Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 658 din 25.10.2013

| October 30, 2013 | 0 Comments

ORDIN   Nr. 3331 din 17 octombrie 2013
pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 658 din 25 octombrie 2013

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 153 şi 153^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7, art. 78 alin. (3) şi art. 228 alin. (2) şi (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, prevăzută în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
a) Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 2;
b) Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 3;
c) Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 4;
d) Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 5.
ART. 3
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.
ART. 4
Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă începând cu:
a) data reactivării contribuabilului prin decizie a organului fiscal competent, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii, în cazul contribuabililor intraţi în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;
c) data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b).
ART. 5
Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează:
a) de la data declarării ca inactivi, în condiţiile legii;
b) de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;
c) de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situaţia în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situaţia în care asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, şi, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;
e) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.
ART. 6
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 7
Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 9
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 25 mai 2012, cu modificările ulterioare.
ART. 10
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Anexele la acest ordin le gasiti mai jos

 

Download (PDF, 368KB)

 

 

Tags: , ,

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.