Servicii de Insolventa si Lichidare

Mandatar ad-hoc, conform Legii 381/2009:

– mediem negocierea între debitor şi creditori pentru a se ajunge la o înţelegere în termen de maxim 90 de zile;

Conciliator, conform Legii 381/2009:

– întocmim tabloul creditorilor, care include şi creditorii contestaţi sau ale căror creanţe sunt în litigiu şi tabloul creditorilor concordatari;
– elaborăm, împreună cu debitorul, oferta de concordat, cu elementele componente ale acesteia, respectiv, proiectul de concordat şi planul de redresare;
– facem demersuri pentru soluţionarea pe cale amiabilă a oricărei dispute între debitor şi creditori ori între creditori;
– solicităm judecătorului-sindic constatarea şi/sau, dupa caz, omologarea concordatului preventiv;
– supraveghem îndeplinirea obligaţiilor asumate de către debitor prin concordatul preventiv;
– informăm de urgenţă, adunarea creditorilor concordatari asupra neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către debitor a obligaţiilor sale;
– întocmim şi transmitem adunării creditorilor concordatari rapoarte lunare sau trimestriale asupra activităţii sale şi a debitorului;
– convocăm adunarea creditorilor concordatari;
– cerem instanţei închiderea procedurii concordatului preventiv;
– îndeplinim orice alte atribuţii prevăzute de prezenta lege, instituite prin concordatul preventiv ori stabilite de judecatorul-sindic.

Administrator judiciar, conform Legii nr. 85/2006:

– examinăm situaţia economică a debitorului şi documentele depuse conform prevederilor art. 28 şi 35 şi întocmim raportul prin care să propună fie intrarea în procedură simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie;
– examinăm activităţile debitorului şi întocmim un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, în condiţiile art. 138, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic;
– întocmim actele prevăzute la art. 28 alin. (1), în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia respectivă înăuntrul termenelor legale;
– elaborăm planul de reorganizare a activităţii debitorului, în funcţie de cuprinsul raportului prevăzut la lit. a) şi în condiţiile şi termenele prevăzute la art. 94 din lege;
– supraveghem operaţiunile de gestionare a patrimoniului debitorului;
– conducem integral, respectiv în parte, a activitatea debitorului;
– convocăm, prezidăm şi asigurăm secretariatul şedinţelor adunării creditorilor sau ale acţionarilor, asociaţilor ori membrilor debitorului persoană juridică;
– introducem acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
– sesizăm de urgenţă a judecatorul-sindic în cazul în care constatăm că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative;
– menţinem sau denunţăm unele contracte încheiate de debitor;
– verificăm creanţele şi, atunci când este cazul, formulăm obiecţiuni la acestea, precum şi întocmim tabelelor creanţelor;
– urmărim încasărea creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii; formulăm şi susţinem acţiunile în pretenţii pentru încasarea creanţelor debitorului;
– sesizăm judecătorul-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta.

Lichidator judiciar, conform Legii nr. 85/2006:

– examinăm activitatea debitorului asupra căruia se iniţiează procedura simplificată şi întocmim unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţă, cu menţionarea persoanelor carora le-ar fi imputabilă şi a existenţei premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile art. 138;
– conducem activitatea debitorului;
– introducem acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
– aplicăm sigilii, inventariem bunurile şi luăm măsurile corespunzătoare pentru conservarea lor;
– menţinem sau denunţăm unele contracte încheiate de debitor;
– verificăm creanţele şi, atunci când este cazul, formulăm obiecţiuni la acestea, precum şi întocmim tabelele creanţelor;
– urmărim încasarea creanţelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii, încasăm creanţele; formulăm şi susţinem acţiunile în pretenţii pentru încasarea creanţelor debitorului;
– primim plăţile pe seama debitorului şi le consemnăm în contul averii debitorului;
– vindem bunurile din averea debitorului, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
– sesizăm judecătorul-sindic cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta;
– orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic.

Lichidator – societăţi dizolvate, conform Legii nr. 31/1990:

– realizăm toate demersurile legale pentru dizolvare;
– întocmirea bilanţului de lichidare;
– asigurăm reevaluări – prin partenerii nostri.

Diverse:

– Analizarea situaţiei economico-financiare şi alegerea celei mai eficiente proceduri;
– Întocmirea de documente specifice, ex: cereri de deschidere a procedurii, declaraţii de creanţă, etc.;
– Întocmirea planului de reorganizare;
– Întocmirea bilanţului de lichidare.