Legea nr. 262/2013 – completare Cod Fiscal

| October 11, 2013 | 0 Comments

Legea nr. 262/2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 7 octombrie 2013, iar in continuare va oferim textul integral al acesteia..

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. ‐ Articolul 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:

“(4^1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii de terenuri degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, la solicitarea acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
(4^2) Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se solicită după depunerea documentelor justificative de către proprietarii terenurilor şi are ca scop identificarea terenurilor degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, precum şi delimitarea acestora.”

2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
“(5^1) Scutirea de la plata impozitului pe teren prevăzută la alin. (4^1) se aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care au fost obținute avizele favorabile potrivit alin. (4^2).”
Art. II. ‐ Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU‐ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE‐CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

Tags:

Category: Legislatie

Leave a Reply

Your email address will not be published.