Atragerea răspunderii solidare – procedura recuperării creanţelor fiscale

| November 18, 2013 | 0 Comments

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă principalele reglementări privind răspunderea solidară în situaţia recuperării creanţelor fiscale.

 Definiţie

Plătitor al obligaţiei fiscale, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală (CPF), este debitorul sau persoana care în numele debitorului, în baza legii are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a plăti, după caz, impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume datorate bugetului general consolidat.

 Categoriile de persoane care răspund în solidar cu debitorul

La recuperarea creanţelor fiscale, răspund în solidar cu debitorul:

– asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, în condiţiile prevăzute la art. 20 din CPF, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă;

– terţii popriţi, în situaţiile prevăzute la art. 149 alin. (9), (10), (12) şi (15) din CPF, în limita sumelor sustrase indisponibilizării;

– reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a) din CPF, că nu deţine alte disponibilităţi băneşti.

 În cazul debitorului declarat insolvabil

Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, răspund solidar cu acesta:

– persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;

– administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;

– administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate ;

– administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale;

– administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul şi dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

– dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;

– are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor;

– are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

 Alte precizări

Răspunderea persoanelor prevăzute mai sus se atrage prin decizia organului fiscal competent în care sunt prezentate motivele de fapt şi de drept pentru care este angajată.

Decizia constituie titlul de creanţă privind obligaţia la plată a persoanei răspunzătoare, este stabilită atât pentru obligaţia fiscală principală cât şi pentru accesoriile acesteia şi va fi comunicată persoanei obligată la plată conform procedurii prevăzută la art. 44 din CPF.

Titlul de creanţă comunicat poate fi atacat în condiţiile legii.

*

Baza legală: art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările ulterioare.

Sursa: finantevalcea

Tags: , , , ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.