Ordin ANAF 4024/2014

| January 21, 2015 | 0 Comments

ORDIN   Nr. 4024 din 23 decembrie 2014
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 2 din  5 ianuarie 2015

Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART. I
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Anexa nr. 2 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
2. Anexa nr. 6 “Instrucţiuni de completare a formularului 100 <<Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat>>, cod 14.13.01.99/bs” se modifică după cum urmează:
a) La capitolul I “Depunerea declaraţiei”, punctul 1 “Termenul de depunere a declaraţiei”:
– la subpunctul 1.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;”;
– la subpunctul 1.3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“d) până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţiile, pentru obligaţiile de plată reprezentând contribuţiile trimestriale datorate de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3) şi art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;”.
b) La capitolul II “Completarea declaraţiei” secţiunea B “Date privind creanţa fiscală” punctul 3.2, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
“3.2. Tabelul de la pct. II “Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic” se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 15, 28 – 30, 32, 34 – 82, 84 şi 85 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.”
c) La capitolul II secţiunea B, punctul 3.2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“3.2.5. Obligaţiile prevăzute la poziţiile 77, 84 şi 85 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către plătitorii de contribuţii, prevăzuţi la art. 4 alin. (3) şi art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
Rândul 1 <<Suma datorată>> – se înscrie suma reprezentând contribuţiile trimestriale datorate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
În funcţie de rezultatul regularizărilor efectuate potrivit art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţele rezultate, aferente perioadei de raportare anterioare, se înscriu, după caz, la rândul 1 <<Suma datorată>>, majorând obligaţia datorată în perioada de raportare curentă, sau la rândul 2 <<Suma deductibilă>>.
Rândul 3 <<Suma de plată>> – se înscrie, după caz, suma de la rândul 1 sau diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2, în funcţie de rezultatul regularizării.
Rândul 4 <<Suma de restituit>> – se completează, dacă este cazul, în funcţie de rezultatul regularizării, înscriindu-se diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 2 şi suma înscrisă la rândul 1.”
3. Anexa nr. 7 “Instrucţiuni de completare a formularului 101 <<Declaraţie privind impozitul pe profit>>, cod 14.13.01.04” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
4. Anexa nr. 11 “Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat” se modifică şi se completează după cum urmează:
a) poziţia 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
______________________________________________________________________________
|Nr. |   Denumirea creanţei fiscale  |              Temeiul legal              |
|crt.|                               |                                         |
|____|_______________________________|_________________________________________|
|”15 | Impozit pe veniturile din     | Art. 77^1 din Legea nr. 571/2003, cu    |
|    | transferul proprietăţilor     | modificările şi completările ulterioare”|
|    | imobiliare din patrimoniul    |                                         |
|    | personal                      |                                         |
|____|_______________________________|_________________________________________|

b) După poziţia 83 “Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident” se introduc două noi poziţii, poziţiile 84 şi 85, cu următorul cuprins:
______________________________________________________________________________
|Nr. |   Denumirea creanţei fiscale  |              Temeiul legal              |
|crt.|                               |                                         |
|____|_______________________________|_________________________________________|
|”84 | Contribuţie trimestrială      | Art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de      |
|    | datorată pentru contractele   | urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu    |
|    | cost-volum/cost-volum-rezultat| modificările şi completările ulterioare |
|____|_______________________________|_________________________________________|
| 85 | Contribuţie datorată pentru   | Art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de      |
|    | volume de medicamente         | urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu    |
|    | consumate care depăşesc       | modificările şi completările            |
|    | volumele stabilite prin       | ulterioare”.                            |
|    | contracte                     |                                         |
|____|_______________________________|_________________________________________|

ART. II
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. III
Prevederile art. I pct. 1 şi 3 se aplică începând cu declararea obligaţiilor anuale privind impozitul pe profit, aferente anului fiscal 2014.
ART. IV
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 23 decembrie 2014.
Nr. 4.024.

ANEXA 1*)
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.950/2012)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

DECLARAŢIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

 

______________________
| Agenţia Naţională de |           DECLARAŢIE                              101
| Administrare Fiscală |   PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT
|______________________|              _______
|       |
ANUL |_|_|_|_|
_______     _______
_                                       |   |   |   |   |   |
|_| Declaraţie rectificativă    PERIOADA |_|_|_|_| – |_|_|_|_|

Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative

A. Date de identificare a plătitorului
______________________________________________________________________________
|                              ___   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Cod   _ _ _ _  |
| Cod de identificare fiscală |___| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAEN |_|_|_|_| |
|           _________________________________________________________________  |
| Denumire |_________________________________________________________________| |
|        __________              __________          ___________         ____  |
| Judeţ |__________| Localitate |__________| Stradă |___________| Număr |____| |
|       _____         _____       _____              _________          _____  |
| Bloc |_____| Scară |_____| Ap. |_____| Cod poştal |_________| Sector |_____| |
|          _______________       ________________          __________________  |
| Telefon |_______________| Fax |________________| E-mail |__________________| |
|______________________________________________________________________________|

B. Date privind impozitul pe profit
______________________________________________________________________________
|  __________________________________________________________________________  |
| | Nr.   |               DENUMIRE INDICATORI              |       |  SUME   | |
| | crt.  |                                                |       | – lei – | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 1     | Venituri din exploatare                        | 1     |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 2     | Cheltuieli de exploatare                       | 2     |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 3     | Rezultat din exploatare (rd. 1 – rd. 2)        | 3     |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 4     | Venituri financiare                            | 4     |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 5     | Cheltuieli financiare                          | 5     |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 6     | Rezultat financiar (rd. 4 – rd. 5)             | 6     |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 7     | Venituri extraordinare                         | 7     |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 8     | Cheltuieli extraordinare                       | 8     |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 9     | Rezultat extraordinar (rd. 7 – rd. 8)          | 9     |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 10    | Rezultat brut (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9)          | 10    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 11    | Elemente similare veniturilor, din care:       | 11    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 11.1  | Elemente similare veniturilor potrivit         | 11.1  |         | |
| |       | art. 19^3 lit. a) pct. 1 din Codul fiscal      |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 11.2  | Elemente similare veniturilor din alte         | 11.2  |         | |
| |       | retratări                                      |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 11.3  | Elemente similare veniturilor din reducerea sau| 11.3  |         | |
| |       | anularea filtrelor prudenţiale                 |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 12    | Elemente similare cheltuielilor, din care:     | 12    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 12.1  | Elemente similare cheltuielilor potrivit       | 12.1  |         | |
| |       | art. 19^3 lit. a) pct. 2 din Codul fiscal      |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 12.2  | Elemente similare cheltuielilor din alte       | 12.2  |         | |
| |       | retratări                                      |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 13    | Rezultat după includerea elementelor similare  | 13    |         | |
| |       | veniturilor/cheltuielilor                      |       |         | |
| |       | (rd. 10 + rd. 11 – rd. 12)                     |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 14    | Amortizare fiscală                             | 14    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 15    | Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs | 15    |         | |
| |       | valutar reportate din perioada precedentă      |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 16    | Rezerva legală deductibilă                     | 16    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 17    | Provizioane fiscale                            | 17    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 17.1  | Filtre prudenţiale                             | 17.1  |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 18    | Alte sume deductibile, din care:               | 18    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 18.1  | Deduceri suplimentare pentru                   | 18.1  |         | |
| |       | cercetare-dezvoltare                           |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 19    | Total deduceri (rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 +     | 19    |         | |
| |       | rd. 17 + rd. 18)                               |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
|______________________________________________________________________________|

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.04

______________________________________________________________________________
|  __________________________________________________________________________  |
| | 20    | Venituri din dividende, din care:              | 20    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 20.1  | Venituri din dividende primite de la o persoană| 20.1  |         | |
| |       | juridică română, în condiţiile prevăzute de    |       |         | |
| |       | lege                                           |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 20.2  | Venituri din dividende primite de la o persoană| 20.2  |         | |
| |       | juridică străină, situată într-un stat terţ, în|       |         | |
| |       | condiţiile prevăzute de lege                   |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 20.3  | Venituri din dividende primite de la o filială | 20.3  |         | |
| |       | situată într-un stat membru U.E., în condiţiile|       |         | |
| |       | prevăzute de lege                              |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 21    | Venituri din vânzarea/cesionarea titlurilor de | 21    |         | |
| |       | participare, în condiţiile prevăzute de lege   |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 22    | Venituri din lichidarea unei alte persoane     | 22    |         | |
| |       | juridice străine situate într-un stat cu care  |       |         | |
| |       | România are încheiată o convenţie de evitare a |       |         | |
| |       | dublei impuneri                                |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 23    | Alte venituri neimpozabile                     | 23    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 24    | Total venituri neimpozabile (rd. 20 + rd. 21 + | 24    |         | |
| |       | rd. 22 + rd. 23)                               |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 25    | Profit/pierdere (rd. 13 – rd. 19 – rd. 22)     | 25    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 26    | Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat şi   | 26    |         | |
| |       | impozitul pe profit amânat                     |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 27    | Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul    | 27    |         | |
| |       | realizat în străinătate                        |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 28    | Dobânzile/majorările de întârziere, amenzile,  | 28    |         | |
| |       | confiscările şi penalităţile de întârziere     |       |         | |
| |       | datorate către autorităţile române/străine     |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 29    | Cheltuieli de protocol care depăşesc limita    | 29    |         | |
| |       | prevăzută de lege                              |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 30    | Cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat,     | 30    |         | |
| |       | burse private, efectuate potrivit legii        |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 31    | Cheltuieli cu amortizarea contabilă            | 31    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 32    | Cheltuieli cu provizioanele şi cu rezervele    | 32    |         | |
| |       | care depăşesc limita prevăzută de lege         |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 33    | Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care nu | 33    |         | |
| |       | sunt reportate pentru perioada următoare       |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 34    | Cheltuieli cu dobânzi şi diferenţe de curs     | 34    |         | |
| |       | valutar reportate pentru perioada următoare    |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 35    | Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile   | 35    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 36    | Alte cheltuieli nedeductibile                  | 36    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 37    | Total cheltuieli nedeductibile (rd. 26 la      | 37    |         | |
| |       | rd. 36)                                        |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 38    | Total profit impozabil/pierdere fiscală pentru | 38    |         | |
| |       | anul de raportare, înainte de reportarea       |       |         | |
| |       | pierderii (rd. 25 + rd. 37)                    |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 39    | Pierdere fiscală în perioada curentă, de       | 39    |         | |
| |       | reportat pentru perioada următoare             |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 40    | Pierdere fiscală în perioada curentă           | 40    |         | |
| |       | transferată potrivit art. 26 alin. (2)         |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 41    | Pierdere fiscală în perioada curentă, primită  | 41    |         | |
| |       | de la persoana juridică cedentă, potrivit      |       |         | |
| |       | art. 26 alin. (2)                              |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 42    | Pierdere fiscală de recuperat din anii         | 42    |         | |
| |       | precedenţi                                     |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 43    | Profit impozabil/pierdere fiscală, de recuperat| 43    |         | |
| |       | în anii următori (rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 –   |       |         | |
| |       | rd. 41 – rd. 42)                               |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 44    | Total impozit pe profit (rd. 44.1 + rd. 44.2), | 44    |         | |
| |       | din care:                                      |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 44.1  | Impozit aferent profitului ce se impune cu cota| 44.1  |         | |
| |       | de 16%                                         |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 44.2  | Impozit de 5% aplicat veniturilor din          | 44.2  |         | |
| |       | activităţi de natura barurilor de noapte,      |       |         | |
| |       | cluburilor de noapte, a discotecilor şi a      |       |         | |
| |       | cazinourilor sau pariurilor sportive           |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 45    | Total credit fiscal                            | 45    |         | |
| |       | (rd. 45.1 + rd. 45.2 + rd. 45.3)               |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 45.1  | Credit fiscal extern                           | 45.1  |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 45.2  | Impozit pe profit scutit, din care:            | 45.2  |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 45.2.1| Impozit pe profit scutit, potrivit art. 19^4   | 45.2.1|         | |
| |       | Codul fiscal                                   |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 45.3  | Scutiri şi reduceri de impozit pe profit       | 45.3  |         | |
| |       | calculate potrivit legislaţiei în vigoare      |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 46    | Impozit pe profit înainte de scăderea sumelor  | 46    |         | |
| |       | reprezentând sponsorizare/şi sau mecenat şi    |       |         | |
| |       | burse private (rd. 44 – rd. 45)                |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 47    | Sume reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, | 47    |         | |
| |       | burse private, în limita prevăzută de lege     |       |         | |
| |       | din care:                                      |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 46    | Impozit pe profit anual (rd. 44 – rd. 45)      | 46    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 47    | Sume reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, | 47    |         | |
| |       | burse private, în limita prevăzută de lege, din|       |         | |
| |       | care:                                          |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 47.1  | – din anul curent                              | 47.1  |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 47.2  | – reportate din perioada precedentă            | 47.2  |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
|______________________________________________________________________________|

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.04

______________________________________________________________________________
|  __________________________________________________________________________  |
| | 48    | Impozit pe profit anual (rd. 46 – rd. 47)      | 48    |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 49    | Impozit pe profit stabilit în urma inspecţiei  | 49    |         | |
| |       | fiscale pentru anul fiscal de raportare şi care|       |         | |
| |       | se regăseşte în indicatorii din formular       |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 50    | Impozitul pe profit pentru anul de raportare   | 50    |         | |
| |       | prin formularul 100                            |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 51    | Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor  | 51    |         | |
| |       | declarat pentru anul de raportare prin         |       |         | |
| |       | formularul 100                                 |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 52    | Diferenţa de impozit pe profit datorat         | 52    |         | |
| |       | [rd. 48 – (rd. 49 + rd. 50 + rd. 51)]          |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
| | 53    | Diferenţa de impozit pe profit recuperat       | 53    |         | |
| |       | [(rd. 49 + rd. 50 + rd. 51) – rd. 48]          |       |         | |
| |_______|________________________________________________|_______|_________| |
|______________________________________________________________________________|
______________________
Cod bugetar: |______________________|

Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

Semnătura şi ştampila
________________________     __________________________
Nume, Prenume:     |________________________|   |                          |
________________________    |                          |
Funcţia/Calitatea: |________________________|   |__________________________|

______________________________________________________________________________
| Loc rezervat organului fiscal                                                |
|                                                    _______         ________  |
|                                 Nr. înregistrare: |_______| Data: |________| |
|______________________________________________________________________________|

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.04

 

ANEXA 2
(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.950/2012)

INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04

I. Depunerea declaraţiei
1. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.
Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.
Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare.
Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil.
În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind “X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.
La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.
2. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă.
Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

II. Completarea declaraţiei

1. Perioada de raportare
În rubrica “Anul” se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2014).
Rubricile privind “Perioada” se completează astfel:
– perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii au început să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 112^2 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi sfârşitul anului de raportare, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în cursul anului încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 112^2 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit (de exemplu, 01.07.14 – 31.12.14);
– perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. Pentru primul an fiscal modificat se va include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zile a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal.

2. Secţiunea A “Date de identificare a plătitorului”
În caseta “Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica “Funcţia/Calitatea” din formular se înscrie “Împuternicit”.
În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.
În rubrica “Denumire” se înscrie denumirea plătitorului.
Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului.

3. Secţiunea B “Date privind impozitul pe profit”
Rândurile 1 – 10 – se completează cu datele corespunzătoare, înregistrate în evidenţa contabilă a contribuabililor. La rândul 2 “Cheltuieli de exploatare” se înscrie şi cheltuiala cu impozitul pe profit.
În cazul în care se înregistrează un rezultat negativ (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul “-” (minus).
Rândul 11 – se completează cu sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul “Rezultatul reportat”, ca urmare a retratării sau transpunerii, care devin impozabile la data încasării/plăţii acestora, pentru perioada retratată ori transpusă. De asemenea se completează şi cu sumele reprezentând rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5), (5^1), (5^2) şi (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, acest rând se completează şi cu sumele reprezentând veniturile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.
Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, care devin impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare, după caz, potrivit art. 20 lit. g) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 11.1 – se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în soldul creditor al contului “Rezultatul reportat din provizioane specifice”, potrivit art. 19^3 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând rezervele devenite impozabile în conformitate cu art. 22 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 11.2 – se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, care se impozitează potrivit art. 19^3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele înregistrate la rândul 11.1.
Rândul 11.3 – se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. d^1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 12 – se completează cu sumele reprezentând diferenţe nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul “Rezultatul reportat”, ca urmare a retratării sau transpunerii la data încasării/plăţii acestora, pentru perioada retratată ori transpusă. Se completează şi cu cheltuielile de administrare capitalizate în valoarea stocurilor (la data scăderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare şi valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar rămase de recuperat, corespunzător duratei iniţiale de amortizare, după caz. De asemenea, acest rând se completează cu sumele reprezentând cheltuielile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. Acest rând se completează şi cu sumele care se deduc la calculul profitului impozabil potrivit art. 21 alin. (4) lit. ţ) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 12.1 – se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în soldul debitor al contului “Rezultatul reportat din provizioane specifice”, potrivit art. 19^3 lit. a) pct. 2 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând sumele devenite deductibile, în mod eşalonat, în tranşe egale, pe o perioadă de 3 ani.
Rândul 12.2 – se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, care se deduc la calculul profitului impozabil potrivit art. 19^3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele înregistrate la rândul 12.1.
Rândul 14 – se completează cu suma reprezentând amortizarea fiscală determinată conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi amortizarea fiscală determinată potrivit art. 19^1 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ. Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată, potrivit art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, în cazul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe.
Rândul 15 – se completează cu suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul 34 din “Declaraţia privind impozitul pe profit” depusă pentru anii anteriori.
Acest rând se completează în cazul operaţiunilor de reorganizare şi cu următoarele valori:
– persoana juridică beneficiară înscrie şi suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă de contribuabilul cedent şi transmise de acesta, proporţional cu activele şi pasivele transferate, potrivit art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
– persoana juridică cedentă înscrie partea din suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă pe care continuă să o recupereze, recalculată proporţional cu activele şi pasivele menţinute, potrivit art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 16 – se completează cu valoarea reprezentând constituirea sau creşterea netă a rezervei legale în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 17 – se înscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele care sunt înregistrate pe cheltuieli de exploatare la rândul 2 din formular.
Rândul 17.1 – se completează cu sumele reprezentând filtrele prudenţiale care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. d^1) din Codul fiscal.
Rândul 18 – se completează cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispoziţiilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 18.1 – se completează cu suma reprezentând deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil a cheltuielilor eligibile pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 19^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 20.1 – se completează cu veniturile reprezentând dividende primite de la o persoană juridică română, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende, potrivit art. 20 lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 20.2 – se completează cu veniturile din dividende primite de la o persoană juridică străină situată într-un stat terţ, astfel cum acesta este definit la art. 20^1 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende, potrivit art. 20 lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 20.3 – se completează cu veniturile din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru UE, în condiţiile prevăzute la art. 20^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 21 – se completează cu veniturile financiare reprezentând veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare, potrivit art. 20 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 22 – se completează cu sumele reprezentând veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare, potrivit art. 20 lit. h) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 23 – se completează cu valorile corespunzătoare veniturilor neimpozabile, altele decât cele înregistrate la rândurile 20 – 22, prevăzute la art. 20 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 26 – se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe profit datorat, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.
Rândul 27 – se completează cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate, reflectate drept cheltuială în evidenţa contabilă.
Rândul 28 – se înscriu valorile reprezentând cheltuielile reglementate de art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 29 – se înscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depăşeşte limita prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 30 – se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare şi/sau mecenat şi cu bursele private, efectuate potrivit legii şi înregistrate în contabilitate.
Rândul 31 – se înscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea înregistrată în contabilitate. Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând valoarea contabilă rămasă neamortizată, în cazul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe.
Rândul 32 – se înscriu sumele înregistrate drept cheltuieli în contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, peste limitele ori în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 33 – reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada următoare, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 34 – reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile şi cu diferenţele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 35 – se completează cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor neimpozabile, cu excepţia celor prevăzute la art. 20 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 36 – se completează cu sumele reprezentând alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:
– depăşirile limitelor admisibile, stabilite prin dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor menţionate la lit. a), g), h) şi i);
– cheltuielile prevăzute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor menţionate la lit. a), b), i) şi p);
– alte cheltuieli care nu sunt efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.
Rândul 39 – se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 40 – se completează de persoana juridică cedentă cu valoarea pierderii fiscale înregistrate în perioada curentă, transferată persoanei juridice beneficiare, şi care nu se recuperează de persoana juridică cedentă, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 41 – se completează de persoana juridică beneficiară cu valoarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabilul cedent în perioada din anul curent cuprinsă între 1 ianuarie şi data la care operaţiunea respectivă produce efecte şi transferată de persoana juridică cedentă persoanei juridice beneficiare, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 42 – se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activităţile din România, cât şi din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.
Acest rând se completează în cazul operaţiunilor de reorganizare şi cu următoarele valori:
– persoana juridică beneficiară înscrie şi valoarea pierderilor fiscale nerecuperate din anii precedenţi de contribuabilul cedent şi transmise de acesta, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
– persoana juridică cedentă înscrie partea din pierderea fiscală de recuperat din anii precedenţi pe care continuă să o recupereze, recalculată proporţional cu activele şi pasivele menţinute, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 44.1 – se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă.
Rândul 44.2 – se completează cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, în condiţiile reglementate de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 45.1 – impozitul plătit unui stat străin este dedus dacă se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin şi dacă persoana juridică română prezintă documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin.
Rândul se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obţin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reţinere la sursă, venituri impuse atât în România, cât şi în statul străin, respectiv:
1. suma impozitelor plătite direct sau indirect prin reţinere la sursă şi virate de o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atestă plata acestora;
2. suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la:
– profiturile impozabile obţinute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
– celelalte venituri obţinute în acel stat străin.
Dacă o persoană juridică străină rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din Spaţiul Economic European îşi desfăşoară activitatea în România printr-un sediu permanent şi acel sediu permanent obţine venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori dintr-un alt stat din Spaţiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atât în România, cât şi în statul unde au fost obţinute veniturile, atunci impozitul plătit în statul de unde au fost obţinute veniturile, fie direct, fie indirect prin reţinerea şi virarea de o altă persoană, se deduce din impozitul pe profit ce se determină potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (3^1) şi (3^2) din acelaşi act normativ.
Rândul 45.2.1 – se înscrie suma ce reprezintă scutirea de la plată a impozitului pe profitul reinvestit, în conformitate cu prevederile art. 19^4 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 45.3 – se înscriu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislaţiei în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea şi/sau mecenatul şi bursele private, efectuate potrivit legii.
Rândul 47.1 – se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din anul curent.
Rândul 47.2 – se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, reportate din perioada precedentă, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândul 49 – se înscrie suma reprezentând diferenţa de impozit pe profit stabilită de organele de inspecţie fiscală pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în indicatorii din formular.
Rândul 50 – se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100.
Rândul 51 – se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de către microîntreprinderile care în cursul anului fiscal devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 112^6 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

—————

Tags: , ,

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.