Adeverinta privind atestarea plătii contributiei de asigurări sociale

| October 24, 2014 | 0 Comments

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761/21.10.2014, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor Capitolul II din Titlul IXA2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri

Prin ordinul menţionat mai sus, au fost aprobate modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

– adeverinţă, prevăzută în Anexa nr. 2;

–  cerere de eliberare a adeverinţei care atestă modul de îndeplinire a obligaţiei de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat, prevăzută în Anexa nr. 3. Certificarea modului de îndeplinire de către persoanele fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor Capitolul II din Titlul IXA2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, se face pe baza unei cereri. Cererea se depune de contribuabil la organul fiscal în a cărui rază teritorială acesta are domiciliul fiscal.

Organul fiscal competent verifică în baza de date dacă în evidenţa fiscală a contribuabilului există obligaţii fiscale neachitate reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acesteia, atât comunicate, cât şi instituite şi necomunicate. În situaţia în care se constată că în evidenţa fiscală există obligaţiile fiscale menţionate mai sus, organul fiscal competent înmânează contribuabilului decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, împreună cu foaia de vărsământ, în care este individualizată suma datorată. În aceeaşi zi, contribuabilul se prezintă cu foaia de vărsământ la unitatea Trezoreriei Statului, în vederea achitării obligaţiei de plată.

În ziua imediat următoare plăţii, organul fiscal competent verifică înregistrarea sumelor achitate în evidenţa fiscală şi efectuează stingerea obligaţiilor fiscale, potrivit legii. După efectuarea stingerii, organul fiscal competent reverifică dacă în evidenţa fiscală mai există astfel de obligaţii fiscale, iar în situaţia în care nu mai există, eliberează adeverinţa, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 2 la ordin.

Atenţie!

Nu se eliberează adeverinţa în următoarele situaţii:

a)   obligaţiile fiscale principale sunt neachitate şi obligaţiile fiscale accesorii sunt comunicate şi neachitate;

b)  obligaţiile fiscale accesorii sunt instituite şi necomunicate.

Adeverinţa este scutită de taxă extrajudiciară de timbru şi se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.

Adeverinţa se eliberează în vederea stabilirii stagiului de cotizare de către organele competente din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice.

Adeverinţa se emite în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii şi este valabilă 90 de zile de la data emiterii.

Sursa : AJFP Valcea

Tags: , ,

Category: Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.