|              | la punctul anterior, “Masa netă”.                             |
|______________|_______________________________________________________________|
| Natura       | Natura tranzacţiei defineşte tipul de tranzacţie realizată,   |
| tranzacţiei  | spre exemplu vânzare, cumpărare, prelucrare etc. În Declaraţia|
|              | statistică Intrastat se completează codul corespunzător       |
|              | naturii tranzacţiei, care se preia din coloana “Cod” a        |
|              | tabelului nr. 5. Coloana “Cod” conţine combinaţii ale         |
|              | codurilor numerice din coloana A şi a subdiviziunilor acestora|
|              | din coloana B pe baza cărora se definesc, din punct de vedere |
|              | statistic, tipurile de tranzacţii economice.                  |
|______________|_______________________________________________________________|
| Termeni de   | Termenii de livrare reprezintă prevederi contractuale ce      |
| livrare      | stabilesc obligaţiile vânzătorului şi ale cumpărătorului      |
|              | într-o tranzacţie. În Declaraţia statistică Intrastat se      |
|              | indică codurile INCOTERMS stabilite de Camera Internaţională  |
|              | de Comerţ, prezentaţi în tabelul nr. 6.                       |
|______________|_______________________________________________________________|
| Mod de       | Se indică în Declaraţia statistică Intrastat codul            |
| transport    | corespunzător modului de transport prin care bunurile părăsesc|
|              | teritoriul naţional la expediere sau sosesc pe teritoriul     |
|              | naţional la introducere. Nomenclatorul modurilor de transport |
|              | este prezentat în tabelul nr. 7.                              |
|______________|_______________________________________________________________|

În cazul în care într-o perioadă de referinţă sunt realizate schimburi intracomunitare de bunuri pe un anumit flux, încadrate la acelaşi cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip de tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de transport, acestea pot fi cumulate şi declarate într-o singură linie pe declaraţie.
Institutul Naţional de Statistică va verifica declaraţiile statistice Intrastat din punctul de vedere al corectitudinii şi completitudinii, iar furnizorii de informaţii statistice Intrastat pot fi contactaţi pentru a oferi mai multe detalii privind datele înscrise în declaraţii sau pentru revizuirea declaraţiilor statistice Intrastat transmise anterior.
Orice sesizare din partea Institutului Naţional de Statistică, prin personalul propriu, adresată furnizorului de informaţii statistice privind Declaraţia statistică Intrastat, prin unul dintre următoarele mijloace: telefon, fax, e-mail sau alt mijloc de comunicare, trebuie soluţionată de către furnizorul de informaţii statistice în maximum două zile lucrătoare de la comunicarea acesteia.
______________________________________________________________________________
| IMPORTANT!                                                                   |
| Completarea Declaraţiei statistice INTRASTAT este obligatorie, iar           |
| transmiterea ei la Institutul Naţional de Statistică se va face exclusiv pe  |
| cale electronică.                                                            |
| Legea nr. 422/2006, la art. 10, prevede următoarele:                         |
| “(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către furnizorii |
| de informaţii statistice Intrastat:                                          |
| a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;                       |
| b) întârzieri în transmiterea datelor;                                       |
| c) comunicarea de date incorecte şi incomplete;                              |
| d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea          |
| Institutului Naţional de Statistică documentele şi evidenţele necesare       |
| verificării datelor statistice;                                              |
| e) neaplicarea măsurilor dispuse de către Institutul Naţional de Statistică  |
| prin atenţionări sau procese-verbale de constatare a contravenţiei.          |
| (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la    |
| 7.500 lei la 15.000 lei.                                                     |
| (3) Amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice.”      |
|______________________________________________________________________________|

Tabelul nr. 1

Lista bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene


______________________________________________________________________________
| a) aur monetar;                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| b) mijloace de plată legale şi titluri de valoare, inclusiv cele utilizate   |
| pentru plata serviciilor, cum ar fi taxele poştale, impozitele sau           |
| redevenţele;                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| c) bunurile destinate unei întrebuinţări temporare sau după utilizare        |
| temporară (de exemplu, închiriere, împrumut, leasing operaţional), cu        |
| condiţia să fie îndeplinite simultan următoarele condiţii:                   |
| 1. nu a fost prevăzută sau efectuată nicio transformare sau prelucrare asupra|
| bunului;                                                                     |
| 2. durata prevăzută pentru utilizarea temporară a bunului nu a depăşit sau nu|
| se preconizează să depăşească 24 luni;                                       |
| 3. expedierea/introducerea bunului nu trebuie declarată ca livrare/achiziţie |
| în scopuri de TVA;                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| d) bunuri care circulă între:                                                |
| 1. un stat membru şi enclavele sale teritoriale în alte state membre; şi     |
| 2. statul membru gazdă şi enclavele teritoriale ale altor state membre sau   |
| organizaţii internaţionale.                                                  |
| Enclavele teritoriale includ ambasade şi forţele armate naţionale staţionate |
| în afara teritoriului ţării de origine;                                      |
|______________________________________________________________________________|
| e) bunurile utilizate ca suporturi de informaţii personalizate, inclusiv     |
| programe informatice;                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| f) programe informatice descărcate de pe internet;                           |
|______________________________________________________________________________|
| g) bunuri furnizate gratuit care nu fac, în sine, obiectul unei tranzacţii   |
| comerciale, cu condiţia ca circulaţia lor să se efectueze doar cu intenţia de|
| a pregăti sau sprijini o tranzacţie comercială prevăzută ulterior,           |
| demonstrând caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum ar fi:           |
| 1. material publicitar,                                                      |
| 2. mostre comerciale;                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| h) bunuri destinate a fi reparate şi după reparaţie şi piese de schimb care  |
| sunt încorporate în cadrul reparaţiei, precum şi părţi defecte înlocuite;    |
|______________________________________________________________________________|
| i) mijloace de transport care circulă între statele membre în cursul         |
| activităţii lor, inclusiv lansatoare de vehicule spaţiale în momentul        |
| lansării în spaţiu. Cursul activităţii se referă la mijloace de transport    |
| angajate în transportul bunurilor şi/sau al persoanelor dintr-un stat membru |
| în altul.                                                                    |
|______________________________________________________________________________|

Tabelul nr. 2

Nomenclatorul ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile comerţului internaţional al Uniunii Europene şi ale comerţului dintre statele membre


______________________________________________________________________________
| Cod |        Text        |                     Descriere                     |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AD  | Andorra            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AE  | Emiratele Arabe    | Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah,|
|     | Unite              | Sharjah şi Umm al Qaiwain                         |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AF  | Afganistan         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AG  | Antigua şi Barbuda |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AI  | Anguilla           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AL  | Albania            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AM  | Armenia            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AO  | Angola             | Inclusiv Cabinda                                  |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AQ  | Antarctica         | Teritoriile situate la sud de latitudinea sudică  |
|     |                    | de 60°: exclusiv Teritoriile Australe Franceze    |
|     |                    | (TF), Insula Bouvet (BV), Georgia de Sud şi       |
|     |                    | Insulele Sandwich de Sud (GS)                     |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AR  | Argentina          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AS  | Samoa Americană    |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AT  | Austria            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AU  | Australia          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AW  | Aruba              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| AZ  | Azerbaidjan        |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BA  | Bosnia şi          |                                                   |
|     | Herţegovina        |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BB  | Barbados           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BD  | Bangladesh         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BE  | Belgia             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BF  | Burkina Faso       |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BG  | Bulgaria           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BH  | Bahrain            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BI  | Burundi            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BJ  | Benin              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BL  | Saint-Barthélemy   |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BM  | Bermuda            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BN  | Statul Brunei      | Formă uzuală Brunei                               |
|     | Darussalam         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BO  | Statul             | Formă uzuală Bolivia                              |
|     | Plurinaţional al   |                                                   |
|     | Boliviei           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BQ  | Bonaire, Sint      |                                                   |
|     | Eustatius şi Saba  |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BR  | Brazilia           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BS  | Bahamas            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BT  | Bhutan             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BV  | Insula Bouvet      |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BW  | Botswana           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BY  | Belarus            | Formă uzuală Bielorusia                           |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| BZ  | Belize             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CA  | Canada             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CC  | Insulele Cocos (sau|                                                   |
|     | Insulele Keeling)  |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CD  | Republica          | Fostul Zair                                       |
|     | Democratică Congo  |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CF  | Republica          |                                                   |
|     | Centrafricană      |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CG  | Congo              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CH  | Elveţia            | Inclusiv teritoriul german Büsingen şi municipiul |
|     |                    | italian Campione d’Italia                         |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CI  | Côte d’Ivoire      | Formă uzuală Coasta de Fildeş                     |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CK  | Insulele Cook      |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CL  | Chile              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CM  | Camerun            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CN  | China              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CO  | Columbia           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CR  | Costa Rica         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CU  | Cuba               |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CV  | Capul Verde        |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CW  | Curaçao            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CX  | Insula Christmas   |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CY  | Cipru              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| CZ  | Republica Cehă     |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| DE  | Germania           | Inclusiv Insula Helgoland; exclusiv teritoriul    |
|     |                    | Büsingen                                          |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| DJ  | Djibouti           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| DK  | Danemarca          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| DM  | Dominica           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| DO  | Republica          |                                                   |
|     | Dominicană         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| DZ  | Algeria            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| EC  | Ecuador            | Inclusiv Insulele Galápagos                       |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| EE  | Estonia            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| EG  | Egipt              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| EH  | Sahara Occidentală |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| ER  | Eritreea           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| ES  | Spania             | Inclusiv Insulele Baleare şi Insulele Canare;     |
|     |                    | exclusiv Ceuta (XC) şi Melilla (XL)               |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| ET  | Etiopia            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| FI  | Finlanda           | Inclusiv Insulele Aland                           |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| FJ  | Fiji               |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| FK  | Insulele Falkland  |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| FM  | Statele Federale   | Chuuk, Kosrae, Pohnpei şi Yap                     |
|     | ale Microneziei    |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| FO  | Insulele Feroe     |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| FR  | Franţa             | Inclusiv Monaco şi departamentele franceze de     |
|     |                    | peste mări (Guyana Franceză, Guadalupe, Martinica |
|     |                    | şi Réunion) şi partea de nord franceză a          |
|     |                    | Saint Martin                                      |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GA  | Gabon              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GB  | Regatul Unit       | Regatul Unit, Irlanda de Nord, Insulele           |
|     |                    | Anglo-Normande şi Insula Man                      |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GD  | Grenada            | Inclusiv Insulele Grenadine de Sud                |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GE  | Georgia            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GH  | Ghana              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GI  | Gibraltar          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GL  | Groenlanda         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GM  | Gambia             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GN  | Guineea            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GQ  | Guineea Ecuatorială|                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GR  | Grecia             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GS  | Georgia de Sud şi  |                                                   |
|     | Insulele Sandwich  |                                                   |
|     | de Sud             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GT  | Guatemala          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GU  | Guam               |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GW  | Guineea-Bissau     |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| GY  | Guyana             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| HK  | Hong Kong          | Regiunea administrativă specială Hong Kong a      |
|     |                    | Republicii Populare Chineze                       |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| HM  | Insula Heard şi    |                                                   |
|     | Insulele McDonald  |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| HN  | Honduras           | Inclusiv Insulele Swan                            |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| HR  | Croaţia            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| HT  | Haiti              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| HU  | Ungaria            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| ID  | Indonezia          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| IE  | Irlanda            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| IL  | Israel             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| IN  | India              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| IO  | Teritoriul Britanic| Arhipelagul Chagos                                |
|     | din Oceanul Indian |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| IQ  | Irak               |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| IR  | Republica Islamică |                                                   |
|     | Iran               |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| IS  | Islanda            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| IT  | Italia             | Inclusiv Livigno; exclusiv municipiul Campione    |
|     |                    | d’Italia                                          |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| JM  | Jamaica            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| JO  | Iordania           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| JP  | Japonia            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| KE  | Kenya              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| KG  | Republica          |                                                   |
|     | Kârgâzstan         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| KH  | Cambodgia          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| KI  | Kiribati           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| KM  | Comore             | Anjouan, Grande Comore şi Mohéli                  |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| KN  | Saint Kitts şi     |                                                   |
|     | Nevis              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| KP  | Republica Populară | Formă uzuală Coreea de Nord                       |
|     | Democrată Coreeană |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| KR  | Republica Coreea   | Formă uzuală Coreea de Sud                        |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| KW  | Kuweit             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| KY  | Insulele Cayman    |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| KZ  | Kazahstan          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| LA  | Republica Democrată| Formă uzuală Laos                                 |
|     | Populară Laos      |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| LB  | Liban              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| LC  | Saint Lucia        |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| LI  | Liechtenstein      |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| LK  | Sri Lanka          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| LR  | Liberia            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| LS  | Lesotho            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| LT  | Lituania           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| LU  | Luxemburg          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| LV  | Letonia            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| LY  | Libia              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MA  | Maroc              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MD  | Republica Moldova  |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| ME  | Muntenegru         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MG  | Madagascar         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MH  | Insulele Marshall  |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MK  | Fosta Republică    |                                                   |
| *1) | Iugoslavă a        |                                                   |
|     | Macedoniei         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| ML  | Mali               |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MM  | Myanmar            | Fosta Birmania                                    |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MN  | Mongolia           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MO  | Macao              | Regiunea administrativă specială Macao a          |
|     |                    | Republicii Populare Chineze                       |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MP  | Insulele Mariane de|                                                   |
|     | Nord               |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MR  | Mauritania         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MS  | Montserrat         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MT  | Malta              | Inclusiv Gozo şi Comino                           |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MU  | Mauritius          | Insula Mauritius, Insula Rodrigues, Insulele      |
|     |                    | Agalega şi Cargados Carajos Shoals (Insulele      |
|     |                    | Saint-Brandon)                                    |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MV  | Maldive            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MW  | Malawi             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MX  | Mexic              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MY  | Malaysia           | Malaysia Peninsulară şi Malaysia de Est (Labuan,  |
|     |                    | Sarawak şi Sabah)                                 |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| MZ  | Mozambic           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| NA  | Namibia            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| NC  | Noua Caledonie     | Inclusiv Insulele Loyalty (Maré, Lifou şi Ouvéa)  |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| NE  | Niger              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| NF  | Insula Norfolk     |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| NG  | Nigeria            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| NI  | Nicaragua          | Inclusiv Insulele Corn                            |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| NL  | Ţările de Jos      | Forma uzuală Olanda                               |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| NO  | Norvegia           | Inclusiv Arhipelagul Svalbard şi Insula Jan Mayen |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| NP  | Nepal              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| NR  | Nauru              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| NU  | Niue               |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| NZ  | Noua Zeelandă      | Exclusiv teritoriul Ross (Antarctica)             |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| OM  | Oman               |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| PA  | Panama             | Inclusiv fosta Zonă a Canalului                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| PE  | Peru               |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| PF  | Polinezia Franceză | Insulele Marchize, Arhipelagul Societăţii         |
|     |                    | (inclusiv Tahiti), Insulele Tuamotu, Insulele     |
|     |                    | Gambier şi Insulele Australe                      |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| PG  | Papua-Noua Guinee  | Partea estică a Noii Guinee; Arhipelagul Bismarck |
|     |                    | [inclusiv Noua Britanie, Noua Irlandă, Lavongai   |
|     |                    | (Noua Hanovra) şi Insulele Amiralităţii]; Insulele|
|     |                    | Solomon de Nord (Bougainville şi Buka); Insulele  |
|     |                    | Trobriand, Insula Woodlark; Insulele Entrecasteaux|
|     |                    | şi Arhipelagul Louisiade                          |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| PH  | Filipine           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| PK  | Pakistan           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| PL  | Polonia            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| PM  | Saint-Pierre şi    |                                                   |
|     | Miquelon           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| PN  | Pitcairn           | Inclusiv Insulele Ducie, Henderson şi Oeno        |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| PS  | Teritoriul         | Cisiordania (inclusiv Ierusalimul de Est) şi Fâşia|
|     | Palestinian Ocupat | Gaza                                              |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| PT  | Portugalia         | Inclusiv Arhipelagul Azore şi Arhipelagul Madeira |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| PW  | Palau              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| PY  | Paraguay           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| QA  | Qatar              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| RO  | România            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| RU  | Federaţia Rusă     | Formă uzuală Rusia                                |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| RW  | Rwanda             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SA  | Arabia Saudită     |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SB  | Insulele Solomon   |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SC  | Seychelles         | Insula Mahé, Insula Praslin, La Digue, Frégate şi |
|     |                    | Silhouette; Insulele Amirante (inclusiv Desroches,|
|     |                    | Alphonse, Platte şi Coëtivy); Insulele Farquhar   |
|     |                    | (inclusiv Providence); Insulele Aldabra şi        |
|     |                    | Insulele Cosmoledo                                |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SD  | Sudan              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SE  | Suedia             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SG  | Singapore          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SH  | Sfânta Elena,      |                                                   |
|     | Ascension şi       |                                                   |
|     | Tristan da Cunha   |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SI  | Slovenia           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SK  | Slovacia           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SL  | Sierra Leone       |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SM  | San Marino         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SN  | Senegal            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SO  | Somalia            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SR  | Suriname           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SS  | Sudanul de Sud     |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| ST  | Săo Tomé şi        |                                                   |
|     | Principe           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SV  | El Salvador        |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SX  | Sint-Maarten       | Insula Saint-Martin este împărţită în partea de   |
|     | (partea            | nord franceză şi partea de sud neerlandeză        |
|     | neerlandeză)       |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SY  | Republica Arabă    | Formă uzuală Siria                                |
|     | Siriană            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| SZ  | Swaziland          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TC  | Insulele Turks şi  |                                                   |
|     | Caicos             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TD  | Ciad               |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TF  | Teritoriile        | Inclusiv Insulele Kerguelen, Insula Amsterdam,    |
|     | Australe şi        | Insula Saint-Paul, Arhipelagul Crozet şi insulele |
|     | Antarctice Franceze| franceze dispersate din Oceanul Indian care includ|
|     |                    | Bassas da India, Insula Europa, Insulele Glorioso,|
|     |                    | Insula Juan de Nova Island şi Insula Tromelin     |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TG  | Togo               |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TH  | Thailanda          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TJ  | Tadjikistan        |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TK  | Tokelau            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TL  | Timorul de Est     |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TM  | Turkmenistan       |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TN  | Tunisia            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TO  | Tonga              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TR  | Turcia             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TT  | Trinidad şi Tobago |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TV  | Tuvalu             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TW  | Taiwan             | Teritoriul vamal separat al Kinmen, Matsu, Penghu |
|     |                    | şi Taiwan                                         |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| TZ  | Republica Unită    | Pemba, Insula Zanzibar şi Tanganika               |
|     | Tanzania           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| UA  | Ucraina            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| UG  | Uganda             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| UM  | Insulele Minore    | Cuprind Insula Baker, Insula Howland, Insula      |
|     | Îndepărtate ale    | Jarvis, Atolul Johnston, Reciful Kingman, Insulele|
|     | Statelor Unite ale | Midway, Insula Navassa, Atolul Palmyra şi Insula  |
|     | Americii           | Wake                                              |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| US  | Statele Unite      | Inclusiv Puerto Rico                              |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| UY  | Uruguay            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| UZ  | Uzbekistan         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| VA  | Sfântul Scaun      |                                                   |
|     | (Statul Cetăţii    |                                                   |
|     | Vaticanului)       |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| VC  | Saint Vincent şi   |                                                   |
|     | Grenadine          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| VE  | Republica          | Forma uzuală Venezuela                            |
|     | Bolivariană a      |                                                   |
|     | Venezuelei         |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| VG  | Insulele Virgine   |                                                   |
|     | Britanice          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| VI  | Insulele Virgine   |                                                   |
|     | Americane          |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| VN  | Vietnam            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| VU  | Vanuatu            |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| WF  | Wallis şi Futuna   | Inclusiv Insula Alofi                             |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| WS  | Samoa              | Fosta Samoa Occidentală                           |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| XC  | Ceuta              |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| XK  | Kosovo             | Astfel cum este definit de Rezoluţia 1244 a       |
|     |                    | Consiliului de Securitate al Organizaţiei         |
|     |                    | Naţiunilor Unite din 10 iunie 1999                |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| XL  | Melilla            | Inclusiv Penón de Vélez de la Gomera, Penón de    |
|     |                    | Alhucemas şi Insulele Chafarinas                  |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| XS  | Serbia             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| YE  | Yemen              | Fostele Yemen de Nord şi Yemen de Sud             |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| YT  | Mayotte            | Grande-Terre şi Pamandzi                          |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| ZA  | Africa de Sud      |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| ZM  | Zambia             |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| ZW  | Zimbabwe           |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
|                                   DIVERSE                                    |
|______________________________________________________________________________|
| QP  | Marea liberă       | Domeniul maritim în afara apelor teritoriale      |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| QR  | Stocuri şi provizii|                                                   |
|     | în cadrul          |                                                   |
|     | comerţului         |                                                   |
|     | intracomunitar     |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| QS  | Stocuri şi provizii|                                                   |
|     | în cadrul          |                                                   |
|     | comerţului         |                                                   |
|     | extracomunitar     |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| QV  | Ţări şi teritorii  |                                                   |
|     | nespecificate în   |                                                   |
|     | cadrul comerţului  |                                                   |
|     | intracomunitar     |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| QW  | Ţări şi teritorii  |                                                   |
|     | nespecificate în   |                                                   |
|     | cadrul comerţului  |                                                   |
|     | cu ţările terţe    |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
| QX  | Ţări şi teritorii  |                                                   |
|     | nespecificate din  |                                                   |
|     | motive comerciale  |                                                   |
|     | sau militare       |                                                   |
|_____|____________________|___________________________________________________|
*1) Cod provizoriu care nu aduce cu nimic atingere denumirii definitive a ţării care va fi atribuită cu ocazia încheierii negocierilor în curs privind acest subiect în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Tabelul nr. 3

Relaţia dintre valoarea facturată, valoarea statistică şi termenii de livrare în Declaraţia statistică Intrastat

______________________________________________________________________________
|                        Flux: expedieri de bunuri                             |
|______________________________________________________________________________|
| Termeni de      |    Valoarea facturată    |  Valoarea statistică  | Relaţia |
| livrare         |          – VF            |         – VS          |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| EXW             | Pentru toate modurile de | Valoarea facturată    | VS > VF |
| Franco fabrică  | transport                | EXW, la care se adaugă|         |
|                 | Valoarea facturată EXW – | cheltuielile de       |         |
|                 | valoarea bunurilor la    | transport şi asigurare|         |
|                 | poarta fabricii          | pe parcurs intern,    |         |
|                 |                          | respectiv de la locul |         |
|                 |                          | livrării până la      |         |
|                 |                          | frontiera României    |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| FCA             | Pentru toate modurile de | Valoarea facturată    | VS > VF |
| Franco          | transport                | FCA, la care se adaugă|         |
| transportator   | Valoarea facturată FCA – | cheltuielile de       |         |
|                 | include, pe lângă        | transport şi asigurare|         |
|                 | valoarea bunurilor,      | pe parcurs intern,    |         |
|                 | cheltuielile de transport| respectiv de la locul |         |
|                 | până la transportator.   | livrării până la      |         |
|                 |                          | frontiera României    |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| FAS             | Numai pentru transportul | Valoarea facturată    | VS > VF |
| Franco de-a     | maritim şi pe căile      | FAS, la care se adaugă|         |
| lungul vasului  | navigabile interioare    | cheltuielile de       |         |
|                 | Valoarea facturată FAS – | încărcare pentru      |         |
|                 | include, pe lângă        | trecerea frontierei – |         |
|                 | valoarea bunurilor,      | nivel balustradă/chei |         |
|                 | cheltuielile de transport|                       |         |
|                 | până la navă, în         |                       |         |
|                 | exteriorul acesteia.     |                       |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| FOB             | Numai pentru transportul | Valoarea facturată FOB| VS = VF |
| Franco la bord  | maritim şi pe căile      |                       |         |
|                 | navigabile interioare    |                       |         |
|                 | Valoarea facturată FOB – |                       |         |
|                 | include, pe lângă        |                       |         |
|                 | valoarea bunurilor, toate|                       |         |
|                 | cheltuielile până la     |                       |         |
|                 | depozitarea bunului pe   |                       |         |
|                 | vapor.                   |                       |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| CFR             | Numai pentru transportul | Valoarea facturată    | VS < VF |
| Cost şi navlu   | maritim şi pe căile      | CFR, din care se scad |         |
|                 | navigabile interioare    | cheltuielile de       |         |
|                 | Valoarea facturată CFR – | transport şi asigurare|         |
|                 | include, pe lângă        | pe parcurs extern,    |         |
|                 | valoarea bunurilor,      | respectiv de la       |         |
|                 | cheltuielile de transport| frontiera României    |         |
|                 | până la portul de        | până la portul de     |         |
|                 | destinaţie; nu include   | destinaţie            |         |
|                 | cheltuielile de          |                       |         |
|                 | asigurare.               |                       |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| CIF             | Numai pentru transportul | Valoarea facturată    | VS < VF |
| Cost, asigurare | maritim şi pe căile      | CIF, din care se scad |         |
| şi navlu        | navigabile interioare    | cheltuielile de       |         |
|                 | Valoarea facturată CIF – | transport pe parcurs  |         |
|                 | include, pe lângă        | extern, respectiv de  |         |
|                 | valoarea bunurilor, şi   | la frontiera României |         |
|                 | cheltuielile de transport| până la portul de     |         |
|                 | şi asigurare până la     | destinaţie            |         |
|                 | portul de destinaţie.    |                       |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| CPT             | Pentru toate modurile de | Valoarea facturată    | VS < VF |
| Transport plătit| transport                | CPT, din care se scad |         |
| până la         | Valoarea facturată CPT – | cheltuielile de       |         |
|                 | include, pe lângă        | transport pe parcurs  |         |
|                 | valoarea bunurilor,      | extern, respectiv de  |         |
|                 | cheltuielile de transport| la frontiera României |         |
|                 | până la locul de         | până la locul de      |         |
|                 | destinaţie; nu include   | destinaţie            |         |
|                 | cheltuielile de          |                       |         |
|                 | asigurare.               |                       |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| CIP             | Pentru toate modurile de | Valoarea facturată    | VS < VF |
| Transport şi    | transport                | CIP, din care se scad |         |
| asigurare       | Valoarea facturată CIP – | cheltuielile de       |         |
| plătite până la | include, pe lângă        | transport pe parcurs  |         |
|                 | valoarea bunurilor, toate| extern, respectiv de  |         |
|                 | cheltuielile de transport| la frontiera României |         |
|                 | şi asigurare până la     | până la locul de      |         |
|                 | locul de destinaţie.     | destinaţie            |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| DAT             | Pentru toate modurile de | Valoarea facturată    | VS < VF |
| Livrat la       | transport                | DAT, din care se scad |         |
| terminal        | Valoarea facturată DAT – | cheltuielile de       |         |
|                 | include, pe lângă        | transport şi asigurare|         |
|                 | valoarea bunurilor, toate| pe parcurs extern,    |         |
|                 | cheltuielile de transport| respectiv de la       |         |
|                 | până la terminalul       | frontiera României    |         |
|                 | convenit de destinaţie.  | până la terminalul    |         |
|                 |                          | convenit de destinaţie|         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| DAP             | Pentru toate modurile de | Valoarea facturată    | VS </=  |
| Livrat la locul | transport                | DAP, din care se scad | VF*)    |
| convenit        | Valoarea facturată DAP – | cheltuielile de       |         |
|                 | include, pe lângă        | transport şi asigurare|         |
|                 | valoarea bunurilor, toate| pe parcurs extern,    |         |
|                 | cheltuielile de transport| respectiv de la       |         |
|                 | până la locul de         | frontiera României    |         |
|                 | destinaţie convenit.     | până la locul de      |         |
|                 |                          | destinaţie convenit   |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| DDP             | Pentru toate modurile de | Valoarea facturată    | VS < VF |
| Livrat cu taxele| transport                | DDP, din care se scad |         |
| vamale          | Valoarea facturată DDP – | taxele şi cheltuielile|         |
| plătite**)      | reprezintă valoarea      | de transport şi       |         |
|                 | bunurilor ajunse la      | asigurare pe parcurs  |         |
|                 | cumpărător, cu taxe      | extern                |         |
|                 | vamale plătite.          |                       |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
*) VS = VF numai în cazul energiei electrice.
**) Pentru comerţul intracomunitar cu bunuri taxele vamale sunt inexistente.

______________________________________________________________________________
|                         Flux: introduceri de bunuri                          |
|______________________________________________________________________________|
| Termeni de      |    Valoarea facturată    | Valoarea statistică   | Relaţia |
| livrare         |          – VF            |         – VS          |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| EXW             | Pentru toate modurile de | Valoarea facturată    | VS > VF |
| Franco fabrică  | transport                | EXW, la care se adaugă|         |
|                 | Valoarea facturată EXW – | cheltuielile de       |         |
|                 | valoarea bunurilor la    | transport şi asigurare|         |
|                 | poarta fabricii          | pe parcurs extern,    |         |
|                 |                          | respectiv de la locul |         |
|                 |                          | livrării până la      |         |
|                 |                          | frontiera României    |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| FCA             | Pentru toate modurile de | Valoarea facturată    | VS > VF |
| Franco          | transport                | FCA, la care se adaugă|         |
| transportator   | Valoarea facturată FCA – | cheltuielile de       |         |
|                 | include, pe lângă        | transport şi asigurare|         |
|                 | valoarea bunurilor,      | pe parcurs extern,    |         |
|                 | cheltuielile de transport| respectiv de la locul |         |
|                 | până la transportator.   | livrării până la      |         |
|                 |                          | frontiera României    |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| FAS             | Numai pentru transportul | Valoarea facturată    | VS > VF |
| Franco de-a     | maritim şi pe căile      | FAS, la care se adaugă|         |
| lungul vasului  | navigabile interioare    | cheltuielile de       |         |
|                 | Valoarea facturată FAS – | încărcare pentru      |         |
|                 | include, pe lângă        | trecerea frontierei – |         |
|                 | valoarea bunurilor,      | nivel balustradă/chei |         |
|                 | cheltuielile de transport| – inclusiv            |         |
|                 | până la bordul navei, în | cheltuielile până la  |         |
|                 | afara acestuia.          | portul de destinaţie  |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| FOB             | Numai pentru transportul | Valoare FOB, la care  | VS > VF |
| Franco la bord  | maritim şi pe căile      | se adaugă cheltuielile|         |
|                 | navigabile interioare    | de transport şi       |         |
|                 | Valoarea facturată FOB – | asigurare până la     |         |
|                 | include, pe lângă        | portul de destinaţie  |         |
|                 | valoarea bunurilor, toate|                       |         |
|                 | cheltuielile până la     |                       |         |
|                 | depozitarea bunului pe   |                       |         |
|                 | vapor.                   |                       |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| CFR             | Numai pentru transportul | Valoarea facturată CFR| VS = VF |
| Cost şi navlu   | maritim şi pe căile      |                       |         |
|                 | navigabile interioare    |                       |         |
|                 | Valoarea facturată CFR – |                       |         |
|                 | include, pe lângă        |                       |         |
|                 | valoarea bunurilor,      |                       |         |
|                 | cheltuielile de transport|                       |         |
|                 | până la portul de        |                       |         |
|                 | destinaţie; nu include   |                       |         |
|                 | cheltuielile de          |                       |         |
|                 | asigurare.               |                       |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| CIF             | Numai pentru transportul | Valoare facturată CIF | VS = VF |
| Cost, asigurare | maritim şi pe căile      |                       |         |
| şi navlu        | navigabile interioare    |                       |         |
|                 | Valoarea facturată CIF – |                       |         |
|                 | include, pe lângă        |                       |         |
|                 | valoarea bunurilor,      |                       |         |
|                 | cheltuielile de transport|                       |         |
|                 | şi asigurare (plătită de |                       |         |
|                 | vânzător) până la portul |                       |         |
|                 | de destinaţie.           |                       |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| CPT             | Pentru toate modurile de | Valoarea facturată    | VS < VF |
| Transport plătit| transport                | CPT, din care se scad |         |
| până la         | Valoarea facturată CPT – | cheltuielile de       |         |
|                 | include, pe lângă        | transport pe parcurs  |         |
|                 | valoarea bunurilor,      | intern, respectiv de  |         |
|                 | cheltuielile până la     | la frontiera României |         |
|                 | locul de destinaţie; nu  | până la locul de      |         |
|                 | include cheltuielile de  | destinaţie            |         |
|                 | asigurare.               |                       |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| CIP             | Pentru toate modurile de | Valoarea facturată    | VS < VF |
| Transport şi    | transport                | CIP, din care se scad |         |
| asigurare       | Valoarea facturată CIP – | cheltuielile de       |         |
| plătite până la | include, pe lângă        | transport pe parcurs  |         |
|                 | valoarea bunurilor, toate| intern, respectiv de  |         |
|                 | cheltuielile de transport| la frontiera României |         |
|                 | şi asigurare până la     | până la locul de      |         |
|                 | locul de destinaţie.     | destinaţie            |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| DAT             | Pentru toate modurile de | Valoarea facturată    | VS </=  |
| Livrat la       | transport                | DAT, din care se scad | VF      |
| terminal        | Valoarea facturată DAT – | cheltuielile de       |         |
|                 | include, pe lângă        | transport pe parcurs  |         |
|                 | valoarea bunurilor, toate| intern, respectiv de  |         |
|                 | cheltuielile de transport| la frontiera României |         |
|                 | până la terminalul       | până la terminalul    |         |
|                 | convenit de destinaţie.  | convenit de destinaţie|         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| DAP             | Pentru toate modurile de | Valoarea facturată    | VS </=  |
| Livrat la locul | transport                | DAP, din care se scad | VF*)    |
| convenit        | Valoarea facturată DAP – | cheltuielile de       |         |
|                 | include, pe lângă        | transport şi asigurare|         |
|                 | valoarea bunurilor, toate| pe parcurs intern,    |         |
|                 | cheltuielile de transport| respectiv de la       |         |
|                 | până la locul de         | frontiera României    |         |
|                 | destinaţie convenit.     | până la locul de      |         |
|                 |                          | destinaţie convenit   |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
| DDP             | Pentru toate modurile de | Valoarea facturată    | VS < VF |
| Livrat cu taxele| transport                | DDP, din care se scad |         |
| vamale          | Valoarea facturată DDP – | taxele şi cheltuielile|         |
| plătite**)      | reprezintă valoarea      | de transport şi       |         |
|                 | bunurilor ajunse la      | asigurare pe parcurs  |         |
|                 | cumpărător, cu taxe      | intern                |         |
|                 | vamale plătite.          |                       |         |
|_________________|__________________________|_______________________|_________|
*) VS = VF numai în cazul energiei electrice.
**) Pentru comerţul intracomunitar cu bunuri taxele vamale sunt inexistente.

Tabelul nr. 4

Lista unităţilor de măsură suplimentare

______________________________________________________________________________
|  Abreviere  |                Denumirea unităţii de măsură                    |
|_____________|________________________________________________________________|
| m           | metru                                                          |
|_____________|________________________________________________________________|
| m2           | metru pătrat                                                   |
|_____________|________________________________________________________________|
| l           | litru                                                          |
|_____________|________________________________________________________________|
| m3           | metru cub                                                      |
|_____________|________________________________________________________________|
| 1.000 l     | 1.000 litri                                                    |
|_____________|________________________________________________________________|
| c/k         | carate – 1 carat metric a 2 x 10-4 kg                           |
|_____________|________________________________________________________________|
| g           | gram                                                           |
|_____________|________________________________________________________________|
| GT          | tonaj brut                                                     |
|_____________|________________________________________________________________|
| ct/l        | capacitatea de încărcare în tone metrice                       |
|_____________|________________________________________________________________|
| 1.000 KWh   | 1.000 kilowatt oră                                             |
|_____________|________________________________________________________________|
| gi F/S      | gram izotopi fisionabili                                       |
|_____________|________________________________________________________________|
| 1.000 m3     | 1.000 metri cubi                                               |
|_____________|________________________________________________________________|
| pa          | număr de perechi                                               |
|_____________|________________________________________________________________|
| p/st        | număr de bucăţi                                                |
|_____________|________________________________________________________________|
| 100 p/st    | 100 bucăţi                                                     |
|_____________|________________________________________________________________|
| 1.000 p/st  | 1.000 bucăţi                                                   |
|_____________|________________________________________________________________|
| 1 alc. 100% | litru de alcool pur – 100%                                     |
|_____________|________________________________________________________________|
| kg 90% sdt. | kilogram de substanţă uscată 90%                               |
|_____________|________________________________________________________________|
| ce/el       | număr de elemente                                              |
|_____________|________________________________________________________________|
| kg K2O      | kilogram de oxid de potasiu                                    |
|_____________|________________________________________________________________|
| kg KOH      | kilogram de hidroxid de potasiu – potasă caustică              |
|_____________|________________________________________________________________|
| kg N        | kilogram de azot                                               |
|_____________|________________________________________________________________|
| kg NaOH     | kilogram de hidroxid de sodiu. Sodă caustică                   |
|_____________|________________________________________________________________|
| kg P2O5     | kilogram de pentoxid de fosfor. Anhidridă fosforică            |
|_____________|________________________________________________________________|
| kg U        | kilogram de uraniu                                             |
|_____________|________________________________________________________________|
| kg C5H14C1NO| kilogram de clorură de colină                                  |
|_____________|________________________________________________________________|
| kg H2O2     | kilogram de peroxid de hidrogen                                |
|_____________|________________________________________________________________|
| kg met. am. | kilogram de metilamină                                         |
|_____________|________________________________________________________________|
| kg/net eda  | kilogram greutate netă a produsului scurs                      |
|_____________|________________________________________________________________|
| TJ          | Terajoule – putere calorică superioară                         |
|_____________|________________________________________________________________|

Tabelul nr. 5

Codificarea naturii tranzacţiei

______________________________________________________________________________
|             Coloana A         |              Coloana B                   |Cod|
|_______________________________|__________________________________________|___|
| 1. Tranzacţii care implică    | 1. Achiziţia/Vânzarea definitivă         |1.1|
| transferul real sau           |__________________________________________|___|
| intenţionat de proprietate de | 2. Furnizarea pentru vânzare la vedere   |1.2|
| la rezidenţi la nerezidenţi în| sau cu testare, pentru consignaţie sau   |   |
| schimbul unei compensaţii     | prin intermediul unui agent comisionar   |   |
| financiare sau de altă natură |__________________________________________|___|
| (cu excepţia tranzacţiilor    | 3. Comerţ în barter – compensaţie în     |1.3|
| enumerate la pct. 2, 7 şi 8). | natură                                   |   |
|                               |__________________________________________|___|
|                               | 4. Leasing financiar – închiriere –      |1.4|
|                               | achiziţie*1)                             |   |
|                               |__________________________________________|___|
|                               | 9. Altele                                |1.9|
|_______________________________|__________________________________________|___|
| 2. Returnări şi înlocuiri de  | 1. Returnări de bunuri                   |2.1|
| bunuri în mod gratuit după    |__________________________________________|___|
| înregistrarea tranzacţiei     | 2. Înlocuiri de bunuri returnate         |2.2|
| iniţiale                      |__________________________________________|___|
|                               | 3. Înlocuiri – de exemplu, sub garanţie  |2.3|
|                               | – a bunurilor care nu au fost returnate  |   |
|                               |__________________________________________|___|
|                               | 9. Altele                                |2.9|
|_______________________________|__________________________________________|___|
| 3. Tranzacţii care implică    |                                          |3  |
| transferul de proprietate fără|                                          |   |
| compensaţii financiare sau de |                                          |   |
| altă natură (de exemplu,      |                                          |   |
| ajutoare)                     |                                          |   |
|_______________________________|__________________________________________|___|
| 4. Operaţiuni în scopul       | 1. Bunuri destinate reintroducerii în    |4.1|
| prelucrării pe bază de        | statul membru de unde au fost expediate  |   |
| contract (lohn)*2), (fără     | iniţial                                  |   |
| transferul dreptului de       |__________________________________________|___|
| proprietate către prelucrător)| 2. Bunuri care nu sunt destinate         |4.2|
|                               | reintroducerii în statul membru de unde  |   |
|                               | au fost expediate iniţial                |   |
|_______________________________|__________________________________________|___|
| 5. Operaţiuni ca urmare a     | 1. Bunuri reintroduse în statul membru de|5.1|
| prelucrării pe bază de        | unde au fost expediate iniţial           |   |
| contract (lohn), (fără        |__________________________________________|___|
| transferul dreptului de       | 2. Bunuri care nu sunt reintroduse în    |5.2|
| proprietate către prelucrător)| statul membru de unde au fost expediate  |   |
|                               | iniţial                                  |   |
|_______________________________|__________________________________________|___|
| 6. Tranzacţii particulare     |                                          |6  |
| înregistrate pentru scopuri   |                                          |   |
| naţionale                     |                                          |   |
|_______________________________|__________________________________________|___|
| 7. Operaţiuni în cadrul unor  |                                          |7  |
| proiecte comune de apărare sau|                                          |   |
| alte programe comune          |                                          |   |
| interguvernamentale de        |                                          |   |
| producţie                     |                                          |   |
|_______________________________|__________________________________________|___|
| 8. Tranzacţii care implică    |                                          |8  |
| furnizarea de materiale de    |                                          |   |
| construcţie şi echipament     |                                          |   |
| tehnic în cadrul unui contract|                                          |   |
| general de construcţii sau    |                                          |   |
| construcţii civile pentru care|                                          |   |
| nu este necesară o facturare  |                                          |   |
| separată a bunurilor, fiind   |                                          |   |
| emisă numai o factură pentru  |                                          |   |
| totalitatea contractului      |                                          |   |
|_______________________________|__________________________________________|___|
| 9. Alte tranzacţii care nu pot| 1. Închirieri, împrumuturi, leasing      |9.1|
| fi clasificate la alte coduri | operaţional cu durata de peste 24 de luni|   |
|                               |__________________________________________|___|
|                               | 9. Altele                                |9.9|
|_______________________________|__________________________________________|___|
*1) Leasingul financiar cuprinde operaţiuni unde ratele de leasing sunt calculate în aşa fel încât să acopere în întregime sau aproape în întregime valoarea bunurilor. Riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate sunt transferate concesionarului. La sfârşitul contractului, concesionarul devine proprietarul legal al bunurilor.
*2) Prelucrarea include operaţiunile (transformare, construcţie, montaj, îmbunătăţire, renovare etc.), având ca obiectiv producerea unui articol nou sau îmbunătăţit în mod efectiv. Aceasta nu implică neapărat o modificare a clasificării produsului. Activităţile de prelucrare realizate pe cont propriu de prelucrător nu sunt incluse la această poziţie, fiind necesară înregistrarea acestora la poziţia 1 din coloana A.

Tabelul nr. 6

Nomenclatorul termenilor de livrare INCOTERMS

______________________________________________________________________________
|                 Semnificaţie                   | Locul de indicat, la cerere |
|________________________________________________|                             |
| Cod termen|      INCOTERMS ICC/ECE Geneva      |                             |
| de livrare|                                    |                             |
|___________|____________________________________|_____________________________|
| EXW       | Ex Works …                       | La poarta fabricii          |
|           | Franco fabrică                     |                             |
|___________|____________________________________|_____________________________|
| FCA       | Free Carrier …                   | Locul convenit              |
|           | Franco transportator               |                             |
|___________|____________________________________|_____________________________|
| FAS       | Free Along Ship …                | Port de încărcare convenit  |
|           | Franco de-a lungul vasului         |                             |
|___________|____________________________________|_____________________________|
| FOB       | Free On Board …                  | Port de încărcare convenit  |
|           | Franco la bord                     |                             |
|___________|____________________________________|_____________________________|
| CFR       | Cost and Freight …               | Port de destinaţie convenit |
|           | Cost şi navlu                      |                             |
|___________|____________________________________|_____________________________|
| CIF       | Cost, Insurance and Freight …    | Port de destinaţie convenit |
|           | Cost, asigurare şi navlu           |                             |
|___________|____________________________________|_____________________________|
| CPT       | Carriage Paid To …               | Loc de destinaţie convenit  |
|           | Transport plătit până la           |                             |
|___________|____________________________________|_____________________________|
| CIP       | Carriage and Insurance Paid to … | Loc de destinaţie convenit  |
|           | Transport şi asigurare plătite până|                             |
|           | la                                 |                             |
|___________|____________________________________|_____________________________|
| DAT       | Delivered At Terminal …          | Loc de livrare la terminalul|
|           | Livrat la terminal                 | convenit                    |
|___________|____________________________________|_____________________________|
| DAP       | Delivered At Place …             | Loc de livrare la locul     |
|           | Livrat la locul convenit           | convenit                    |
|___________|____________________________________|_____________________________|
| DDP       | Delivered Duty Paid …            | Locul convenit de livrare în|
|           | Livrat cu taxele vamale plătite    | ţara de sosire              |
|___________|____________________________________|_____________________________|
| XXX       | Alţi termeni de livrare decât cei  |                             |
|           | mai sus menţionaţi                 |                             |
|___________|____________________________________|_____________________________|

Tabelul nr. 7

Nomenclatorul modurilor de transport

______________________________________________________________________________
| Cod |                                   Descriere                            |
|_____|________________________________________________________________________|
|  1  | Transport maritim                                                      |
|_____|________________________________________________________________________|
|  2  | Transport feroviar                                                     |
|_____|________________________________________________________________________|
|  3  | Transport rutier                                                       |
|_____|________________________________________________________________________|
|  4  | Transport aerian                                                       |
|_____|________________________________________________________________________|
|  5  | Expediere prin poştă                                                   |
|_____|________________________________________________________________________|
|  7  | Transport prin instalaţii de transport fixe                            |
|_____|________________________________________________________________________|
|  8  | Transport naval pe căi navigabile interioare                           |
|_____|________________________________________________________________________|
|  9  | Transport prin propulsie proprie – autopropulsie                       |
|_____|________________________________________________________________________|

—————

Tags: ,

Category: Legislatie, Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.