Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind Fondul de mediu in cazul deseurilor

| November 6, 2013 | 0 Comments

I. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor ocazionate de constituirea şi plata Fondului de mediu, în cazul în care deţinătorii de deşeuri sunt persoane juridice:

1. La unitatea vânzătoare de deşeuri reciclabile (persoană juridică):

a) Vânzarea deşeurilor către unitatea colectoare/valorificatoare, cu evidenţierea distinctă în factură a cotei de 3% reprezentând fondul de mediu:

4111 “Clienţi”              =           %       – total factură, inclusiv TVA

                          703 “Venituri din vânzarea produselor reziduale”  – valoarea deşeurilor vândute (inclusiv cota de 3% Fond de mediu)

                          4427 “TVA colectată”   –  TVA aferentă   *nota

b) Încasarea facturii, mai puţin a cotei din veniturile realizate de unitatea deţinătoare reprezentând suma necesară constituirii fondului pentru mediu, potrivit legii. Diferenţa dintre valoarea totală a facturii şi cota reţinută prin stopaj la sursă de către unitatea colectoare/valorificatoare se înregistrează la cheltuieli, articol contabil:

%    =          4111  „Clienţi” – total factură, inclusiv TVA

512 „Conturi curente la bănci” – valoarea facturii emise, mai puţin cota de 3% – Fond de mediu

652 „Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător” – cota de 3% – Fond de mediu, reţinută de colector/valorificator

2. La unitatea colectoare/valorificatoare de deşeuri reciclabile:

a) Achiziţionarea deşeurilor de la unitatea deţinătoare, pe baza facturii primite de la aceasta:

%       =         401 „Furnizori” – total factură, inclusiv TVA

3xx „Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie” – valoarea deşeurilor achiziţionate

4426 „TVA deductibilă” – TVA aferentă   *nota

b) Constituirea fondului pentru mediu, cota acestuia reţinându-se prin stopaj la sursă:

401 „Furnizori” = 447 „Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate” / analitic – evidenţierea datoriei reprezentând cota de 3% – Fond de mediu distinct „Fond de mediu”

c) Achitarea facturii emise de unitatea deţinătoare (vânzătoare) de deşeuri, mai puţin cota de 3% – Fond de mediu:

401 „Furnizori” =  512 „Conturi curente la bănci”

d) Vărsarea la Fondul de mediu, a cotei reţinute de unitatea colectoare/valorificatoare:

447 „Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate” / analitic distinct „Fond de mediu” = 512 „Conturi curente la bănci”

II. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor aferente constituirii Fondului de mediu, în cazul în care deţinătorii de deşeuri sunt persoane fizice:

a) Achiziţionarea deşeurilor de la persoana fizica deţinătoare (vanzatoare), pe bază de adeverinta de primire si plata :

3xx „Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie” = 462 „Creditori diverşi”/ analitic distinct „Persoane fizice”

b) Achitarea în numerar a sumelor cuvenite persoanei fizice şi reţinerea cotei de 3%- Fond de mediu si 16% Impozitului pe alte venituri persoane fizice

462 „Creditori diverşi”/ analitic distinct „Persoane fizice”   =  %  – valoarea deşeurilor achiziţionate

                                                                                           531 „Casa” – valoarea deşeurilor achiziţionate, mai puţin cota de 3%   Fond de mediu si 16% Impozitului pe alte venituri persoane fizice

                                                                                              447 „Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate” / analitic distinct „Fond de mediu” – evidenţierea datoriei de 3% reprezentând Fondul de mediu

                                                                                                446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate analitic distinct „ impozit alte venituri persoane fizice” – evidenţierea datoriei de 16% reprezentând  Impozitul pe alte venituri persoane fizice

*nota – In cazul in care ambele societati sunt platitoare de tva se va proceda conform masurilor de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal pe care il regasiti integral mai jos, prin mecanismul “taxarii inverse“.

ART. 160 Măsuri de simplificare

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 150 alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153.

(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:

a) livrarea următoarelor categorii de bunuri:

1. livrarea de deșeuri feroase și neferoase, de rebuturi feroase și neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;

2. livrarea de reziduuri și alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase și neferoase, aliajele acestora, zgură, cenușă și reziduuri industriale ce conțin metale sau aliajele lor;

3. livrarea de deșeuri de materiale reciclabile și materiale reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă și sticlă;

4. livrarea materialelor prevăzute la pct. 1—3 după prelucrarea/transformarea acestora prin operațiuni de curățare, polizare, selecție, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obținerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere;

b) livrarea de masă lemnoasă şi materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

c) livrarea de cereale și plante tehnice menționate în continuare, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun:

Cod  NC

Produs

1001 10 00 Grâu dur
1001 90 10 Alac (Triticum  spelta), destinat însămânţării
ex 1001 90 91 Grâu comun  destinat însămânţării
ex 1001 90 99 Alt alac  (Triticum spelta) și grâu comun, nedestinate însămânțării
1002 00 00 Secară
1003 00 Orz
1005 Porumb
1201 00 Boabe de soia,  chiar sfărâmate
1205 Semințe de  rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar  sfărâmate
1206 00 Semințe de  floarea-soarelui, chiar sfărâmate
1212 91 Sfeclă de  zahăr

d)  transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum şi transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă;

e) (în vigoare din 1 septembrie 2013) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 125^1 alin. (2). Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se înţelege un consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie – noiembrie a fiecărui an calendaristic. Se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă de energie electrică cumpărătorul care deţine licenţa pentru activitatea de operator al pieţei de energie electrică eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzacţiile pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică. De asemenea, se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă de energie electrică şi cumpărătorul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

1. deţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică;

2. activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. În acest sens, trebuie să depună la organul fiscal competent, până pe data de 10 decembrie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplineşte această condiţie, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia să afişeze pe site-ul său cel târziu până pe data de 31 decembrie a fiecărui an lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile respective. Pentru achiziţiile de energie electrică efectuate în anul în care cumpărătorul obţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu estimat din energia electrică cumpărată este neglijabil, care este valabilă până la data de 31 decembrie a anului respectiv;

f) (în vigoare din 1 septembrie 2013) transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pe facturile emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii prevăzute la alin. (2) furnizorii/prestatorii nu vor înscrie taxa colectată aferentă. Beneficiarii vor determina taxa aferentă, care se va evidenţia în decontul prevăzut la art. 156^2, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă. Beneficiarii au drept de deducere a taxei în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145147^1.

(4) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât furnizorii, cât şi beneficiarii. Prin norme se stabilesc responsabilităţile părţilor implicate în situaţia în care nu s-a aplicat taxare inversă.

(5) Prevederile prezentului articol se aplică numai pentru livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării.

(6) Prevederile alin. (2) lit. c), e) şi f) se aplică până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. (în vigoare din 1 septembrie 2013)

Tags: , , ,

Category: Monografii

Leave a Reply

Your email address will not be published.