Falimentul unei societăţi, în situaţia în care disponibilităţile băneşti rezultate în urma lichidării nu asigură achitarea datoriilor

| August 13, 2014 | 0 Comments

Exemplul nr. 18

            Societatea „Z” are un capital social de 500.000 lei împărţit în 500.000 acţiuni cu valoarea nominală de 1 leu., Ca urmare a dificultăţilor financiare cu care se confruntă şi a incapacităţii acesteia de a-şi onora obligaţiile de plată scadente, la solicitarea acţionarilor potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare,  societatea intră în procedura de insolvenţă.

După depunerea cererii de către societatea debitoare, în baza art. 32 alin. (1) din aceeaşi lege, judecătorul-sindic pronunţă o încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei.

Cu această ocazie se efectuează:

  • Inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale societăţii care urmează să se lichideze, potrivit legii contabilităţii, normelor şi reglementărilor contabile, precum şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării, potrivit reglementărilor contabile aplicabile;
  • Întocmirea situaţiilor financiare anuale de către societatea care urmează să se lichideze, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din legea contabilităţii.

 

I. Bilanţul societăţii care se lichidează, întocmit în baza datelor din contabilitate puse de acord cu rezultatele inventarierii şi evaluării efectuate cu această ocazie, se prezintă astfel:

 

Bilanţul societăţii „Z”

 

                  – lei –

Denumirea elementului

Sold

 

 

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 212 – 2812)(500.000 – 250.000)

250.000

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261)

250.000

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL

500.000

B. ACTIVE CIRCULANTE

 

I. STOCURI (ct. 371)

500.000

II. CREANŢE (Sumele care urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 411)

200.000

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5121)

5.000

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL

705.000

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 401 + 404 + 431+437+447+462)(450.000 + 200.000 + 50.000+50.000+15.000+635.000)

1.400.000

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

– 695.000

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

-195.000

J. CAPITAL ŞI REZERVE

 

I. CAPITAL, din care:

500.000

– capital subscris vărsat (ct. 1012)(500.000 părţi sociale x 1 leu/parte socială)

500.000

IV. REZERVE (ct. 1068)

100.000

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) Sold D

500.000

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) Sold D

295.000

CAPITALURI PROPRII – TOTAL

-195.000

CAPITALURI – TOTAL

-195.000

 

Potrivit prevederilor legale, lichidatorul întocmeşte şi publică tabelul definitiv de creanţe.

Din analiza comparativă a situaţiei din tabelul definitiv de creanţe cu cea din contabilitatea societăţii rezultă următoarele diferenţe:

Nr. crt.

Denumire şi

tip de creanţă

Contabilitate societatea „Z”

Tabel definitiv de creanţe

Diferenţe

1. Bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat – garantate

100.000

100.000

0

  Total creanţe garantate

100.000

100.000

0

2. Fonduri speciale  (ct. 447) – negarantate

  15.000

  15.000

0

  Total creanţe negarantate

15.000

15.000

0

3. Furnizori de imobilizări – chirografare

200.000

200.000

0

4. Furnizori – chirografare

450.000

360.000

  90.000

6. Creditori diverşi – chirografare

635.000

527.000

108.000

7. Total creanţe chirografare

1.285.000

1.087.000

198.000

8. Total creanţe

1.400.000

1.202.000

198.000

Potrivit art. 76 alin. (1) din legea privind procedura insolvenţei, cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 7 din aceeaşi lege, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut de lege, va fi decăzut (în ceea ce priveşte creanţele respective) din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură.

 

Ca urmare, se înregistrează în contabilitate scoaterea din evidenţă a datoriilor societăţii neînscrise în tabelul definitiv de creanţe chirografare:

 

a)       %     =   7588      198.000

401                         90.000

462                       108.000

 

b)    închiderea contului 7588[1]:

 

7588    = 121         198.000

 

II. Operaţiunile efectuate de lichidator cu aprobarea judecătorului sindic pentru a asigura disponibilităţile băneşti în vederea achitării datoriilor sunt:

 

1. Vânzarea clădirilor cu 300.000 lei, fără TVA, valoarea contabilă netă a acestora fiind de 250.000 lei;

2. Vânzarea mărfurilor în valoare de 350.000 lei fără TVA, costul de achiziţie al acestora fiind de 500.000 lei;

3. Vânzarea titlurilor de participare (pe termen lung), în sumă de 150.000 lei, costul de achiziţie al acestora fiind de 250.000 lei;

4. Încasarea de la clienţi a sumei de 180.000 lei, acordându-se un scont de 10% din valoarea de 200.000 lei a creanţei;

5. Efectuarea de cheltuieli în sumă totală de 80.000 lei în vederea derulării procedurii de lichidare (de exemplu: onorarii lichidator, onorarii alţi specialişti).

 

III. Înregistrări contabile privind operaţiunile de lichidare, în lei:

 

1. Valorificarea imobilizărilor corporale (în acest exemplu se consideră că operaţiunea prezentată se încadrează în sfera de aplicare a cotei TVA de 24%):

 

a)    vânzarea clădirilor:

461   =     %        372.000

7583       300.000

4427        72.000

 

b)    scoaterea din evidenţă a clădirilor vândute:

%     =    212     500.000

2812                   250.000

6583                   250.000

 

c)    încasarea contravalorii clădirilor vândute:

5121   =   461     372.000

d)    închiderea contului 7583[2]:

 

7583   =  121        300.000

 

e)    închiderea contului 65833:

121    =    6583    250.000

 

2. Valorificarea mărfurilor (în acest exemplu se consideră că operaţiunea prezentată se încadrează în sfera de aplicare a cotei TVA de 24%):

 

a)    vânzarea mărfurilor:

411     =      %          434.000

707         350.000

4427         84.000

 

b)    încasarea contravalorii mărfurilor vândute:

 

5121    =    411         434.000

 

c)    scoaterea din gestiune a mărfurilor vândute:

607    =    371          500.000

 

d)    închiderea contului 707:

 

707    =     121          350.000

 

e)    închiderea contului 607:

121    =     607          500.000

 

3. Valorificarea titlurilor de participare:

 

a)    vânzarea acţiunilor (titlurilor de participare, deţinute pe termen lung):

461     =   7641       150.000

 

b)    scoaterea din evidenţă a acţiunilor vândute:

6641    =    261       250.000

 

c)    încasarea contravalorii acţiunilor (titlurilor de participare):

5121   =    461       150.000

 

d)    închiderea contului 7641:

7641   =   121       150.000

 

e)    închiderea contului 6641:

121    =    6641       250.000

 

4. Operaţiuni cu clienţii:

 

a)    încasarea creanţelor de la clienţi şi acordarea scontului:

 

5121   =    411       180.000

 

667   =    411         20.000

 

b)    închiderea contului 667:

 

121     =    667        20.000

 

5. Cheltuieli privind operaţiunile efectuate pe perioada lichidării:

 

a)    înregistrarea cheltuielilor efectuate cu onorariile lichidatorilor şi a altor specialişti:

 

628     =     401         80.000

 

401    =    5121        80.000

 

b)    închiderea contului 628:

 

121    =     628           80.000

 

6. Regularizarea TVA şi achitarea acesteia:

 

4427    =    4423       156.000

 

4423    =    5121       156.000

 

IV. Situaţia conturilor  121 şi 5121 înainte de efectuarea partajului (în lei):

 

                 121                      

D

C

I. b)

198.000

1.e)

250.000

1.d)

300.000

2.e)

500.000

2.d)

350.000

3.e)

250.000

3.d)

150.000

4.b)

20.000

5.b)

80.000

Total:

Sold C

1.100.000

102.000

 

998.000

 

 

 

 

 

                 5121

D

C

Sold iniţial

5.000

1.c)

372.000

5.a)

80.000

2.b)

434.000

6.

156.000

3.c)

150.000

4.a)

180.000

Total:

Sold D

1.141.000

905.000

236.000

 

Se constată că disponibilităţile băneşti (905.000 lei) nu acoperă în totalitate creanţele creditorilor înscrise în tabelul definitiv de creanţe (1.202.000 lei), rămânând neacoperită o sumă de 297.000 lei.

Lichidatorul efectuează distribuirea sumelor rezultate în urma lichidării, cu respectarea prevederilor legale cuprinse în legea privind procedura insolvenţei.

 

Presupunem că sumele rezultate pentru distribuire în limita fondurilor disponibile, calculate potrivit legii, sunt cele evidenţiate spre exemplificare, în tabelul următor, astfel:

 

Obligaţie

Valoarea din tabelul de creanţe

Suma distribuită

Suma neacoperită

Bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat – garantate(ct. 431+437)

100.000

100.000

0

Fonduri speciale (ct.447) – negarantate

 15.000

 15.000

0

ct. 401 „Furnizori”

360.000

261.650

98.350

ct. 404 „Furnizori de imobilizări”

200.000

145.380

54.620

ct. 462 „Creditori diverşi”

527.000

382.970

144.030

Total

1.202.000

905.000

297.000

 

Înregistrarea în contabilitate a distribuirii către creditori a unei cote falimentare proporţionale sau întregi, calculate potrivit legii:

 

a)             %      =     5121       905.000

401                           261.650

404                           145.380

431                              50.000

437                              50.000

447                              15.000

462                           382.970

După această operaţiune bilanţul societăţii se prezintă astfel:

 

Denumirea elementului

Sold la data încetării procedurii de lichidare

 

 

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 212 – 2812) 

0

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261)

0

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL

0

B. ACTIVE CIRCULANTE

 

I. STOCURI (ct. 371)

0

II. CREANŢE (Sumele care urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 411)

0

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5121)

0

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL

0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 401 + 404 + 431+ 437+ 447+ 462) 

297.000

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

0

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

0

J. CAPITAL ŞI REZERVE

 

I. CAPITAL, din care:

0

– capital subscris vărsat (ct. 1012)(500.000 acţiuni x 1 leu/acţiune)             500.000
IV. REZERVE (ct. 1068)

100.000

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) Sold D

500.000

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR(ct. 121) Sold D

397.000

CAPITALURI PROPRII – TOTAL

-297.000

CAPITALURI – TOTAL

-297.000

 

I. Potrivit art. 126 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unui grup de interes economic ori a unei societăţi în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creanţelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat de creanţe, împotriva grupului sau a societăţii judecătorul-sindic va autoriza executarea silită, în condiţiile legii, împotriva asociaţilor cu răspundere nelimitată sau, după caz, a membrilor, pronunţând o sentinţă definitivă şi executorie, care va fi pusă în executare de lichidator, prin executor judecătoresc.

În situaţia în care s-a decis depunerea de către acţionari a sumelor necesare achitării furnizorilor pentru suma neacoperită din tabelul de creanţe, aceasta se înregistrează prin următorul articol contabil:

 

5121   =    456       297.000 lei

 

Achitarea furnizorilor :

 

401    =    5121        297.000 lei

 

După stingerea datoriilor, se închid conturile de capitaluri proprii ale societăţii:

 

–       reportarea pierderii la data deschiderii procedurii:

 

1171    =    121    295.000

 

–       reportarea pierderii perioadei de procedură:

 

1171      =   121  102.000

 

–       acoperirea pierderii reportate (care cuprinde pierderea curentă existentă la data deschiderii procedurii în sumă de 295.000 lei, pierderea aferentă exerciţiilor precedente în sumă de 500.000 lei, şi pierderii perioadei de procedură în sumă de 102.000 lei), în limita capitalului social şi a rezervelor:

 

%     =  1171   600.000

1012                  500.000

1068                  100.000

 

 

După această operaţiune, în balanţa societăţii avem următoarea situaţie:

 

Cont 1171 sold debitor  297.000 lei

Cont 456 sold creditor   297.000 lei

 

Evidenţierea în contabilitate a operaţiunilor privind închiderea conturilor ca urmare a finalizării procedurii:

 

456      =   1171  297.000 lei

 

II. În cazul în care procedura nu mai poate continua, iar judecătorul – sindic dispune prin sentinţă închiderea procedurii de faliment a societăţii şi radierea acesteia din registrul comerţului, creditorii societăţii debitoare nu îşi mai recuperează creanţele rămase neîncasate.

 

Ca urmare, se înregistrează scoaterea din evidenţa contabilă a datoriilor neachitate:

 

b)             %      =     7588    297.000

401                          98.350

404                          54.620

462                        144.030

 

c)           închiderea contului 7588[3]:

 

7588    =  121     297.000

 

                 121                      

D

C

I. b)

198.000

1.e)

250.000

1.d)

300.000

2.e)

500.000

2.d)

350.000

3.e)

250.000

3.d)

150.000

4.b)

20.000

5.b)

80.000

IV. c)

297.000

Total:

Sold C

1.100.000

 

 

1.295.000

195.000                                                      

 

După stingerea datoriilor, se închid conturile de capitaluri proprii ale societăţii:

 

–       reportarea pierderii la data deschiderii procedurii:

 

1171    =    121    295.000

 

–       reportarea profitului perioadei de procedură:

 

121      =   1171   195.000

 

–       acoperirea pierderii reportate (care cuprinde pierderea aferentă exerciţiilor precedente în sumă de 500.000 lei, pierderea curentă existentă la data deschiderii procedurii în sumă de 295.000 lei, din care s-a dedus profitul perioadei de procedură în sumă de 195.000 lei) în limita capitalului social şi a rezervelor:

 

%     =  1171   600.000

1012                  500.000

1068                  100.000

 

 

V. Bilanţul final de lichidare al societăţii, în ambele situaţii, se prezintă astfel:

 

 

Bilanţul societăţii „Z”

 

    – lei –

Denumirea elementului

Sold la data întocmirii bilanţului potrivit art. 28 alin. (1)*

Sold la data încetării procedurii de lichidare

 

01

02

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 212 – 2812) 

250.000

0

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261)

250.000

0

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL

500.000

0

B. ACTIVE CIRCULANTE

 

 

I. STOCURI (ct. 371)

500.000

0

II. CREANŢE (Sumele care urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an sunt prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 411)

200.000

0

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5121)

5.000

0

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL

705.000

0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 401 + 404 + 431+ 437+ 447+ 462) 

1.400.000

0

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

– 695.000

0

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

-195.000

0

J. CAPITAL ŞI REZERVE

 

 

I. CAPITAL, din care:

500.000

0

– capital subscris vărsat (ct. 1012)(500.000 acţiuni x 1 leu/acţiune)

500.000

0

IV. REZERVE (ct. 1068)

100.000

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) Sold D

-500.000

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR(ct. 121) Sold D

-295.000

0

CAPITALURI PROPRII – TOTAL

-195.000

0

CAPITALURI – TOTAL

-195.000

0

 

* potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilităţii, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în condiţiile legii.

Conform art. 27 alin. (5) din legea contabilităţii, exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe la data încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de durata sa.

 [1]  Închiderea conturilor de venituri se poate efectua lunar sau la sfârşitul fiecărei perioade pentru care se solicită raportări.

[2] Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează lunar sau la sfârşitul fiecărei perioade pentru care se solicită raportări.

[3]  Închiderea conturilor de venituri se poate efectua lunar sau la sfârşitul fiecărei perioade pentru care se solicită raportări.

Sursa : Ministerul Finantelor

Tags: , ,

Category: Monografii

Leave a Reply

Your email address will not be published.