ORDIN 2280 din 17 iulie 2014

| August 7, 2014 | 0 Comments

 ORDIN   Nr. 2280 din 17 iulie 2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE /   AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 560 din 29 iulie 2014

Având în vedere prevederile art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 211 lit. e) şi g) pct. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART. I
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 29 octombrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
“ORDIN
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor şi armelor achiziţionate intracomunitar”
2. La articolul 1 alineatul (1), punctele 1 şi 2 şi alineatul (2) se vor modifica şi vor avea următorul cuprins:
“1. Certificatul de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor şi armelor achiziţionate intracomunitar, prevăzut în anexa nr. 1;
2. Cererea de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor şi armelor achiziţionate intracomunitar, prevăzută în anexa nr. 2.
(…)
(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) pct. 1, denumit în continuare certificat, se utilizează de către contribuabilii persoane fizice în scopul efectuării primei înmatriculări în România a vehiculelor achiziţionate intracomunitar sau înscrierii armei în documentul care atestă dreptul de deţinere a armei sau, după caz, de port şi de folosinţă a armei, prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau la Direcţia arme, explozivi şi substanţe periculoase, după caz.”
3. La articolul 2, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“ART. 2
(1) Organul fiscal competent verifică în baza de date dacă în evidenţa fiscală a contribuabilului figurează ca achitată acciza datorată pentru produsele provenite din achiziţii intracomunitare prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi j) din Codul fiscal.
(…)
(3) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent transmite acestuia zilnic încasările reprezentând accize aferente vehiculelor şi armelor achiziţionate intracomunitar, prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi j) din Codul fiscal.”
4. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. II
Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 17 iulie 2014.
Nr. 2.280.

ANEXA 1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.361/2013)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ………………
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ………………….
Serviciul fiscal municipal/orăşenesc/comunal ………………….

Nr. de înregistrare …………
Data emiterii ………………

CERTIFICAT
de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor şi armelor achiziţionate intracomunitar

Ca urmare a cererii nr. ……. din data de …………, se atestă faptul că, la data prezentei, dl/dna …………………………………….., cu domiciliul fiscal în ……………………., str. ………….. nr. ….., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul ……………….., CNP …………….., a achitat suma de ………………. lei, reprezentând accize aferente vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar, prevăzute de art. 207 lit. h), i) şi j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu documentul de plată nr. ………. din data de …………… .
S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la înmatricularea vehiculelor/înscrierea armelor şi este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele ……………
Semnătura
…………………….
L.S.

Întocmit
Numele şi prenumele ……………
Semnătura …………………….

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului “Certificat de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar”

1. Denumire: “Certificat de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar”
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: se utilizează formularul pus la dispoziţie de către organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
4. Se utilizează pentru atestarea plăţii accizelor aferente vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar, prevăzute la art. 207 lit. h), i) şi j) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul efectuării primei înmatriculări/înscrierii în România a acestora.
5. Se întocmeşte în două exemplare de compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, în format hârtie, pentru comunicare şi arhivare.
6. Circulă în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii:
– un exemplar la contribuabil, în format hârtie;
– un exemplar la dosarul fiscal, în format hârtie.
7. Se arhivează în format hârtie la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA 2
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.361/2013)

CERERE
de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar


______________________________________________________________________________
| A. | DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                 |
|    | 1. Numele şi prenumele ………………………………………… |
|    | 2. Cod numeric personal ……………………………………….. |
|    | 3. Date privind domiciliul fiscal ………………………………. |
|    |        Judeţul …………, sectorul ……, localitatea …………, |
|    |        str. ………………… nr. …, bl. …, sc. …., et. …., |
|    |        ap. …, codul poştal ……………, fax ……………….., |
|    |        telefon ……………….., e-mail ……………………… |
|    |                                                                         |
| B. | DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI                                 |
|    | Reprezentare prin împuternicit |_|                                      |
|    | Nr. act împuternicire ………………, data ……………          |
|    | 2. Date de identificare a împuternicitului                              |
|    | Numele şi prenumele ……………………………………          |
|    | Adresa: judeţul ………., sectorul …….., localitatea ……….., |
|    |         str. …………. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, |
|    |         codul poştal ……………., fax ………………………, |
|    |         telefon ……………….., e-mail …………………….. |
|    | Cod numeric personal ………………………………………….. |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |                                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|


SOLICIT:
Confirmarea plăţii sumei de …………. lei, reprezentând accize aferente vehiculelor/armelor prevăzute de art. 207 lit. h), i) şi j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţionate intracomunitar, achitată cu documentul de plată …………*) nr. …………… din data de ………………… .

______________________________________________________________________________
|    |                                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |                                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |                                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |                                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|

Menţionez că certificatul îmi este necesar în scopul efectuării primei înmatriculări în România a vehiculului/vehiculelor/înscrierii armei/armelor, pentru care se atestă plata accizelor.

______________________________________________________________________________
| Numele şi prenumele ……………………………………………….. |
| C.N.P. …………………………………………………………… |
| Semnătura ………………………………………………………… |
| Data …………/………../………                                      |
|______________________________________________________________________________|
|                    Se completează de către organul fiscal                    |
|______________________________________________________________________________|
| Denumirea organului fiscal …………………………………………. |
| Nr. de înregistrare ………….., data înregistrării ……./……/…… |
| Numele şi prenumele persoanei care a verificat ……………………….. |
| Număr legitimaţie …………………………………………………. |
|______________________________________________________________________________|

————
*) Se menţionează felul documentului de plată (OPT, chitanţă etc.).

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului “Cerere de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar”

1. Denumire: “Cerere de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor/armelor achiziţionate intracomunitar”
2. Format: A4/t1
3. Se tipăreşte într-un exemplar. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
4. Se difuzează gratuit.
5. Se utilizează la eliberarea certificatului.
6. Se întocmeşte într-un exemplar de contribuabil sau de către împuternicit.
7. Circulă la organul fiscal.
8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

—————

Tags:

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.