Fuziunea societatilor cand societatea absorbantă are capitaluri proprii negative, iar societatea absorbită are capitaluri proprii pozitive

| December 6, 2013 | 0 Comments

1. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care fuzionează (societatea “S” – absorbantă şi societatea “T” – absorbită).
Reevaluarea imobilizărilor corporale ale societăţii “S”, pe baza evaluării efectuate de evaluatori autorizaţi, înregistrează un plus de 125.000 mii lei (valoarea justă este de 5.500.000 mii lei faţă de valoarea contabilă netă de 5.375.000 mii lei).
Regularizarea diferenţelor din reevaluare la societatea “S”, în mii lei:
212 = 105     125.000
Rezultatele evaluării societăţii “T” sunt reflectate la venituri, aşa cum se prezintă la pct. 6.

2. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv, conform bilanţurilor celor două societăţi comerciale care fuzionează, în baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii efectuate cu această ocazie, se prezintă astfel:

Bilanţul societăţii “S”


– mii lei –
______________________________________________________________________________
|                                                              |Nr.|   Sold    |
|                                                              |rd.|           |
|______________________________________________________________|___|___________|
|  |                          A                                | B |      1    |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                     |   |           |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 212 – 2812)                |02 | 5.500.000 |
|  | (8.425.000 – 2.925.000)                                   |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03)                 |04 | 5.500.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                      |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | I. STOCURI (ct. 371)                                      |05 | 1.000.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | II. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o       |06 | 2.125.000 |
|  | perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat.)      |   |           |
|  | (ct. 411 – 491) (3.300.000 – 1.175.000)                   |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5121)                   |08 |   250.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08)                  |09 | 3.375.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA  |11 | 9.875.000 |
|  | UN AN (ct. 404)                                           |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NET  |12 |-6.500.000 |
|  | (rd. 09 + 10 – 11 – 18)                                   |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 – 17)  |13 |-1.000.000*|
|  |                                                           |   |           |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | J. CAPITAL ŞI REZERVE                                     |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                       |19 | 2.000.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | – capital subscris vărsat (ct. 1012)                      |21 | 2.000.000 |
|  | (200 mii acţiuni x 10.000 lei/acţiune)                    |   |           |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                     |24 |   125.000 |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | IV. REZERVE (ct. 106)                                     |26 | 2.875.000 |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | V. REZULTAT REPORTAT (ct. 117) Sold D                     |28 | 6.000.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                  |32 |-1.000.000 |
|  | (rd. 19 + 23 + 24 – 25 + 26 + 27 – 28 + 29 – 30 – 31)     |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                            |34 |-1.000.000 |
|__|___________________________________________________________|___|___________|

 

* Deoarece activul net este mai mic decât jumătate din capitalul social, AGA va lua măsuri în conformitate cu art. 153 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

Bilanţul societăţii “T”

– mii lei –
______________________________________________________________________________
|                                                               |Nr.|   Sold   |
|                                                               |rd.|          |
|_______________________________________________________________|___|__________|
|  |                          A                                 | B |     1    |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                      |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 212 – 2812)                 |02 | 1.150.000|
|  | (2.125.000 – 975.000)                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03)                  |04 | 1.150.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                       |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. STOCURI (ct. 301)                                       |05 |   825.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | II. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o        |06 | 1.600.000|
|  | perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat.)       |   |          |
|  | (ct. 411 – 491) (1.875.000 – 275.000)                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5121)                    |08 |    50.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08)                   |09 | 2.475.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA   |11 | 1.225.000|
|  | UN AN (ct. 419)                                            |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  |12 | 1.250.000|
|  | (rd. 09 + 10 – 11 – 18)                                    |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 – 17)   |13 | 2.400.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | J. CAPITAL ŞI REZERVE                                      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                        |19 | 1.250.000|
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | – capital subscris vărsat (ct. 1012)                       |21 | 1.250.000|
|  | (125 mii acţiuni x 10.000 lei/acţiune)                     |   |          |
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | IV. REZERVE (ct. 1068*)                                    |26 | 1.150.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   |32 | 2.400.000|
|  | (rd. 19 + 23 + 24 – 25 + 26 + 27 – 28 + 29 – 30 – 31)      |   |          |
|  |____________________________________________________________|___|__________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                             |34 | 2.400.000|
|__|____________________________________________________________|___|__________|

* Suma din contul 1068 este formată din repartizarea profitului net din anii anteriori.

3. Evaluarea globală a societăţilor:
Valoarea globală a societăţii “T” rezultată în urma evaluării înregistrează o creştere de 100.000 mii lei faţă de activul net contabil.

Societatea “S”
Activ net contabil = 8.875.000 mii lei – 9.875.000 mii lei = -1.000.000 mii lei
Aport net = Activ net contabil

Societatea “T”
Activ net contabil = 3.625.000 mii lei – 1.225.000 mii lei = 2.400.000 mii lei
Aport net = 2.400.000 mii lei + 100.000 mii lei = 2.500.000 mii lei

4. Determinarea raportului de schimb al acţiunilor, pentru a acoperi aportul societăţii absorbite:

– Stabilirea valorii contabile a acţiunilor societăţilor “S” şi “T”:

Societatea “S”
Pentru societatea absorbantă care are capital propriu (aport net) negativ, se va lua în considerare valoarea nominală a unei acţiuni.
1 acţiune “S” = 10.000 lei

Societatea “T”
2.500.000 mii lei : 125 mii acţiuni existente = 20.000 lei.
– Determinarea raportului de schimb al acţiunilor:
20.000 : 10.000 = 2 / 1, adică se schimbă 1 acţiune a societăţii “T” pentru 2 acţiuni ale societăţii “S”.

5. Determinarea numărului de acţiuni de emis de societatea “S”, fie prin raportarea aportului net al societăţilor comerciale absorbite la valoarea contabilă a unei acţiuni a societăţii comerciale absorbante, fie prin înmulţirea numărului de acţiuni ale societăţii absorbite cu raportul de schimb:
– valoarea aportului net al societăţii “T” este de 2.500.000 mii lei
– valoarea nominală a unei acţiuni la societatea “S” este de 10.000 lei

2.500.000 mii : 10.000 lei/acţiune = 250 mii acţiuni;
sau
125 mii acţiuni x 2 / 1 (raportul de schimb) = 250 mii acţiuni.

– Determinarea creşterii de capital social la societatea “S”:
250 mii acţiuni x 10.000 lei/acţiune = 2.500.000 mii lei,
respectiv valoarea activului net al societăţii “T”.

Acţionarii de la societatea “T” vor primi, ca urmare a fuziunii, 250 mii de acţiuni a 10.000 lei (valoarea nominală a unei acţiuni).

6. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia fuziunii

Contabilitatea fuziunii la societatea “T” – absorbită

Înregistrări contabile, în mii lei:

a) evidenţierea valorii activului transferat:
461  =  7583   3.725.000

b) scăderea din evidenţă a elementelor de activ transferate:
6583  =    %    3.625.000
212   1.150.000
301     825.000
411   1.600.000
5121      50.000

c) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli:
121  =  6583   3.625.000
7583  =   121   3.725.000

d) transmiterea elementelor de pasiv:
419  =   461   1.225.000

%   =   456   2.500.000
1012            1.250.000
1068            1.150.000
121              100.000
e) regularizarea conturilor 456 şi 461:
456  =   461   2.500.000

Contabilitatea fuziunii la societatea “S” – absorbantă

Înregistrări contabile, în mii lei:

a) înregistrarea preluării aportului net:
456  =  1012   2.500.000

b) înregistrarea elementelor de activ preluate de la societatea “T”:
%   =   456   3.725.000         %    =   456   4.000.000
207              100.000        207               100.000
212            1.150.000  sau   212             1.150.000
301              825.000        301               825.000
411            1.600.000        411*            1.875.000
5121               50.000       5121                50.000

c) preluarea elementelor de pasiv de la societatea “T”:
456  =   419   1.225.000  sau   456   =    %    1.500.000
419   1.225.000
491*    275.000
————
* Prin preluarea contului 411 la valoarea brută şi a provizionului reflectat în contul 491, care la constituire a fost deductibil fiscal.

Bilanţul întocmit de societatea “S” după fuziunea cu societatea “T”

– mii lei –
______________________________________________________________________________
|  |                                                           |Nr.|    Sold   |
|  |                                                           |rd.|           |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  |                          A                                | B |     1     |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | A. ACTIVE IMOBILIZATE                                     |   |           |
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 207)                      |01 |   100.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 212 – 2812)                |02 | 6.650.000 |
|  | (8.425.000 + 1.150.000 – 2.925.000)                       |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03)                 |04 | 6.750.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | B. ACTIVE CIRCULANTE                                      |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | I. STOCURI (ct. 301 + 371 – 397)                          |05 | 1.825.000 |
|  | (825.000 + 1.000.000)                                     |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | II. CREANŢE (Sumele ce urmează a fi încasate după o       |06 | 3.725.000 |
|  | perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat.)      |   |           |
|  | (ct. 411 – 491)                                           |   |           |
|  | (3.300.000 + 1.875.000 – 1.175.000 – 275.000)             |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5121) (250.000 + 50.000)|08 |   300.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08)                  |09 | 5.850.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA  |11 |11.100.000 |
|  | UN AN (ct. 404 + 419) (9.875.000 + 1.225.000)             |   |         0 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE |12 |-5.250.000 |
|  | (rd. 09 + 10 – 11 – 18)                                   |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 – 17)  |13 | 1.500.000*|
|__|___________________________________________________________|___|___________|
|  | J. CAPITAL ŞI REZERVE                                     |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:                       |19 | 4.500.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | – capital subscris vărsat (ct. 1012)                      |21 | 4.500.000*|
|  | (450 mii acţiuni x 10.000 lei/acţiune)                    |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                     |24 |   125.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | IV. REZERVE (ct. 106)                                     |26 | 2.875.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | V. REZULTAT REPORTAT (ct. 117) Sold D                     |28 | 6.000.000 |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | TOTAL CAPITALURI PROPRII                                  |32 | 1.500.000 |
|  | (rd. 19 + 23 + 24 – 25 + 26 + 27 – 28 + 29 – 30 – 31)     |   |           |
|  |___________________________________________________________|___|___________|
|  | TOTAL CAPITALURI (rd. 32 + 33)                            |34 | 1.500.000 |
|__|___________________________________________________________|___|___________|

* Deoarece activul net este mai mic decât jumătate din capitalul social, AGA va lua măsuri în conformitate cu art. 153 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

IMPLICAŢII FISCALE

Societatea absorbită “T”

1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 “Venituri din cedarea activelor şi alte operaţii de capital”) în sumă de 3.725.000 mii lei sunt venituri neimpozabile. În mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 “Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital”) în sumă de 3.625.000 mii lei sunt cheltuieli nedeductibile.
2. Situaţia imobilizărilor corporale se prezintă astfel: societatea “T” deţine o clădire, valoare de intrare 2.125.000 mii lei; amortizarea fiscală cumulată până la data fuziunii, în conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal, este în sumă de 1.125.000 mii lei; valoarea fiscală a imobilizării corporale este 1.000.000 mii lei (prin diferenţă). Societatea “T” comunică societăţii “S” valoarea fiscală a clădirii.
3. Având în vedere faptul că rezervele nu au fost anterior deduse la determinarea profitului impozabil acestea nu se supun impunerii. Valoarea provizionului reflectat în contul 491, deductibil fiscal la constituire, se impune cu cota de impozit pe profit (societatea “T” datorând un impozit de 16% * 275.000 = 44.000 mii lei) în cazul în care acesta nu este preluat în contul identic al societăţii absorbante “S”.
4. Societatea “T” are obligaţia să depună declaraţia de impunere şi să plătească impozitul pe profit cu 10 zile înainte de data înregistrării încetării existenţei la registrul comerţului.

Societatea absorbantă “S”

1. Societatea “S” va amortiza clădirea folosind regulile prevăzute la art. 24 din Codul fiscal, reguli care s-ar fi aplicat de către societatea absorbită în situaţia în care fuziunea nu ar fi avut loc. Prin urmare, va amortiza valoarea de 1.000.000 mii lei pe perioada normală de funcţionare rămasă şi folosind metoda de amortizare aleasă de societatea “T” în conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.
2. Fondul comercial de 100.000 mii lei nu se amortizează din punct de vedere fiscal, în conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.
3. Diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale de 125.000 mii lei nu sunt luate în calcul la determinarea deducerilor de amortizare, în conformitate cu prevederile art. 24 din Codul fiscal.

Tags:

Category: Monografii

Leave a Reply

Your email address will not be published.