ORDIN Nr. 897/2015 din 3 august 2015 si anexele 1 si 2

| September 24, 2015 | 0 Comments

ORDIN  Nr. 897/2015 din 3 august 2015
pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor
EMITENT:     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 711 din 22 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 4 alin. (1) şi art. 36 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobă Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, cuprinse în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
————
*) Anexa nr. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 2
(1) Prezentul ordin se aplică de către societăţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările ulterioare.
(2) Societăţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care efectuează operaţiuni de natura celor reglementate de normele metodologice prevăzute în anexa nr. 1, procedează la evidenţierea lor în contabilitate utilizând aceste reglementări, cu respectarea legislaţiei care reglementează din punct de vedere juridic operaţiunile respective.
ART. 3
(1) Societăţile care se reorganizează trebuie să ia măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale cu privire la păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate. În acest sens, societăţile care au preluat elemente de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii de la alte societăţi în urma operaţiunilor de reorganizare poartă răspunderea pentru păstrarea şi arhivarea documentelor şi registrelor contabile aparţinând societăţilor predătoare, corespunzătoare elementelor preluate.
(2) În proiectul de fuziune sau divizare trebuie să se prevadă societatea care răspunde de păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate ale societăţii care îşi încetează existenţa.
ART. 4
Exemplele privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, cuprinse în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin, ilustrează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin şi nu sunt limitative.
————
*) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 şi 1.012 bis din 3 noiembrie 2004.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 bis

Download (PDF, 889KB)

Tags: , , , ,

Category: Legislatie, Stiri Actuale

Leave a Reply

Your email address will not be published.